Logo Serwisu Media Nauka


Rzut równoległy na prostą

TeoriaDane są dwie proste nierównoległe. Jedna z nich a - rzutnia i druga b, której kierunek ustala tak zwany kierunek rzutu. Obie proste tworzą układ rzutowania.
Jeżeli punkt P jest dowolnym punktem płaszczyzny, to przeprowadzamy przez punkt P prostą równoległą do prostej wyznaczającej kierunek rzutu, nazywaną prostą rzutującą. Prosta przecina rzutnię w punkcie P'. Punkt P' nazywamy rzutem punktu P na prostą a w kierunku b. Ilustruje o poniższa animacja.


Teoria Rzut równoległy przekształca płaszczyznę w prostą. Każdy punkt rzutni jest punktem stałym tego przekształcenia. Każdy punkt ma co tylko jeden rzut. O takim przekształceniu mówimy, że jest jednoznaczne. Jednak każdemu punktowi rzutni odpowiada nieskończenie wiele punktów na płaszczyźnie (przekształcenie to nie jest wzajemnie jednoznaczne).

Twierdzenie Aksjomat o zachowaniu porządku punktów prostej w rzucie równoległym
Jeśli prosta AB nie jest równoległa do kierunku rzutu i punkt X leży na prostej AB między punktami A, B, to obraz X' punktu X leży na rzutni między obrazami A', B' punktów A, B.

porządek punktów na prostej w rzucie równoległym

Bezpośrednimi wnioskami z powyższego aksjomatu są następujące zdania:

Obrazem odcinka, półprostej i prostej w rzucie jest punkt w przypadku gdy figury te są równoległe do kierunku rzutu.

Twierdzenie Twierdzenie

W rzucie równoległym rzut środka odcinka jest środkiem rzutu tego odcinka.

rzut równoległy - twierdzenie

Twierdzenie Twierdzenie

W rzucie równoległym rzuty wektorów równych są wektorami równymi, rzuty odcinków równych i równoległych są odcinkami równymi.


© Media Nauka, 2010-10-31, ART-1000Zadania z rozwiązaniami

spis treści
Zbiór zadań związany
z niniejszym artykułem.


zadanie - ikonka Zadanie 695 - rzut równoległy na prostą
Znaleźć obraz trójkąta ABC na podstawę trójkąta AB w kierunku prostej wyznaczonej przez bok BC.

zadanie - ikonka Zadanie 696 - rzut równoległy na prostą
Znaleźć obraz okręgu i trapezu na prostą a w kierunku prostej k.
rzut na prosą - zadanie

zadanie - ikonka Zadanie 697 - rzut równoległy na prostą
Obrazem kwadratu w rzucie równoległym na prostą a jest jego przekątna. Znaleźć kierunek rzutowania.

zadanie - ikonka Zadanie 698 - rzut równoległy na prostą
Znaleźć obraz punktu P=(0,2) w rzucie równoległym na oś OX w kierunku prostej y=2x-3.Spis działów

Logika i zbiory

Zbiory

Liczby

Liczby

Funkcje

Funkcje

Równania i nierówności

Równania

Analiza matematyczna

Analiza

Geometria

Geometria

Rachunek prawdopodobieństwa

ProbabilistykaPolecamy koszyk