Odcinek

odcinek

Definicja Definicja

Odcinek \overline{AB} jest to zbiór punktów leżących na prostej między punktami A i B wraz z punktami A i B.

Punkty A i B nazywamy końcami odcinka.

Jeżeli punkty A=B to odcinek \overline{AB} nazywamy zerowym.

Twierdzenie Twierdzenie

X\in \overline{AB}\Leftrightarrow |AX|+|XB|=|AB|

Powyższe zdanie logiczne możemy przeczytać następująco: punkt X należy do odcinka \overline{AB} wtedy i tylko wtedy, gdy suma odległości między punktami A, X oraz X, B jest równa odległości między punktami A i B.

Odległość |AB| będziemy nazywać długością odcinka. Zatem długość odcinka jest to odległość między jego końcami. Długość odcinka zerowego jest równa 0.

Odcinki nazywamy równymi, jeżeli mają taką samą długość.

Często zdarza się, że odcinki oznaczamy jedną literą. Stosujemy wówczas małe litery, np. \overline{a},\ \overline{b},\ \overline{c}. W takim przypadku długość odcinka oznaczamy odpowiednio: |a|, |b|, |c| lub po postu a, b, c.

Twierdzenie Aksjomat

Na każdej półprostej leży dokładnie jeden punkt, którego odległość od początku tej półprostej równa się danej liczbie nieujemnej.

odkładanie odcinka

Tłumacząc to sformułowanie można powiedzieć, że na każdej półprostej można odłożyć odcinek równy danemu odcinkowi, albo inaczej: istnieją odcinki o dowolnej długości.

Co to znaczy odłożyć odcinek na prostej lub półprostej od punktu O? To znaczy wyznaczyć na tej prostej taki punkt X, którego odległość od punktu O jest równa długości tego odcinka. Odkładanie odcinka zostało zilustrowane rysunkiem obok.

Poniżej przedstawiono przykład konstrukcji odcinka:

zadanie Zadanie

Skonstruuj odcinek o długości 1,5, jeśli |PQ|=1.

Odpowiedź jest zilustrowana filmem:


Długość odcinka w układzie współrzędnych

długość odcinka w układzie współrzędnych

Długość odcinka w układzie współrzędnych jest równa odległości końców odcinka A=(x_A,y_A), \ B=(x_B, y_B) i obliczamy ją ze wzoru:

d=\sqrt{(x_B-x_A)^2+(y_B-y_A)^2}

Wzór wynika bezpośrednio z twierdzenia Pitagorasa.

Przykład Przykład

Dane są punkty: A=(1,2), B=(-1,4). Obliczyć długość odcinka \overline{AB}.

Korzystamy z powyższego wzoru:

|AB|=\sqrt{(-1-1)^2+(4-2)^2}=\sqrt{4+4}=\sqrt{8}=2\sqrt{2}

Środek odcinka

długość odcinka w układzie współrzędnych

Jeżeli końce odcinka \overline{AB} mają współrzędne: A=(x_A,y_A), \ B=(x_B, y_B), to współrzędne środka odcinka i obliczamy ją ze wzoru:

x_s=\frac{x_A+x_B}{2},\quad{}y_s=\frac{y_A+y_B}{2}

Przykład Przykład

Dane są punkty: A=(1,2), B=(-1,4). Obliczyć współrzędne środka odcinka \overline{AB}.

Korzystamy z powyższego wzoru:

x_S=\frac{1-1}{2}=0,\quad{}y_S=\frac{2+4}{2}=3\\S=(0,3)

© Media Nauka, 2010-10-19, ART-982Zadania z rozwiązaniami

spis treści
Zbiór zadań związany
z niniejszym artykułem.


zadanie - ikonka Zadanie 542 - długość odcinka
Dane są punkty A=(-3,-2), B=(2, -2). Obliczyć długość odcinka wzór

zadanie - ikonka Zadanie 543 - Długość odcinka
Dany jest punkt A=(1,4). Znaleźć taki punkt B, że |\overline{AB}|=1 i który leży na prostej x=\frac{1}{2}

zadanie - ikonka Zadanie 544 - długość odcinka i pole trójkąta
Obliczyć pole i obwód trójkąta prostokątnego, wyznaczonego przez punkty A=(1,2), B=(1,3), C=(4,1)

zadanie - ikonka Zadanie 545 - środek odcinka
Dany jest odcinek o końcach A=(2+\sqrt{2}, 2), \ B=(-4+\sqrt{2}, -4). Znaleźć współrzędne środka odcinka \overline{AB}

zadanie - ikonka Zadanie 546 - środek odcinka
Znaleźć środek kwadratu wyznaczonego przez punkty A=(0,0), \ B=(1,2),\ C=(3,1),\ D=(2,-1)

zadanie - ikonka Zadanie 547 - symetralna odcinka
Znaleźć równanie symetralnej odcinka \overline{AB}, gdzie A=(1,4), \ B=(-2, 1)