Podział odcinka

Twierdzenie Twierdzenie

Każdy odcinek można podzielić na dowolną liczbę równych części z użyciem cyrkla i liniału.

Sposób postępowania ilustruje poniższa animacja.

Animacja

Animacja


Podział odcinka

Podział odcinka - ujęcie analityczne

Dany jest odcinek \overline{AB} i dowolny punkt P, który dzieli ten odcinek w pewnym stosunku. Używając zapisu wektorowego zapiszemy to następująco: \vec{AP}=t\vec{AB}, \ 0\leq t<1. Jeżeli współrzędne punktów oznaczymy następująco: A=(x_A,y_B), B=(x_B,y_B), P=(x,y), to otrzymujemy:

x-x_A=t(x_B-x_A)\\ y-y_A=t(y_B-y_A)\\ 0\leq t<1

Jest to tak zwane równanie parametryczne odcinka.

Środek odcinka

Teoria Aby wyznaczyć współrzędne środka S=(x,y) odcinka, skorzystamy z powyższego wzoru:

\vec{AS}=\frac{1}{2}\vec{AB}

Mamy tutaj t=\frac{1}{2}. Równanie odcinka przyjmuje postać:

x-x_A=\frac{1}{2}(x_B-x_A),\ \ \  y-y_A=\frac{1}{2}(y_B-y_A)\\ x=\frac{1}{2}x_B-\frac{1}{2}x_A+x_A,\ \ \  y=\frac{1}{2}y_B-\frac{1}{2}y_A+y_A\\ x=\frac{1}{2}x_B+\frac{1}{2}x_A,\ \ \  y=\frac{1}{2}y_B+\frac{1}{2}y_A

W ten sposób otrzymujemy współrzędne środka odcinka:

x=\frac{x_A+x_B}{2}, \ \ \ y=\frac{y_A+y_B}{2}

Przykład Przykład

Dane są punkty A=(1,3) i B=(3,7). Wyznaczyć współrzędne środka odcinka.

Korzystamy z powyższego wzoru:

x=\frac{1+3}{2}=2, \ \ \ y=\frac{3+7}{2}=5

Złoty podział odcinka

Teoria Złoty podział odcinka jest to podział odcinka na takie dwie części, że mniejsza do większej ma się tak, jak większa część do długości całego odcinka. Większa część odcinka jest nazywana złotą częścią.

Wprowadźmy oznaczenia jak na poniższym rysunku:

złoty podział odcinka

Zgodnie ze złotym podziałem następujące stosunku długości są równe:

a:b=(a+b):a

Mamy więc:

\frac{a}{b}=\frac{a+b}{a}\\ \frac{a}{b}=1+\frac{b}{a}

Oznaczmy stosunek a:b przez grecką literę \varphi. Otrzymujemy równanie:

\varphi=1+\frac{1}{\varphi}\\ \frac{\varphi^2-\varphi-1}{\varphi}=0\\ \varphi^2-\varphi-1=0\\ \Delta=5\\ \varphi_1=\frac{1-\sqrt{5}}{2}<0\\ \varphi_2=\frac{1+\sqrt{5}}{2}\approx 1,618033989

Pierwszy pierwiastek jest ujemny, nie może więc stanowić złotego podziału (stosunek odległości jest zawsze liczbą dodatnią). Drugi pierwiastek jest tak zwaną złotą liczbą.

Przykład Przykład

Bok dziesięciokąta foremnego jest złotą częścią ze złotego podziału promienia okręgu opisanego na tym dziesięciokącie.

ciekawostki Ciekawostki

ilustracja

Złoty podział wykorzystuje się czasem w kompozycjach architektonicznych, malarskich, fotograficznych, itp. Znany był już w starożytności. Stosowano go np. w planach budowli na Akropolu.Zadania z rozwiązaniami

Zadanie nr 1.

Odcinek o długości a podzielić na dwa odcinki w stosunku 3/5.

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 2.

Punkty A=(\frac{\sqrt{5}}{5},2), \ B=(\sqrt{5},1) wyznaczają odcinek \overline{AB}. Znaleźć jego środek.

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 3.

Znaleźć złoty podział odcinka o długości 10

Pokaż rozwiązanie zadania.Inne zagadnienia z tej lekcji

Figura geometryczna

Figura geometryczna

Figura geometryczna jest to dowolny zbiór punktów. Zbiór wszystkich punktów nazywamy przestrzenią.

Wielokąt

Wielokąt

Wielokąt jest to figura geometryczna, która jest sumą łamanej zwyczajnej zamkniętej i części płaszczyzny ograniczonej tą łamaną.

Twierdzenie Talesa

Twierdzenie Talesa

Twierdzenie Talesa - omówienie, przykłady, zadania, twierdzenie odwrotne.
© medianauka.pl, 2010-12-03, ART-1037Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.