Zadanie maturalne nr 13, matura 2016 (poziom rozszerzony)


Punkty A=(30,32) i B =(0,8) są sąsiednimi wierzchołkami czworokąta ABCD wpisanego w okrąg. Prosta o równaniu x-y+2=0 jest jedyną osią symetrii tego czworokąta i zawiera przekątną AC. Oblicz współrzędne wierzchołków C i D tego czworokąta.

ksiązki Rozwiązanie zadania

Zaczniemy od sporządzenia szkicu do zadania.

Zadanie 13 - ilustracja, matura 2016

Nasza figura jest deltoidem. Musimy wyznaczyć współrzędne punktu C i D. Zadanie podzielę na kilka etapów.

Etap I - Szukamy współrzędnej punktu D

Zauważamy, że punkt D leży na prostej prostopadłej do prostej m, dlatego, że w deltoidzie przekątne przecinają się w punkcie S pod kątem prostym. Proste m i n są prostopadłe, a więc ich współczynniki kierunkowe są w stosunku do siebie odwrotne ze znakiem minus. Jeżeli prosta m jest opisana równaniem x-y+2=0, czyli y=x+2, to jej współczynnik kierunkowy jest równy 1. Współczynnik kierunkowy prostej n jest odwrotnością ze znakiem minus, czyli jeżeli n: y=ax+b, to a=-1 i y=-x+b. Wiemy, że B=(0,8) leży na prostej n, więc jego współrzędne spełniają nasze równie prostej:

y=-x+b\\ B=(0,8)\\0=-1\cdot 0+b\\ b=8\\a=-1\\ y=-x+8

Punkt S jest jest punktem przecięcia się prostych m i n, czyli współrzędne punktu S są rozwiązaniem układu:

\begin{cases} y=x+2\\y=-x+8\end{cases}\\ 0=2x-6\\2x=6\\ x=3\\y=3+2\\ y=5\\ S=(3,5)

Punkt S jest środkiem odcinka BD. Współrzędne środka odcinka są średnią arytmetyczną odpowiednich współrzędnych końców odcinka. Mamy więc:

x_s=\frac{x_B+x_D}{2}\\ 3=\frac{0+x_D}{2}\\ x_D=6 \\ y_s=\frac{y_B+y_D}{2}\\ 5=\frac{8+y_D}{2}\\ y_D=2\\ D=(6,2)

Etap II - szukamy współrzędnych punktu C.

Niech środek okręgu będzie oznaczony przez O = (ox,oy). Wiemy, że O leży na prostej y=x+2, zatem współrzędne punktu O=(ox,ox+2).

Ponadto wiemy, że |OA|=|OB|. Długość odcinka obliczamy przez spierwiastkowanie sumy kwadratów różnicy ich współrzędnych. Jeżeli obie strony podniesiemy do kwadratu, pozbędziemy się pierwiastka i otrzymamy:

|OA|=|OB|\\|OA|^2=|OB|^2\\ O=(o_x, o_y)\\ (o_x-30)^2+(o_x+2-32)^2=(o_x-0)^2+(o_x+2-8)^2\\ o_x=\frac{49}{3}\\ o_y=o_x+2=\frac{55}{3}\\ O=(\frac{49}{3},\frac{55}{3})

Teraz już łatwo znajdziemy punkt C, korzystając z tego, że punkt O jest środkiem odcinka AC, a współrzędne A i O są dane:

o_x=\frac{x_A+x_C}{2}\\ \frac{49}{3}=\frac{30+x_C}{2}\\ \frac{98}{3}=30+x_C\\ x_C=\frac{8}{3} \\ o_y=\frac{y_A+y_C}{2}\\ \frac{55}{3}=\frac{32+y_C}{2}\\ \frac{110}{3}=32+y_C\\ y_C=\frac{14}{3}

ksiązki Odpowiedź

D=(6,2)\\ C=(\frac{8}{3},\frac{14}{3})

© medianauka.pl, 2016-11-11, ZAD-3284

Zadania podobne

kulkaZadanie - wzajemne położenie prostych w układzie
Dana jest prosta o równaniu y=-7x+5. Znaleźć równanie prostej równoległej do tej prostej, przechodzącej przez początek układu współrzędnych.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - wzajemne położenie prostych na płaszczyźnie
Dana jest prosta o równaniu y=5x+\frac{1}{5}. Znaleźć równanie prostej prostopadłej do tej prostej, przechodzącej przez punkt A(1,-1).

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - wzajemne położenie prostych
Znaleźć równania prostych zawierających boki kwadratu ABCD, jeśli wiadomo, że współrzędne wierzchołków są liczbami całkowitymi.
równania prostych zawierających boki kwadratu ABCD

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - wzajemne położenie prostych na płaszczyźnie
Znaleźć równania wszystkich prostych prostopadłych przechodzących przez punkty A(1,2), B(2,-1), C(-1,3).

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - wzajemne położenie prostych na płaszczyźnie
Znaleźć równanie prostej, która zawiera wysokość w trójkącie ABC przedstawionym na poniższym rysunku:
wysokość w trójkącie ABC w układzie współrzędnych

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 20, matura 2016 (poziom podstawowy)
Proste opisane równaniami y=\frac{2}{m-1}x+m-2 oraz y=mx+\frac{1}{m+1} są prostopadłe, gdy:

A. m=2
B. m=1/2
C. m=1/3
D. m=-2


Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 18, matura 2015 (poziom podstawowy)
Prosta l o równaniu y=m2x+3 jest równoległa do prostej k o równaniu y=(4m-4)x-3. Zatem:

A. m=2
B. m=-2
C. m=-2-2\sqrt{2}
D. m=-2+2\sqrt{2}


Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 19, matura 2015 (poziom podstawowy)
Proste o równaniach: y=2mx-m2-1 oraz y=4m2x+m2+1 są prostopadłe dla:

A. m=-1/2
B. m=1/2
C. m=1
D. m=2


Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 5, matura 2015 (poziom rozszerzony)
Odległość początku układu współrzędnych od prostej o równaniu y = 2x + 4 jest równa

A. \frac{\sqrt{5}}{5}
B. \frac{4\sqrt{5}}{5}
C. \frac{4}{5}
D. 4

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 32, matura 2018

W układzie współrzędnych punkty A=(4,3) i B=(10,5) są wierzchołkami trójkąta ABC. Wierzchołek C leży na prostej o równaniu y=2x+3. Oblicz współrzędne punktu C, dla którego kąt ABC jest prosty.Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 17, matura 2019

Proste o równaniach y=(2m+2)x−2019 oraz y=(3m−3)x+2019 są równoległe, gdy

A. m=-1

B. m=0

C. m=1

D. m=5Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 18, matura 2019

Prosta o równaniu y=ax+b jest prostopadła do prostej o równaniu y=− 4x+1 i przechodzi
przez punkt P=(1/2,0), gdy

A. a=-4 i b=-2

B. a=1/4 i b=-1/8

C. a=-4 i b=2

D. a=1/4 i b=1/2Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.