Deltoid

deltoid

Definicja Definicja

Deltoid jest to czworokąt, którego dwa kolejne boki są równe i dwa kolejne boki są równe między sobą, ale różne od poprzednich.

Deltoid to figura geometryczna, która przypomina latawiec.

Własności deltoidu

Twierdzenie Twierdzenie

Dwa kąty zawarte między parami nierównych boków deltoidu są równe, pozostałe kąty nie są równe.

Twierdzenie Twierdzenie

Przekątne deltoidu są prostopadłe

Twierdzenie Twierdzenie

Tylko jedna z przekątnych deltoidu jest dwusieczną dwóch kątów i symetralną drugiej przekątnej.

Pole i obwód deltoidu

następnym artykule pokazujemy jak obliczyć pole powierzchni deltoidu oraz jego obwód.

Pytania

Czy deltoid jest równoległobokiem albo rombem?

Nie, ponieważ żadne z dwóch boków nie są do siebie równoległe.

Ile boków ma deltoid?

Deltoid ma 4 boki.Zadania z rozwiązaniami

Zadanie nr 1 — maturalne.

Punkty \(A=(30,32)\) i \(B=(0,8)\) są sąsiednimi wierzchołkami czworokąta \(ABCD \) wpisanego w okrąg. Prosta o równaniu \(x-y+2=0\) jest jedyną osią symetrii tego czworokąta i zawiera przekątną \(AC\). Oblicz współrzędne wierzchołków \(C\) i \(D\) tego czworokąta.

Pokaż rozwiązanie zadania.Inne zagadnienia z tej lekcji

Trapez

Trapez

Trapez jest to czworokąt, który ma co najmniej jedną parę boków równoległych.

Pole i obwód trapezu

Pole i obwód trapezu

Pole trapezu wyraża się wzorem: P=1/2(a+b)h, gdzie a, b są długościami podstaw trapezu, a h jego wysokością.

Równoległobok

Równoległobok

Równoległobok jest to czworokąt, która ma dwie pary boków równoległych.

Pole równoległoboku

Pole równoległoboku

Pole równoległoboku wyraża się wzorem: P=ah1=bh2, gdzie a,b to długości boków, a h1,h2 to wysokości.

Romb

Romb

Romb jest to równoległobok, który ma wszystkie boki równe. W rombie przekątne są prostopadłe do siebie.

Pole rombu

Pole rombu

Wzory na pole i obwód rombu wynikają bezpośrednio ze wzorów na pole i obwód równoległoboku.

Pole deltoidu

Pole deltoidu

Pole deltoidu wyraża się wzorem: P=1/2d1d2, gdzie d1, d2 są długościami przekątnych.

Test wiedzy

Test wiedzy

Sprawdź swoje umiejętności z materiału zawartego w tej lekcji.
© medianauka.pl, 2010-11-26, A-1029Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.