Pole równoległoboku

Jak się liczy pole równoległoboku? Jaki jest wzór na pole powierzchni równoległoboku? Możliwości jest kilka. Oto podstawowy wzór na pole równoległoboku.

Pole równoległoboku wyraża się wzorem:

\(P=ah_1=bh_2\)

Wielkości \(a, b\) są długościami boków trapezu, a \(h_1, h_2\) są wysokościami opuszczonymi na odpowiednie boki (patrz rysunek).

pole równoległoboku

Przykład

Obliczyć pole równoległoboku przedstawionego na rysunku.

pole równoległoboku - zadanie

Rozwiązanie: Dane są podstawy \(a=6\) oraz \(b=3\) oraz jedna z wysokości \(h=5,5\), która jest opuszczona na bok o długości \(3\). Stosujemy więc bezpośrednio wzór na pole równoległoboku:

\(P=b\cdot h_2=3\cdot 5,5=16,5\)

Inne wzory na pole równoległoboku

Wzór na pole równoległoboku z przekątnymi:

Pole równoległoboku wyraża się wzorem:

\(P=\frac{1}{2}d_1d_2\cdot \sin{\gamma}\)

Wielkości \(d_1, d_2\) są długościami przekątnych równoległoboku, a \(\gamma\) jest kątem między tymi przekątnymi (patrz na rysunek).

pole równoległoboku

Pole równoległoboku wyraża się wzorem:

\(P=ab\cdot \sin{\alpha}\)

Wielkości \(a, b\) są długościami boków równoległoboku, a \(\alpha\) jest kątem między tymi bokami (patrz na rysunek).

równoległobok

Pole równoległoboku wyznaczonego przez dwa niezerowe wektory, zaczepione we wspólnym początku, jest równe modułowi wyznacznika \(W\) tych wektorów.

\(W=\begin{vmatrix} a_x&a_y\\b_x&b_y \end{vmatrix}=a_xb_y-a_yb_x\)

\(P=|W|\)

pole równoległoboku - wektory

Obwód równoległoboku

Obwód równoległoboku wyraża się wzorem:

\(L=2a+2b\)

Wielkości \(a, b\) są długościami różnych boków równoległoboku.

Powyższy wzór na obwód równoległoboku możemy także zapisać w postaci:

\(L=2(a+b)\)Zadania z rozwiązaniami

zadanie maturalne

Zadanie nr 1.

Jedna z wysokości w równoległoboku o polu 10 ma długość 2, druga z wysokości ma długość 4. Oblicz obwód tego równoległoboku.

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 2.

Kąt między dwoma bokami równoległoboku o długościach 5 cm i 6 cm ma miarę równą 30°. Oblicz pole tego równoległoboku.

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 3.

Obliczyć pole równoległoboku \(ABCD\), jeżeli wiadomo, że \(A=(1,1), B=(5,1), C=(7,3), D=(3,3)\).

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 4.

Długość krótszego boku równoległoboku oraz jednej z jego przekątnych jest równa. Oblicz pole powierzchni tego równoległoboku, jeżeli wiadomo, że drugi z boków jest razy dłuższy od pierwszego.

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 5 — maturalne.

Pole prostokąta ABCD jest równe 90. Na bokach \(AB\) i \(CD\) wybrano — odpowiednio — punkty \(P\) i \(R\), takie, że \(\frac{|AP|}{|PB|}=\frac{|CR|}{|RD|}=\frac{3}{2}\) (zobacz rysunek).

Rysunek

Pole czworokąta \(APCR\) jest równe

A. 36

B. 40

C. 54

D. 60

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 6 — maturalne.

Boki równoległoboku mają długości 6 i 10, a kąt rozwarty między tymi bokami ma miarę 120°. Pole tego równoległoboku jest równe

A. \(30\sqrt{3}\)

B. \(30\)

C. \(60\sqrt{3}\)

D. \(60\)

Pokaż rozwiązanie zadania.Powiązane quizy

Pole równoległoboku — quiz

Liczba pytań: 13
Quiz szkolny
Średni wynik:
20.66 / 158.92%
2024-01-22


Wybrane karty pracy

ikona - karta pracy

Pole równoległoboku
Inne zagadnienia z tej lekcji


© medianauka.pl, 2010-12-18, A-1060
Data aktualizacji artykułu: 2023-06-25Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.