Zadanie - pole równoległoboku


Długość krótszego boku równoległoboku oraz jednej z jego przekątnych jest równa. Oblicz pole powierzchni tego równoległoboku, jeżeli wiadomo, że drugi z boków jest razy dłuższy od pierwszego.


ksiązki Rozwiązanie zadania

Sporządzamy szkic:

zadanie 654 - rysunek

Zauważmy, że bok równoległoboku i jedna z przekątnych mają tę samą długość, powstaje więc trójkąt równoramienny, którego wysokość dzieli drugi z boków na dwie równe części. Długość \(x\) jest więc równa połowie długości drugiego z boków. Mamy obliczyć pole powierzchni. Mając daną długość boku wystarczy znaleźć długość wysokości równoległoboku. Wiemy, że długość b jest \(\sqrt{2}\) razy większa od długości boku \(a\):

\(b=\sqrt{2}b=\sqrt{2}\cdot 2\sqrt{2}=2\cdot 2=4\)

\(x=\frac{1}{2}b=\frac{1}{2}\cdot 4=2\)

Skorzystamy teraz z twierdzenia Pitagorasa dla trójkąta prostokątnego, który stanowi połowę trójkąta równoramiennego:

\(h^2+x^2=a^2\)

\(h^2=a^2-x^2\)

\(h^2=(2\sqrt{2})^2-2^2\)

\(h^2=4\cdot 2-4\)

\(h^2=4\\ h=2\)

Możemy przystąpić do obliczenia pola powierzchni. Skorzystamy ze wzoru:

\(P=bh\)

Mamy więc:

\(P=bh=4\cdot 2=8\)

ksiązki Odpowiedź

\(P=8\)

© medianauka.pl, 2011-03-03, ZAD-1186

Zadania podobne

kulkaZadanie - pole równoległoboku

Jedna z wysokości w równoległoboku o polu 10 ma długość 2, druga z wysokości ma długość 4. Oblicz obwód tego równoległoboku.Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - pole równoległoboku

Kąt między dwoma bokami równoległoboku o długościach 5 cm i 6 cm ma miarę równą 30°. Oblicz pole tego równoległoboku.Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - równoległobok

Obliczyć pole równoległoboku \(ABCD\), jeżeli wiadomo, że \(A=(1,1), B=(5,1), C=(7,3), D=(3,3)\).Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 22, matura 2020

Pole prostokąta ABCD jest równe 90. Na bokach \(AB\) i \(CD\) wybrano — odpowiednio — punkty \(P\) i \(R\), takie, że \(\frac{|AP|}{|PB|}=\frac{|CR|}{|RD|}=\frac{3}{2}\) (zobacz rysunek).

Rysunek

Pole czworokąta \(APCR\) jest równe

A. 36

B. 40

C. 54

D. 60Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 20, matura 2022

Boki równoległoboku mają długości 6 i 10, a kąt rozwarty między tymi bokami ma miarę 120°. Pole tego równoległoboku jest równe

A. \(30\sqrt{3}\)

B. \(30\)

C. \(60\sqrt{3}\)

D. \(60\)Pokaż rozwiązanie zadania
©® Media Nauka 2008-2023 r.