Równoległobok

Co to jest równoległobok?

Definicja Definicja

Równoległobok jest to czworokąt, która ma dwie pary boków równoległych.

Na poniższej ilustracji przedstawiono różne rodzaje równoległoboków.

równoległoboki

Zauważmy, że kwadrat i prostokąt również jest równoległobokiem.

Wysokość równoległoboku

Wysokość równoległoboku jest to odcinek, który łączy dowolny wierzchołek równoległoboku z jego rzutem na bok lub jego przedłużenie, który (które) nie zawiera tego wierzchołka. Wysokość zwykle oznaczamy literką h. Zgodnie z takim określeniem wysokości w równoległoboku, mamy dwie wysokości, które mogą mieć różną długość.

wysokość równoległoboku

Jeżeli równoległobok ma wszystkie boki równe, to mamy do czynienia z rombem. Równoległobok, który ma wszystkie kąty proste, to prostokąt. Równoległobok, który jest prostokątem i ma wszystkie boki równe, to kwadrat.

Własności równoległoboku

Twierdzenie Twierdzenie

  • każdy równoległobok ma środek symetrii,
  • przekątne równoległoboku połowią się,
  • każde dwa boki przeciwległe równoległoboku są równe,
  • każde dwa kąty przeciwległe równoległoboku są równe,
  • suma miar każdych dwóch kątów, które leżą przy tym samym boku jest równa 180o,
  • dwa przeciwległe boki są równe i równoległe.
równoległobok

Pole i obwód równoległoboku

następnym artykule pokazujemy jak obliczyć pole powierzchni równoległoboku oraz jego obwód.

Pytania

Czy prostokąt jest równoległobokiem?

Równoległobok jest to czworokąt, która ma dwie pary boków równoległych. Zatem każdy prostokąt jest jednocześnie równoległobokiem. Jednak nie każdy równoległobok jest prostokątem.

Czy każdy równoległobok jest trapezem?

Trapez jest to czworokąt, który ma co najmniej jedną parę boków równoległych. Każdy równoległobok ma dwie pary boków równoległe, zatem każdy równoległobok jest także trapezem. Nie każdy trapez jest równoległobokiem.

Ile osi symetrii ma równoległobok?

Równoległobok, który nie jest prostokątem nie ma osi symetrii. Ma jedynie środek symetrii. Jeżeli równoległobok jest prostokątem, ma wówczas dwie, a jeżeli kwadratem - cztery osie symetrii.

Ćwiczenia

Ćwiczenia interakcyjne pomogą przygotować się na sprawdzian, test, egzamin, a ponadto usystematyzują wiedzę z danej dziedziny. To także świetny trening do matury. Wiele ćwiczeń to dobre zadania maturalne.Zadania z rozwiązaniami

Zadanie nr 1 — maturalne.

W równoległoboku ABCD, przedstawionym na rysunku, kąt α ma miarę 70°.

Zadanie 22, matura z matematyki 2021

Wtedy kąt β ma miarę

A. 80°

B. 70°

C. 60°

D. 50°

Pokaż rozwiązanie zadania.Inne zagadnienia z tej lekcji

Trapez

Trapez

Trapez jest to czworokąt, który ma co najmniej jedną parę boków równoległych.

Pole i obwód trapezu

Pole i obwód trapezu

Pole trapezu wyraża się wzorem: P=1/2(a+b)h, gdzie a, b są długościami podstaw trapezu, a h jego wysokością.

Pole równoległoboku

Pole równoległoboku

Pole równoległoboku wyraża się wzorem: P=ah1=bh2, gdzie a,b to długości boków, a h1,h2 to wysokości.

Romb

Romb

Romb jest to równoległobok, który ma wszystkie boki równe. W rombie przekątne są prostopadłe do siebie.

Pole rombu

Pole rombu

Wzory na pole i obwód rombu wynikają bezpośrednio ze wzorów na pole i obwód równoległoboku.

Deltoid

Deltoid

Deltoid jest to czworokąt, którego dwa kolejne boki są równe i dwa kolejne boki są równe między sobą, ale różne od poprzednich.

Pole deltoidu

Pole deltoidu

Pole deltoidu wyraża się wzorem: P=1/2d1d2, gdzie d1, d2 są długościami przekątnych.

Test wiedzy

Test wiedzy

Sprawdź swoje umiejętności z materiału zawartego w tej lekcji.


Powiązane quizy

Pole równoległoboku

Pole równoległoboku

Szkoła podstawowa
Klasa 5
Liczba pytań: 13


Wybrane karty pracy

ikona - karta pracy

Pole równoległoboku
© medianauka.pl, 2010-11-24, A-1025Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.