Logo Media Nauka

Zadanie - długość odcinka i pole trójkąta

Obliczyć pole i obwód trójkąta prostokątnego, wyznaczonego przez punkty A=(1,2), B=(1,3), C=(4,1)

ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

P=\frac{1}{2}|\overline{AC}|\cdot|\overline{AB}|=\frac{1}{2}\cdot 2\cdot 3=3

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Sporządzamy rysunek.

trójkąt ABC

Korzystamy ze wzoru na pole trójkąta:

P=\frac{1}{2}ah

gdzie a jest długością podstawy trójkąta (tutaj długość odcinka \overline{AC}), natomiast h jest długością wysokości trójkąta (tutaj długość odcinka \overline{AB})

Nasze pole trójkąta jest więc równe:

P=\frac{1}{2}|\overline{AC}|\cdot|\overline{AB}|

Korzystamy ze wzoru na długość odcinka. Długość odcinka w układzie współrzędnych jest równa odległości końców odcinka A=(x_A,y_A), \ B=(x_B, y_B) i obliczamy ją ze wzoru:

|\overline{AB}|=\sqrt{(x_B-x_A)^2+(y_B-y_A)^2}

Obliczamy długość odcinka \overline{AB}

A=(1,1), B=(1,3)\\ |\overline{AB}|=\sqrt{(1-1)^2+(3-1)^2}=\sqrt{2^2}=2 tło tło tło tło tło tło tło tło

Obliczamy długość odcinka \overline{AC}

A=(1,1), C=(4,1)\\ |\overline{AB}|=\sqrt{(4-1)^2+(1-1)^2}=\sqrt{3^2}=3 tło tło tło tło tło tło tło tło

W efekcie możemy obliczyć pole trójkąta:

P=\frac{1}{2}|\overline{AC}|\cdot|\overline{AB}|=\frac{1}{2}\cdot 2\cdot 3=3

Obwód trójkąta, to suma długości wszystkich boków trójkąta:

L=|\overline{AC}|+|\overline{AB}|+|\overline{BC}|

Obliczamy więc jeszcze długość odcinka \overline{BC}

B=(1,3), C=(4,1)\\ |\overline{AB}|=\sqrt{(4-1)^2+(1-3)^2}=\sqrt{3^2+(-2)^2}=\sqrt{9+4}=\sqrt{13} tło tło tło tło tło tło tło tło

Obwód trójkąta jest więc równy:

L=|\overline{AC}|+|\overline{AB}|+|\overline{BC}|=2+3+\sqrt{13}=5+\sqrt{13}

ksiązki Odpowiedź

Pole i obwód trójkąta wynoszą: P=3, \ L=5+\sqrt{13}

© medianauka.pl, 2011-01-03, ZAD-1069Zadania podobne

kulkaZadanie - pole trójkąta
Oblicz pole powierzchni i obwód trójkąta równobocznego o wysokości h=2 cm

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - pole trójkąta
Środki trójkąta równobocznego o boku długości 2 połączono ze sobą tak, że powstał mniejszy trójkąt wewnątrz większego. Obliczyć jego pole.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - pole powierzchni i twierdzenie Pitagorasa
Ceny poszczególnych działek są następujące:
A: 60 000 PLN
B: 50 000 PLN
C: 50 000 PLN
D: 100 000 PLN
Zakup której działki jest najbardziej opłacalny?
Twierdzenie Pitagorasa - zadanie

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - pole trójkąta
Dany jest trójkąt o bokach długości 2, 3 i 4. Oblicz pole powierzchni tego trójkąta.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - pole trójkąta
Wektory \vec{a}=[1,2], \ \vec{b}=[-3,4] wyznaczają trójkąt. Obliczyć jego pole.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - pole trójkąta
Dany jest wektor \vec{AB}=[2,5] zaczepiony w punkcie A=(1,1). Znaleźć taki punkt C, leżący na prostej y=2, że pole trójkąta ABC jest równe 10.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - Pole trójkąta
Dany jest trójkąt równoramienny o ramionach długości 5 i kącie wewnętrznym między tymi ramionami \alpha=30^o. Oblicz pole powierzchni tego trójkąta.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - pole trójkąta, okrąg opisany na trójkącie
Na trójkącie o polu równym 6 i o bokach o długości 2,3 i 4 opisano okrąg. Oblicz długość promienia tego okręgu.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - pole trójkąta
Dany jest trójkąt A, B, C o wierzchołkach A=(-1,1), B=(2,1), C=(-2,-1). Oblicz jego pole.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - pole trójkąta
Z kwadratu o boku a wycięto trójkąt tak, że jeden z jego wierzchołków stanowi środek boku kwadratu, a jeden z boków tego trójkąta stanowi bok kwadratu. Czy pole ścinków jest większe od pola trójkąta?

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - pole trójkąta
W trójkąt równoramienny o polu \sqrt{15} wpisano okrąg o promieniu r=\frac{\sqrt{15}}{5}. Na tym samy trójkącie opisano okrąg o promieniu R=\frac{8\sqrt{15}}{15}. Oblicz długości boków tego trójkąta.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 19, matura 2016 (poziom podstawowy)
Okręgi o promieniach 3 i 4 są styczne zewnętrznie. Prosta styczna do okręgu o promieniu 4 w punkcie P przechodzi przez środek okręgu o promieniu 3 (zobacz rysunek).
wzór
Pole trójkąta, którego wierzchołkami są środki okręgów i punkt styczności P, jest równe: A. 14
B. 2\sqrt{33}
C. 4\sqrt{33}
D. 12


Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 34, matura 2014
Kąt CAB trójkąta prostokątnego ACB ma miarę 30°. Pole kwadratu DEFG, wpisanego w ten trójkąt (zobacz rysunek), jest równe 4. Oblicz pole trójkąta ACB.
rysunek do zadania 34, matura 2014

Pokaż rozwiązanie zadania© Media Nauka 2008-2018 r.