Zadanie - pole trójkąta


Środki trójkąta równobocznego o boku długości 2 połączono ze sobą tak, że powstał mniejszy trójkąt wewnątrz większego. Obliczyć jego pole.


ksiązki Rozwiązanie zadania

Sporządzamy szkic, zaznaczając odpowiednie długości:

Trójkąt równoboczny

Aby wykazać, że bok mniejszego trójkąta ma długość jeden warto przeanalizować zadanie 611

Pole powierzchni trójkąta o podstawie \(a\) i wysokości \(h\) obliczamy ze wzoru:

\(P=\frac{1}{2}ah\)

Długość boku jest dana \((a=1)\), musimy znaleźć długość wysokości trójkąta.

Korzystamy z twierdzenia Pitagorasa, które mówi, że w trójkącie prostokątnym kwadrat przeciwprostokątnej jest równy sumie kwadratów przyprostokątnych:

\((\frac{1}{2})^2+h^2=1^2\)

\(h^2=1-\frac{1}{4}\)

\(h^2=\frac{3}{4}\)

\(h=\frac{\sqrt{3}}{2}\)

Obliczamy pole trójkąta:

\(P=\frac{1}{2}ah=\frac{1}{2}\cdot 1 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{\sqrt{3}}{4}\)

ksiązki Odpowiedź

\(P=\frac{\sqrt{3}}{4}\)

© medianauka.pl, 2011-02-11, ZAD-1146

Zadania podobne

kulkaZadanie - długość odcinka i pole trójkąta

Obliczyć pole i obwód trójkąta prostokątnego, wyznaczonego przez punkty \(A=(1,2), B=(1,3), C=(4,1)\).Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - pole trójkąta

Oblicz pole powierzchni i obwód trójkąta równobocznego o wysokości \(h=2 cm\).Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - pole powierzchni i twierdzenie Pitagorasa

Ceny poszczególnych działek są następujące:

A. 60 000 PLN

B. 50 000 PLN

C. 50 000 PLN

D. 100 000 PLN

Zakup której działki jest najbardziej opłacalny?

Twierdzenie Pitagorasa - zadaniePokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - pole trójkąta

Dany jest trójkąt o bokach długości 2, 3 i 4. Oblicz pole powierzchni tego trójkąta.Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - pole trójkąta

Wektory \(\vec{a}=[1,2], \vec{b}=[-3,4]\) wyznaczają trójkąt. Obliczyć jego pole.Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - pole trójkąta

Dany jest wektor \(\vec{AB}=[2,5]\) zaczepiony w punkcie \(A=(1,1)\). Znaleźć taki punkt \(C\), leżący na prostej \(y=2\), że pole trójkąta \(ABC\) jest równe 10.Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - Pole trójkąta

Dany jest trójkąt równoramienny o ramionach długości 5 i kącie wewnętrznym między tymi ramionami \(\alpha=30°\). Oblicz pole powierzchni tego trójkąta.Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - pole trójkąta, okrąg opisany na trójkącie

Na trójkącie o polu równym 6 i o bokach o długości 2, 3 i 4 opisano okrąg. Oblicz długość promienia tego okręgu.Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - pole trójkąta

Dany jest trójkąt \(A, B, C\) o wierzchołkach \(A=(-1,1), B=(2,1), C=(-2,-1)\). Oblicz jego pole.Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - pole trójkąta

Z kwadratu o boku a wycięto trójkąt tak, że jeden z jego wierzchołków stanowi środek boku kwadratu, a jeden z boków tego trójkąta stanowi bok kwadratu. Czy pole ścinków jest większe od pola trójkąta?Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - pole trójkąta

W trójkąt równoramienny o polu \(\sqrt{15}\) wpisano okrąg o promieniu \(r=\frac{\sqrt{15}}{5}\). Na tym samy trójkącie opisano okrąg o promieniu \(R=\frac{8\sqrt{15}}{15}\). Oblicz długości boków tego trójkąta.Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 19, matura 2016 (poziom podstawowy)

Okręgi o promieniach 3 i 4 są styczne zewnętrznie. Prosta styczna do okręgu o promieniu 4 w punkcie \(P\) przechodzi przez środek okręgu o promieniu 3 (zobacz rysunek).

ilustracja do zadania

Pole trójkąta, którego wierzchołkami są środki okręgów i punkt styczności \(P\), jest równe:

A. \(14\)

B. \(2\sqrt{33}\)

C. \(4\sqrt{33}\)

D. \(12\)Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 34, matura 2014

Kąt \(CAB\) trójkąta prostokątnego \(ACB\) ma miarę \(30°\). Pole kwadratu \(DEFG\), wpisanego w ten trójkąt (zobacz rysunek), jest równe 4. Oblicz pole trójkąta \(ACB\).

rysunek do zadania 34, matura 2014Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 17, matura 2017 (poziom podstawowy)

Obwód trójkąta \(ABC\), przedstawionego na rysunku, jest równy:

A. \(3+\frac{\sqrt{3}}{2}\)

B. \(2+\frac{\sqrt{2}}{2}\)

C. \(3+\sqrt{3}\)

D. \((2+\sqrt{2}\)

Ilustracja do zadaniaPokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 6, matura 2017 (poziom rozszerzony)

W trójkącie ostrokątnym \(ABC\) bok \(AB\) ma długość \(c\), długość boku \(BC\) jest równa a oraz \(\angle ABC=\beta\). Dwusieczna kąta \(ABC\) przecina bok \(AC\) trójkąta w punkcie \(E\). Wykaż, że długość odcinka \(BE\) jest równa \(\frac{2ac\cdot \cos{\frac{\beta}{2}}}{a+c}\).Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 9, matura 2017 (poziom rozszerzony)

W trójkącie równoramiennym wysokość opuszczona na podstawę jest równa 36, a promień okręgu wpisanego w ten trójkąt jest równy 10. Oblicz długości boków tego trójkąta i promień okręgu opisanego na tym trójkącie.Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 18, matura 2021

Przyprostokątna \(AC\) trójkąta prostokątnego ABC ma długość 8 oraz \(tg\alpha=\frac{2}{5}\) (zobacz rysunek).

Zadanie 18, matura 2021

Pole tego trójkąta jest równe

A. \(12\)

B. \(\frac{37}{3}\)

C. \(\frac{62}{5}\)

D. \(\frac{64}{5}\)Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 35, matura 2021

Punkty \(A=(−20, 12)\) i \(B=(7, 3)\) są wierzchołkami trójkąta równoramiennego ABC, w którym \(|AC|=|BC|\). Wierzchołek \(C\) leży na osi \(Oy\) układu współrzędnych. Oblicz współrzędne wierzchołka \(C\) oraz obwód tego trójkąta.Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 8, matura 2021 (poziom rozszerzony)

Dany jest trójkąt równoboczny \(ABC\). Na bokach \(AB\) i \(AC\) wybrano punkty — odpowiednio — \(D\) i \(E\) takie, że \(|BD|=|AE=\frac{1}{3}|AB|\). Odcinki \(CD\) i \(BE\) przecinają się w punkcie \(P\) (zobacz rysunek).

Matura 2021, zadanie 8

Wykaż, że pole trójkąta \(DBP\) jest 21 razy mniejsze od pola trójkąta \(ABC\).Pokaż rozwiązanie zadania
©® Media Nauka 2008-2023 r.