Zadanie maturalne nr 7, matura 2020 - poziom rozszerzony


Dany jest trójkąt równoramienny ABC, w którym |AC| = |BC| = 6 , a punkt D jest środkiem podstawy AB. Okrąg o środku D jest styczny do prostej AC w punkcie M. Punkt K leży na boku AC, punkt L leży na boku BC, odcinek KL jest styczny do rozważanego okręgu oraz |KC| = |LC| = 2 (zobacz rysunek).

Rysunek

Wykaż, że |AM|/|MC|=4/5


ksiązki Rozwiązanie zadania

Wprowadźmy dodatkowe oznaczenia na rysunku.

Rysunek

Z twierdzenia odwrotnego do twierdzenia Talesa wynika, że odcinek KL jest równoległy do odcinka AB.

|CP| = x.

Trójkąty CKP i CAD są podobne (jest spełniona cecha kąt-kąt-kąt). Skala podobieństwa wynosi w skali 2:6 = 1:3. Zatem |PD| = 2x i |MD| = 2x.

Trójkąty CPK i CMD są również trójkątami podobnymi (cecha kąt-kąt-kąt). Na tej podstawie mamy:

\(\frac{|PK|}{|CK|}=\frac{|MD|}{|CD|}\)

\(\frac{|PK|}{2}=\frac{2x}{3x}\)

\(\frac{|PK|}{2}=\frac{2}{3}/cdot 2\)

\(|PK|=\frac{4}{3}\)

Trójkąty PCK i ADM są podobne (cecha kkk), stąd:

\(\frac{|AM|}{|MD|}=\frac{|PK|}{|CP|}\)

\(\frac{|AM|}{2x}=\frac{\frac{4}{3}}{x}\)

Zaś \(|AM|=6-\frac{8}{3}=\frac{10}{3}\)

Ostatecznie:

\(\frac{|AM|}{|MC|}=\frac{\frac{8}{3}}{\frac{10}{3}}=\frac{4}{5}\)

To kończy dowód.


© medianauka.pl, 2023-03-10, ZAD-4777

Zadania podobne

kulkaZadanie - twierdzenie Talesa
Podstawy trapezu mają długości 5 i 9, a ramiona 5 i \sqrt{41}. Obliczyć obwód trójkąta utworzonego z podstawy trapezu i przedłużenia ramion tego trapezu.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - twierdzenie Talsea
Prosta równoległa do boku AB trójkąta ABC przecina bok AC w punkcie D oraz bok BC w punkcie E. Obliczyć:
a) |AC|, jeżeli |CD|=32, |CE|=24, |BC|=48
b) |CD|, jeżeli |CE|=6, |BE|=10, |AC|=24

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - twierdzenie Talesa, podział odcinka
Odcinek o długości a podzielić na dwa odcinki w stosunku 3/5.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - zastosowanie twierdzenia Talesa
Dane są odcinki o długościach: a, b, c. Opisać sposób konstrukcji odcinka d o długości:
a) d=\frac{ab}{c}
b) d=\frac{b^2}{a}

Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.