Zadanie - druga pochodna funkcji


Dla jakiej wartości argumentu x druga pochodna funkcji f(x)=\frac{1}{1+x} jest równa \frac{1}{4}?

ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

f'(x)=\frac{0-1}{(x+1)^2}=\frac{-1}{(x+1)^2}
f^{II}(x)=\frac{0-(-1)\cdot 2(x+1)}{(x+1)^4}=\frac{2(x+1)}{(x+1)^4}=\frac{2}{(x+1)^3}
f^{II}(x)=\frac{1}{4} \\ \frac{2}{(x+1)^3}=\frac{1}{4}/\cdot 4\\ \frac{8}{(x+1)^3}-\frac{(x+1)^3}{(x+1)^3}=0\\ 8-(x+1)^3=0\\ 8-x^3-3x^2-3x-1=0/:(-1)\\ x^3+3x^2+3x-7=0\\ (x^2+4x+7)(x-1)=0\\ x=1

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Aby obliczyć drugą pochodną funkcji, najpierw trzeba obliczyć pierwszą pochodną. Mamy tutaj iloraz funkcji, korzystamy więc ze wzoru na pochodną ilorazu:

(\frac{f(x)}{g(x)})'=\frac{f'(x)g(x)-f(x)g'(x)}{[g(x)]^2}

Mamy więc

f'(x)=\frac{(1)'(x+1)-1\cdot (x+1)'}{(x+1)^2}=\frac{0-1)}{(x^2-1)^2}=\frac{-1}{(x+1)^2}

Teraz można przystąpić do obliczenia pochodnej drugiego rzędu. Korzystamy z przytoczonego wyżej wzoru na pochodną ilorazu funkcji:

f^{II}(x)=(f'(x))'=[\frac{-1}{(x+1)^2}]'=\frac{(-1)'(x+1)^2-(-1)[(x+1)^2]'}{(x+1)^4}=\\ = \frac{0+2(x+1)}{(x+1)^4}=\frac{2\cancel{(x+1)}}{(x+1)^{\cancel{4}^3}}=\frac{2}{(x+1)^3} tło tło tło tło

Szukamy takich argumentów funkcji, dla których druga pochodna jest równa 1/4. Więc przyrównujemy drugą pochodną do tej liczby

\frac{2}{(x+1)^3}=\frac{1}{4}/\cdot 4 \\ \frac{8}{(x+1)^3}=1\\ \frac{8}{(x+1)^3}-1=0\\ \frac{8}{(x+1)^3}-\frac{(x+1)^3}{(x+1)^3}=0 \\ \frac{8-(x+1)^3}{(x+1)^3}=0

Ułamek jest równy zeru, jeżeli jego licznik jest równy zeru. Skorzystamy też ze wzoru skróconego mnożenia:

(a+b)^3=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3

Mamy więc:

8-(x+1)^3=0 \\ 8-(x^3+3x^2+3x+1)=0 \\ 8-x^3-3x^2-3x-1=0\\ 7-x^3-3x^2-3x=0/\cdot(-1)\\ x^3+3x^2+3x-7=0

Mamy do czynienia z równaniem wielomianowym. Szukamy pierwiastków pośród dzielników wyrazu wolnego.

W(1)=1^3+3\cdot 1^2+3\cdot 1-7=0 \\W(-1)=(-1)^3+3\cdot (-1)^2+3\cdot (-1)-7=-1+3-3-7\neq 0

Wykonujemy dzielenie wielomianów:

(x^3+3x^2+3x-7):(x-1)=x^2+4x+7\\ \underline{\ x^3-x^2}\\ \ \ \ \ 4x^2+3x-7\\ \underline{\ \ \ \ 4x^2-4x}\\ \ \ \ \ \ \ \ \ 7x-7\\ \underline{\ \ \ \ \ \ \ \ \ 7x-7}\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ R=0

Nasze równanie przyjmuje postać:

(x-1)(x^2+4x+7)=0

Sprawdzamy, czy trójmian kwadratowy rozkłada się na czynniki:

x^2+4x+7\\ a=1,\ b=4, \ c=7\\ \Delta=b^2-4ac=16-4\cdot 1\cdot 7=-12<0

Zatem trójmian ten zawsze jest różny od zera (nie ma miejsc zerowych, gdyż wyróżnik trójmianu kwadratowego jest ujemny). Skoro tak, to iloczyn (x-1)(x2+4x+7) jest równy zeru, gdy:

x-1=0 \\ x=1

ksiązki Odpowiedź

Dla x=1 druga pochodna funkcji f(x)=\frac{1}{1+x} jest równa \frac{1}{4}

© medianauka.pl, 2010-09-18, ZAD-917

Zadania podobne

kulkaZadanie - pochodna drugiego rzędu
Obliczyć drugą pochodną funkcji:
a) f(x)=\sqrt{x}
b) f(x)=x^2-x^3+\frac{1}{x^3}

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - pochodna drugiego rzędu
Obliczyć drugą pochodną funkcji:
a)f(x)=\cos^2{2x}
b) f(x)=\frac{x^2+1}{x^2-1}

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - druga pochodna funkcji
Rozwiąż równanie y''+y'=0, gdzie y=x3+1.

Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.