Zadanie - badanie przebiegu zmienności funkcji

Treść zadania:

Zbadać przebieg zmienności funkcji \(f(x)=\frac{x^2-1}{x-4}\) i naszkicować jej wykres.


ksiązki Rozwiązanie zadania

Określamy dziedzinę funkcji:

Mianownik ułamka musi być różny od zera, więc
\(x-4\neq 0\)

\(x\neq 4\)

\(Df:R\backslash \lbrace 4\rbrace\)

Obliczamy granice funkcji na krańcach dziedziny i szukamy asymptot.

Obliczamy granicę funkcji w plus i minus nieskończoności:

Aby łatwiej było obliczyć granicę funkcji podzielmy licznik przez mianownik:

(x^2-1):(x-4)=x+4\\ \ \underline{x^2-4x}\\ \ \ \ \ \ 4x-1\\ \ \ \ \ \ \underline{4x-16}\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 15

Możemy więc zapisać, że

\(f(x)=\frac{x^2-1}{x-4}=x+4+\frac{15}{x-4}\) \(\lim_{x\to +\infty}{(x+4+\frac{15}{x-4})}=+\infty\)

\(\lim_{x\to -\infty}{(x+4+\frac{15}{x-4})}=-\infty\)

Ponieważ nie istnieje granica właściwa w plus i minus nieskończoności, wykres nie posiada asymptoty poziomej.

Obliczamy granicę prawostronną i lewostronną funkcji w punkcie, który nie należy do dziedziny, czyli \(x=4\)

\(\lim_{x\to 4^+}{\frac{x^2-1}{x-4}}=[\frac{15}{0^+}]=\infty\)

\(\lim_{x\to 4^-}{\frac{x^2-1}{x-4}}=[\frac{15}{0^-}]=-\infty\)

Mamy więc asymptotę pionową o równaniu \(x=4\)

Sprawdzamy, czy wykres funkcji będzie miał asymptotę pochyłą:

\(\lim_{x\to \pm \infty}\frac{f(x)}{x}=\lim_{x\to \pm \infty}{\frac{\frac{x^2-1}{x-4}}{x}}=\lim_{x\to \pm \infty}\frac{x^2-1}{x^2-4x}=\lim_{x\to \pm \infty}{\frac{1-\frac{1}{x^2}}{1-\frac{4}{x}}}=1\)

Ponieważ istnieje powyższa granica, współczynnik kierunkowy prostej \(a=1\) (jest równy tej granicy). Wyraz wolny znajdziemy obliczając granicę:

\(\lim_{x\to \infty}{(f(x)-ax)}=\lim_{x\to \infty}{(\frac{x^2-1}{x-4}-1\cdot x)}=\lim_{x\to \infty}(\frac{x^2-1}{x-4}-x\cdot \frac{x-4}{x-4})=\lim_{x\to \infty}\frac{x^2-1-x^2+4x}{x-4}=\)

\(=\lim_{x\to \infty}\frac{4x-1}{x-4}=\lim_{x\to \infty}\frac{4-\frac{1}{x}}{1-\frac{4}{x}}=4\)

Mamy tutaj do czynienia zatem z asymptotą ukośną o równaniu: \(y=x+4\)

Miejsca zerowe

Aby znaleźć miejsca zerowe funkcji musimy rozwiązać równanie:

\(\frac{x^2-1}{x-4}=0\)

Ułamek jest równy zeru, jeżeli licznik jest równy zeru. Korzystając ze wzoru skróconego mnożenia mamy więc:

\(x^2-1=0\)

\((x-1)(x+1)=0\)

Liczba -1 oraz 1 jest pierwiastkiem równania i miejscem zerowym naszej funkcji.

Monotoniczność funkcji i ekstrema

Aby zbadać monotoniczność funkcji i istnienie ekstremum obliczamy pochodną funkcji, korzystając ze wzoru na pochodną ilorazu funkcji:

\(f'(x)=(\frac{x^2-1}{x-4})'=\frac{(x^2-1)'(x-4)-(x^2-1)(x-4)'}{(x-4)^2}=\frac{2x(x-4)-(x^2-1)\cdot 1}{(x-4)^2}=\)

\(= \frac{2x^2-8x-x^2+1}{(x-4)^2}=\frac{x^2-8x+1}{(x-4)^2}\)

Otrzymaliśmy trójmian kwadratowy w liczniku ułamka, którego mianownik z całą pewnością jest dodatni. Licznik warto rozłożyć na czynniki. Po co? Otóż na podstawie znaku pochodnej (co się sprowadza do znaku licznika) stwierdzimy w jakich przedziałach funkcja jest rosnąca, a w jakich malejąca, natomiast w punktach, w których pochodna jest równa zero (licznik jest równy zero), będziemy szukać ekstremum funkcji.

\(x^2-8x+1\)

\(\Delta_p=b^2-4ac=64-4\cdot 1\cdot 1=60\)

\(\sqrt{\Delta}=\sqrt{60}=\sqrt{4\cdot 15}=2\sqrt{15}\)

\(x_1=\frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}=\frac{8-2\sqrt{15}}{2}=4-\sqrt{15}\approx 0,13\)

\(x_2=\frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}=\frac{8+2\sqrt{15}}{2}=4+\sqrt{15}\approx 7,87\)

Sporządzimy wykres trójmianu (pochodnej). Współczynnik przy \(x^2\)jest dodatni, więc ramiona paraboli skierowane są w górę, mamy dwa miejsca zerowe.

Rysunek pomocniczy

Zatem pochodna jest dodatnia dla \(x<x_1\)oraz dla \(x>x_2\) (tutaj funkcja rośnie). Pochodna jest ujemna dla \(x\) z przedziału (\(x_1;x_2\)) - w tym przedziale funkcja maleje

W punktach \(x_1\)i \(x_2\)możemy mieć ekstremum, o ile zmienia się znak pochodnej. To łatwo odczytać z tabelki:

W pierwszym rzędzie zaznaczamy przedziały zmienności oraz punkty, w których spodziewamy się ekstremum lub takie, które nie należą do dziedziny. W drugim rzędzie zaznaczamy znak pochodnej oraz jej wartość. W trzecim rzędzie za pomocą strzałek zaznaczamy, czy funkcja rośnie czy maleje. Pozwala to wyobrazić sobie przebieg funkcji.


(-\infty;4-\sqrt{15})4-\sqrt{15}(4-\sqrt{15};4)4(4;4+\sqrt{15})4+\sqrt{15}(4+\sqrt{15};+\infty)
f'(x)+0--0+
f(x)\nearrow0,25
max
\searrow\searrow15,75
min
\nearrow

Do tabeli wstawiono dodatkowo wartość funkcji w punktach, gdzie funkcja przyjmuje ekstremum:

\(f_{max}(4-\sqrt{15})=\frac{(4-\sqrt{15})^2-1}{4-\sqrt{15}-4}=\frac{16-8\sqrt{15}+15-1}{-\sqrt{15}}=\frac{(30-8\sqrt{15})\cdot (-\sqrt{15})}{-\sqrt{15}\cdot (-\sqrt{15})}=\)

\(=\frac{8\cdot 15-30\sqrt{15}}{15}=\frac{\cancel{15}(8-2\sqrt{15})}{\cancel{15}}=8-2\sqrt{15}\approx 0,25\\ f_{min}(4+\sqrt{15})=\frac{(4+\sqrt{15})^2-1}{4+\sqrt{15}-4}=\frac{16+8\sqrt{15}+15-1}{\sqrt{15}}=\frac{(30+8\sqrt{15})\cdot \sqrt{15}}{\sqrt{15}\cdot \sqrt{15}}=\)

\(=\frac{8\cdot 15+30\sqrt{15}}{15}=\frac{\cancel{15}(8+2\sqrt{15})}{\cancel{15}}=8+2\sqrt{15}\approx 15,75\)

Na podstawie powyższych danych sporządzamy szkic wykresu funkcji.

przebieg zmienności funkcji f(x)=\frac{x^2-1}{x-4}

© medianauka.pl, 2010-10-05, ZAD-949

AI
Zbiór zadań maturalnych z ubiegłych lat na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz centrum dowodzenia dla maturzystów.
Zbiór zadań z matematyki
Zbiór zadań z matematyki wraz z pełnymi rozwiązaniami. W naszej bazie zgromadziliśmy ponad tysiąc zadań.
wykresy on-line
Narysuj wykres funkcji w programie do szkicowania wykresów i odczytaj jego własności.

Zadania podobne


Zadanie nr 1.

Zbadać przebieg zmienności funkcji \(f(x)=x^3+x^2-5x+3\) i naszkicować jej wykres.

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 2.

Zbadać przebieg zmienności funkcji \(f(x)=\frac{4x+1}{2x^2-4x}\) i naszkicować jej wykres.

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 3.

Zbadać przebieg zmienności funkcji \(f(x)=\frac{x^3+1}{x^2}\) i naszkicować jej wykres.

Pokaż rozwiązanie zadania.
Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.