Średnia ważona

Jak obliczyć średnią ważoną kiedy ma ona zastosowanie? Zacznijmy od definicji.

Definicja Definicja

Średnia ważona liczb rzeczywistych x_1,x_2,...,x_n z odpowiadającymi im odpowiednio wagami dodatnimiw_1,w_2,...,w_n jest to liczba \overline{x_w} określona wzorem:

\overline{x}=\frac{x_1w_1+x_2w_2+...+x_nw_n}{w_1+w_2+...+w_n}

Kiedy stosujemy średnią ważoną?

Teoria Średniej ważonej używamy wówczas, kiedy opracowując dane statystyczne chcemy scharakteryzować pewien cały ich zestaw i dodatkowo pewne dane mają większe znaczenie od innych, znaczenie określają właśnie wagi.

Przykłady

Powyższy wzór na średnią ważoną zastosujemy w zadaniu:

Przykład Przykład

Jasiek ma z matematyki następujące oceny: 3+(klasówka),2+(klasówka),5,5,4, a Paweł 4(klasówka), 4+(klasówka),1,3,2. Kto jest lepszym uczniem zakładając, że waga ocen z klasówek jest równa 0,6, a pozostałych 0,4?

O tym czy uczeń jest dobry, bardzo dobry czy słaby decydują oceny. Musimy jednak wystawić uczniowi jedną ocenę, która go scharakteryzuje. Mamy określone wagi, więc obliczymy średnią ważoną ocen. Mamy 5 ocen, plusy traktujemy jako liczbę 0,5.

\overline{x_J}=\frac{3,5\cdot 0,6+2,5\cdot 0,6+5\cdot 0,4+5\cdot 0,4+4\cdot 0,4}{0,6+0,4}=9,2
\overline{x_P}=\frac{4\cdot 0,6+4,5\cdot 0,6+1\cdot 0,4+3\cdot 0,4+2\cdot 0,4}{0,6+0,4}=7,5

Możemy stwierdzić, że Jasiek jest lepszym uczniem od Pawła.

Pytania

Jak się liczy średnią ważoną?

Pokazaliśmy to wyżej, jednak użyjemy prostszego przykładu. Jeżeli otrzymałeś 3 punty w grze na poziomie trudnym (Level 1) i 4 punkty na poziomie dwa razy łatwiejszym (Level2 ) to jak policzyć średnią? Przypiszmy wagę 2 poziomowi Level 1 i wagę 1 poziomowi Level2. Obliczmy teraz średnią ważoną: (3·2+4·1)/(2+1)=10/3=3,33...

Czy wagi mogą być ujemne?

Zgodnie z definicją średniej ważonej wagi są dodatnie.

Jak się liczy średnią ważoną ocen?

Spójrz na przykład w naszym artykule.

Jak obliczyć średnią ważoną w programie Excel?

W programie Excel nie ma wbudowanej funkcji do obliczania średniej ważonej. Trzeba napisać własną formułę. Proponuję dla przykładu w jednej kolumnie (komórki A2 do A3) napisać liczby 3 i 2 (liczba i jej waga), w drugiej kolumnie (komórki B2 do B3) liczby 4 i 1 (liczba i jej waga), a następnie użyć funkcji SUMA.ILOCZYNÓW i SUMA, poprzez wpisanie formuły '=SUMA.ILOCZYNÓW(A2:B2;A3:B3)/SUMA(A3:B3)' w kolejnym wierszu.Inne zagadnienia z tej lekcji

Średnia arytmetyczna

Średnia arytmetyczna

Wzór na średnią arytmetyczną. Średniej arytmetycznej używamy wówczas, kiedy opracowując dane statystyczne chcemy scharakteryzować pewien cały ich zestaw.

Mediana

Mediana

Mediana dzieli zestaw danych na dwie części, jedną zawierającą dane nie większe, a druga - nie mniejsze od mediany.

Dominanta

Dominanta

Dominanta D (wartość modalna) zestawu danych statystycznych jest to wartość, która występuje w zestawie danych najczęściej.

Wariancja i odchylenie standardowe

Wariancja i odchylenie standardowe

Definicja wariancji oraz odchylenia standardowego.

Test wiedzy

Test wiedzy

Sprawdź swoje umiejętności z materiału zawartego w tej lekcji.
© medianauka.pl, 2011-08-13, ART-1420Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.