zadanie

Zadanie 681 - dodawanie wektorów metodą równoległoboku


Dany jest trójkąt prostokątny ABC. Znaleźć graficznie metodą równoległoboku wektor:
a) \vec{AB}+\vec{BC}+\vec{AC}
b) \vec{CA}+\vec{BC}ksiązki a) Rozwiązanie zadania

Rozwiązanie pokazane zostanie w dwóch etapach. Dodamy najpierw dwa pierwsze wektory, a następnie do wyniku dodamy wektor trzeci.

Etap 1

Rozwiązanie graficzne zadania 681 - etap I

Otrzymaliśmy w wyniku wektor \vec{AC}, który mamy teraz dodać do tego samego wektora:

Etap 2

Mamy do czynienia teraz z sumą: \vec{AC}+\vec{AC}, dla której nie możemy zastosować metody równoległoboku. Możemy zastosować metodę dodawania graficznie wektorów równoległych lub zastosować mnożenie wektora przez skalar: \vec{AC}+\vec{AC}=2\vec{AC}

Rozwiązanie graficzne zadania 681

ksiązki b) Rozwiązanie zadania

W metodzie równoległoboku dodawania wektorów sumowane wektory sprowadzamy do wspólnego początku, budujemy na nich równoległobok, a sumę znajdujemy na przekątnej tego równoległoboku.

graficzne rozwiązanie zadania 681

© Media Nauka, 2011-03-11

Zadania podobne

kulkaZadanie 684 - mnożenie wektora przez skalar
Znaleźć współrzędne wektorów -5\vec{a}, \ 3\vec{b}, jeżeli \vec{a}=[-3,4], \ \vec{b}=5\vec{i}-3\vec{j}

kulkaZadanie 685 - mnożenie wektora przez skalar
Dane są wektory \vec{a}=[3,-4], \ \vec{b}=[-15,20], wiadomo tez, że \vec{a}=k\vec{b}. Znaleźć liczbę k.

kulkaZadanie 686 - mnożenie wektora przez skalar
Dany jest wektor \vec{a}=[3,4]. Przez jaką liczbę należy go pomnożyć, aby jego długość była równa 1?