Formatowanie tekstu w PHP

Tekst, który przechowujemy w zmiennych typu string trzeba kiedyś wyświetlić na ekranie. W PHP mamy wiele instrukcji, które to robią w różny sposób. Tekst można wyświetlić na ekranie "jak jest" zachowany w zmiennej, ale możemy go też przed wyświetleniem odpowiednio sformatować.

Funkcje formatowania tekstu

Oto wykaz wybranych funkcji formatowania i wyświetlania tekstów.

Funkcja Składnia Opis
echo echo($zmienna)
echo $zmienna

Echo jest poleceniem, które wysyła do przeglądarki dowolny ciąg znaków, ujęty w cudzysłów lub apostrof.

lcfirst lcfirst($tekst)

Funkcja lcfirst w PHP zamienia pierwszą literę w przekazanym argumencie na małą literę.

ltrim ltrim($tekst[,$znaki])

Funkcja ltrim w PHP usuwa z końca tekstu białe znaki (lub inne).

nl2br nl2br($tekst, true/false)

Funkcja dodaje przed znacznikiem końca tekstu (\r\n, \n\r, \n and \r) znacznik XHTML <br /> (dla wartości true drugiego parametru) lub <br> (HTML) dla wartości false drugiego z parametrów.

print print($zmienna)
print $zmienna

Print jest poleceniem, które wysyła do przeglądarki dowolny ciąg znaków, ujęty w cudzysłów lub apostrof, podobnie jak echo. Różnica między echo i print jest taka, że:

  • print przyjmuje zawsze tylko jeden argument,
  • za pomocą instrukcji print można dokonywać przetwarzania wyrażeń, o czym będzie mowa w późniejszej części kursu.
printf print("format", $arg1,..., $argN)

Funkcja printf wyświetla wartości zmiennych podanych jako argumenty funkcji w odpowiednim formacie.

rtrim rtrim($tekst[,$znaki])

Funkcja rtrim w PHP usuwa z początku tekstu białe znaki (lub inne).

strtolower strtolower( $tekst)

Funkcja strtolower odpowiada za zamianę ciągu znaków wielkich liter na ciąg małych liter.

strtoupper strtoupper( $tekst)

Funkcja strtoupper odpowiada za zamianę ciągu znaków małych liter na ciąg wielkich liter.

strtr strtr( $tekst,$z,$na) lub strtr($tekst,$slownik)

Funkcja strtr w PHP pozwala na tłumaczenie znaków i/lub zamianę ich na inne.

trim trim($tekst[,$znaki])

Funkcja trim w PHP usuwa z początku i końca tekstu białe znaki (lub inne).

ucfirst ucfirst($tekst)

Funkcja ucfirst w PHP zamienia pierwszą literę w przekazanym argumencie na wielką literę.

ucwords ucwords($tekst)

Funkcja ucwords w PHP zamienia pierwszą literę w każdym wyrazie w przekazanym argumencie na wielką literę.


© medianauka.pl, 2021-11-01, A-4221Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.