Zadanie - mediana

Treść zadania:

Dany jest zestaw liczb:

a) \(100,55,1,1000,2,333,4,55,2000\).

b) \(0,1,5,11,-4,9,1,-5\).

Wyznaczyć medianę tego zestawu.


ksiązki a) Rozwiązanie zadania

Mediana (wartość środkowa) dotyczy zestawu niemalejących danych statystycznych (liczb rzeczywistych). Musimy najpierw uporządkować zbiór liczb od najmniejszej do największej: 1,2,4,55,55,100,333,1000,2000

Oznaczamy odpowiednio kolejne liczby zbioru w następujący sposób:
\(x_1=1, x_2=2, x_3=4, x_4=55, x_6=55, x_7=100, x_8=333, x_9=1000, x_10=2000\)

Mamy zestaw dziewięciu liczb, czyli n=9

Korzystamy ze wzoru na medianę:

M=\begin{cases}x_{\frac{n+1}{2}}\ - \ dla\ n \ nieparzystego \\ \frac{1}{2}(x_{\frac{n}{2}}+x_{\frac{n}{2}+1})\ - \ dla \ n \ parzystego \end{cases}

Ponieważ n jest liczbą nieparzystą korzystamy z pierwszego wzoru przy wyznaczaniu mediany zestawu liczb.

\(M=x_{\frac{n+1}{2}}=x_{\frac{9+1}{2}}=x_{5}=55\)

ksiązki Odpowiedź

M=55

ksiązki b) Rozwiązanie zadania

Mediana dotyczy zestawu niemalejących liczb rzeczywistych. Musimy więc uporządkować zbiór liczb od najmniejszej do największej: -5,-4,0,1,1,5,9,11

Oznaczamy odpowiednio kolejne liczby zbioru w następujący sposób:
\(x_1=-5, x_2=-4, x_3=0, x_4=1,x_5=1, x_6=5, x_7=9, x_8=11\)

Mamy zestaw ośmiu liczb, czyli \(n=8\)

Korzystamy ze wzoru na medianę:

M=\begin{cases}x_{\frac{n+1}{2}}\ - \ dla\ n \ nieparzystego \\ \frac{1}{2}(x_{\frac{n}{2}}+x_{\frac{n}{2}+1})\ - \ dla \ n \ parzystego \end{cases}

Ponieważ \(n\) jest liczbą parzystą korzystamy z drugiego wzoru przy wyznaczaniu mediany zestawu liczb.

\(M=\frac{1}{2}(x_{\frac{n}{2}}+x_{\frac{n}{2}+1}) =\frac{1}{2}(x_{\frac{8}{2}}+x_{\frac{8}{2}+1})=\)

\(=\frac{1}{2}(x_4+x_5)=\frac{1}{2}(1+1)=1\)

ksiązki Odpowiedź

M=1

© medianauka.pl, 2011-09-02, ZAD-1427

AI
Zbiór zadań maturalnych z ubiegłych lat na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz centrum dowodzenia dla maturzystów.
Zbiór zadań z matematyki
Zbiór zadań z matematyki wraz z pełnymi rozwiązaniami. W naszej bazie zgromadziliśmy ponad tysiąc zadań.
wykresy on-line
Narysuj wykres funkcji w programie do szkicowania wykresów i odczytaj jego własności.

Zadania podobne


zadanie maturalne

Zadanie nr 1 — maturalne.

Średnia arytmetyczna sześciu liczb naturalnych \(31, 16, 25, 29, 27, x\) jest równa \(\frac{x}{2}\). Mediana tych liczb jest równa

A. 26

B. 27

C. 28

D. 29

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 2 — maturalne.

Mediana zestawu danych \(2, 12, a, 10, 5, 3\) jest równa \(7\). Wówczas:

A. \(a=4\)

B. \(a=6\)

C. \(a=7\)

D. \(a=9\)

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 3 — maturalne.

Mediana zestawu sześciu danych liczb \(4, 8, 21, a, 16, 25\) jest równa \(14\). Zatem

A. \(a=7\)

B. \(a=12\)

C. \(a=14\)

D. \(a=20\)

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 4 — maturalne.

Cztery liczby: \(2, 3, a, 8\), tworzące zestaw danych, są uporządkowane rosnąco. Mediana tego zestawu czterech danych jest równa medianie zestawu pięciu danych: \(5, 3, 6, 8, 2\). Zatem

A. \(a=7\)

B. \(a=6\)

C. \(a=5\)

D. \(a=4\)

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 5 — maturalne.

Sześciowyrazowy ciąg liczbowy \((1, 2, 2x, x + 2, 5, 6)\) jest niemalejący. Mediana wyrazów tego ciągu jest równa \(4\). Wynika stąd, że

A. \(x=1\)

B. \(x=\frac{3}{2}\)

C. \(x=2\)

D. \(x=\frac{8}{3}\)

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 6 — maturalne.

Na diagramie poniżej przedstawiono ceny pomidorów w szesnastu wybranych sklepach.

Zadanie 29, matura 2023, matematyka

Uzupełnij tabelę. Wpisz w każdą pustą komórkę tabeli właściwą odpowiedź, wybraną spośród oznaczonych literami A–E.

1. Mediana ceny kilograma pomidorów w tych wybranych sklepach jest równa  
2. Średnia cena kilograma pomidorów w tych wybranych sklepach jest równa  

A. 5,80 zł

B. 5,73 zł

C. 5,85 zł

D. 6 zł

E. 5,70 zł

Pokaż rozwiązanie zadania.
©® Media Nauka 2008-2023 r.