zadanie maturalne

Zadanie maturalne nr 25, matura 2016 (poziom podstawowy)

Treść zadania:

Średnia arytmetyczna sześciu liczb naturalnych \(31, 16, 25, 29, 27, x\) jest równa \(\frac{x}{2}\). Mediana tych liczb jest równa

A. 26

B. 27

C. 28

D. 29


ksiązki Rozwiązanie zadania

Obliczmy średnią arytmetyczną liczb z treści zadania zgodnie ze wzorem:

\(\overline{x}=\frac{x_1+x_2+...+x_n}{n}\)

Mamy więc

\(\frac{31+16+25+29+27+x}{6}=\frac{x}{2}/\cdot 6\)

\(128+x=3x\)

\(2x=128\)

\(x=64\)

Znamy już ciąg wszystkich liczb z treści zadania, uporządkujmy go rosnąco od liczby najmniejszej do największej. Mamy:

123456
162527293164

Mediana (wartość środkowa) zestawu niemalejących danych statystycznych (liczb rzeczywistych) \(x_1,x_2,...,x_n\) jest to liczba \(M\), która dzieli ten zestaw na liczb na dwie części o równej liczebności i określona jest wzorem:

\(M=\begin{cases}x_{\frac{n+1}{2}}\ -\ dla\ n\ nieparzystego \\\frac{1}{2}(x_{\frac{n}{2}}+x_{\frac{n}{2}+1})\ -\ dla\ n\ parzystego \end{cases}\)

My mamy parzystą liczbę liczb - jest ich \(6\). Bierzemy więc wyraz \(x_2\) i wyraz \(x_4\).

\(M=\frac{1}{2}(x_3+x_4)=\frac{1}{2}(27+29)=28\)

ksiązki Odpowiedź

Odpowiedź C

© medianauka.pl, 2016-11-01, ZAD-3251

AI
Zbiór zadań maturalnych z ubiegłych lat na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz centrum dowodzenia dla maturzystów.
Zbiór zadań z matematyki
Zbiór zadań z matematyki wraz z pełnymi rozwiązaniami. W naszej bazie zgromadziliśmy ponad tysiąc zadań.
wykresy on-line
Narysuj wykres funkcji w programie do szkicowania wykresów i odczytaj jego własności.

Zadania podobne


Zadanie nr 1.

W zespole pracowników liczącym 30 osób 30% urodziło się w 1971 roku, 20% w 1980, 2 osoby w 1954 roku, 1 osoba w 1990, 3 osoby w 1972, 3 w 1973, 3 w 1975, 2 w 1979, 1 osoba w 1981. Jaka jest średnia wieku w zespole?

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 2.

Oblicz średnią arytmetyczną dziesięciu kolejnych liczb pierwszych.

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 3 — maturalne.

W tabeli przedstawiono roczne przyrosty wysokości pewnej sosny w ciągu sześciu kolejnych lat.

tabela

Oblicz średni roczny przyrost wysokości tej sosny w badanym okresie sześciu lat. Otrzymany wynik zaokrąglij do 1 cm. Oblicz błąd względny otrzymanego przybliżenia. Podaj ten błąd w procentach.

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 4 — maturalne.

Średnia arytmetyczna zestawu danych: \(2, 4, 7, 8, 9\) jest taka sama jak średnia arytmetyczna zestawu danych: \(2, 4, 7, 8, 9, x\). Wynika stąd, że

A. \(x=0\)

B. \(x=3\)

C. \(x=5\)

D. \(x=6\)

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 5 — maturalne.

Średnia arytmetyczna zestawu sześciu liczb \(2x, 4, 6, 8, 11, 13\) jest równa \(5\). Wynika stąd, że

A. \(x=-1\)

B. \(x=7\)

C. \(x=-6\)

D. \(x=6\)

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 6 — maturalne.

Na diagramie poniżej przedstawiono ceny pomidorów w szesnastu wybranych sklepach.

Zadanie 29, matura 2023, matematyka

Uzupełnij tabelę. Wpisz w każdą pustą komórkę tabeli właściwą odpowiedź, wybraną spośród oznaczonych literami A–E.

1. Mediana ceny kilograma pomidorów w tych wybranych sklepach jest równa  
2. Średnia cena kilograma pomidorów w tych wybranych sklepach jest równa  

A. 5,80 zł

B. 5,73 zł

C. 5,85 zł

D. 6 zł

E. 5,70 zł

Pokaż rozwiązanie zadania.
©® Media Nauka 2008-2023 r.