Zadanie maturalne nr 8, matura 2014


Punkt C=(0,2) jest wierzchołkiem trapezu ABCD, którego podstawa AB jest zawarta w prostej o równaniu y=2x-4. Wskaż równanie prostej zawierającej podstawę CD.

A. y=1/2x+2
B. y=-2x+2
C. y=-1/2x+2
D. y=2x+2

ksiązki Rozwiązanie zadania

Trapez jest to czworokąt, który ma co najmniej jedną parę boków równoległych. Dany jest punkt C i prosta na której leży podstawa AB. Punkt C nie leży na tej prostej, bo należy do drugiej podstawy. Zatem prosta, która zawiera podstawę CD jest równoległa do prostej o równaniu y=2x-4. Proste są równoległe, gdy ich współczynniki kierunkowe są równe (w przypadku danej prostej a=2). Mamy więc już pewną postać równania szukanej prostej:

y=2x+b

Aby znaleźć współczynnik b wystarczy podstawić za x i y współrzędne punktu C, który leży na tej prostej:

C=(0,2)
y=2x+b
2=2·0+b
b=2

Zatem szukana prosta jest opisana równaniem y=2x+2.

ksiązki Odpowiedź

Odpowiedź D

© medianauka.pl, 2017-01-31, ZAD-3431

Zadania podobne

kulkaZadanie - trapez
Długość jednej z podstaw trapezu jest dwa razy większa od długości drugiej podstawy. Długość środkowej równoległej do podstaw jest równa 3. Obliczyć długości podstaw tego trapezu.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - trapez
W trapezie prostokątnym długość podstaw jest równa odpowiednio 3 i 6, a długość krótszego z ramion 2. Oblicz długość dłuższego ramienia trapezu.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 16, matura 2014
Wysokość trapezu równoramiennego o kącie ostrym 60° i ramieniu długości 2\sqrt(3) jest równa :

A. \sqrt{3}
B. 3
C. 2\sqrt(3)
D. 2

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 17, matura 2018

Dany jest trapez prostokątny KLMN, którego podstawy mają długości KL=a , MN=b ,
a>b . Kąt KLM ma miarę 60°. Długość ramienia LM tego trapezu jest równa

Rysunek

  1. a-b
  2. 2(a-b)
  3. a+b/2
  4. (a+b)/2


Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.