Zadanie maturalne nr 16, matura 2014


Wysokość trapezu równoramiennego o kącie ostrym 60° i ramieniu długości \(2\sqrt{3}\) jest równa:

A. \(\sqrt{3}\)

B. \(3\)

C. \(2\sqrt(3)\)

D. \(2\)


ksiązki Rozwiązanie zadania

Sporządzamy szkic:

szkic do zadania 16, matura 2014

Obliczmy sinus danego kąta:

\(\sin{60^o}=\frac{h}{l}\)

\(\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{h}{2\sqrt{3}}\)

\(2h=\sqrt{3}\cdot 2\sqrt{3}\)

\(2h=6/:2\)

\(h=3\)

ksiązki Odpowiedź

Odpowiedź B

© medianauka.pl, 2017-02-04, ZAD-3439

Zadania podobne

kulkaZadanie - trapez

Długość jednej z podstaw trapezu jest dwa razy większa od długości drugiej podstawy. Długość środkowej równoległej do podstaw jest równa 3. Obliczyć długości podstaw tego trapezu.Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - trapez

W trapezie prostokątnym długość podstaw jest równa odpowiednio 3 i 6, a długość krótszego z ramion 2. Oblicz długość dłuższego ramienia trapezu.Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 8, matura 2014

Punkt \(C=(0,2)\) jest wierzchołkiem trapezu \(ABCD\), którego podstawa AB jest zawarta w prostej o równaniu \(y=2x-4\). Wskaż równanie prostej zawierającej podstawę \(CD\).

A. \(y=\frac{1}{2}x+2\)

B. \(y=-2x+2\)

C. \(y=-\frac{1}{2}x+2\)

D. \(y=2x+2\)Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 17, matura 2018

Dany jest trapez prostokątny \(KLMN\), którego podstawy mają długości \(KL=a, MN=b,
a>b\). Kąt \(KLM\) ma miarę 60°. Długość ramienia \(LM\) tego trapezu jest równa:

Rysunek

A. \(a-b\)

B. \(2(a-b)\)

C. \(a+\frac{b}{2}\)

D. \((a+b)/2\)Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 31, matura 2019

W trapezie prostokątnym \(ABCD\) dłuższa podstawa \(AB\) ma długość 8. Przekątna AC tego trapezu ma długość 4 i tworzy z krótszą podstawą trapezu kąt o mierze (zobacz rysunek). Oblicz długość przekątnej \(BD\) tego trapezu.

RysunekPokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 14, matura 2020 - poziom rozszerzony

Podstawą ostrosłupa czworokątnego ABCDS jest trapez \(ABCD (AB||CD)\). Ramiona tego trapezu mają długości \(AD=10\) i \(BC=16\), a miara kąta \(ABC\) jest równa 30°. Każda ściana boczna tego ostrosłupa tworzy z płaszczyzną podstawy kąt α, taki, że \(tg\alpha =\frac{9}{2}\). Oblicz objętość tego ostrosłupa.Pokaż rozwiązanie zadania
©® Media Nauka 2008-2023 r.