Zadanie maturalne nr 32, matura 2020


Dany jest kwadrat ABCD, w którym A = (5, -5/3). Przekątna BD tego kwadratu jest zawarta w prostej o równaniu y = 4/3x . Oblicz współrzędne punktu przecięcia przekątnych AC i BD oraz pole kwadratu ABCD.


ksiązki Rozwiązanie zadania

Sporządźmy rysunek poglądowy:

Rysunek do zadania 32, matura 2020

Przekątna przechodząca przez punkty A i C jest prostopadła do przekątnej zawartej w prostej o równaniu \(y=\frac{4}{3}x\). Dwie proste prostopadłe mają przeciwne i odwrotne współczynniki kierunkowe prostej, stąd równanie prostej AC ma postać:

\(y=-\frac{3}{4}x+b\)

Do prostej tej należy punkt A, którego współrzędne są znane i spełniają równanie szukanej prostej:

\(\frac{5}{3}=-\frac{3}{4}\cdot 5 + b\)

\(\frac{20}{12}=-\frac{45}{12} + b\)

\(b=\frac{25}{12}\)

Szukamy współrzędnych punktu O. Wystarczy rozwiązać układ równań:

\(\begin{cases}y=\frac{4}{3}x/\cdot (-12) \\ y=-\frac{3}{4}x+\frac{25}{12}/\cdot 12 \end{cases}\)

\(\begin{cases}-12y=-16x \\ 12y=-9x+25\end{cases}\)

Dodajemy stronami równania:

\(0=-25x+25\)

\(x=1\)

\( y=\frac{4}{3}\)

\(O=(1,\frac{4}{3})\)

Obliczymy teraz pole kwadratu. Mamy dane dwa punkty, które należą do przekątnej kwadratu. Obliczamy długość odcinka |AO|:

\(|AO|=\sqrt{(1-5)^2+(\frac{4}{3}+\frac{5}{3})^2}=\sqrt{16+9}=5\)

Ponieważ przekątna kwadratu o boku a ma długość \(a\sqrt{2}\), to

\(|AC|=a\sqrt{2}=2|AO|\)

\(a\sqrt{2}=2\cdot 5\)

\(a=\frac{10}{\sqrt{2}}=\frac{10\sqrt{2}}{2}=5\sqrt{2}\)

\(P=a^2=(5\sqrt{2})^2=50\)

ksiązki Odpowiedź

\(O=(1,\frac{4}{3}), P=50\)

© medianauka.pl, 2023-03-06, ZAD-4765

Zadania podobne

kulkaZadanie - pole powierzchni kwadratu
Na kole o promieniu r=5 opisano kwadrat. Oblicz jego pole.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - obliczyć pole kwadratu
Oblicz pole kwadratu ABCD, jeżeli wiadomo, że A=(3,0), B=(4,2), C=(2,3), D=(1,1).

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - pole kwadratu
Na obszarze w kształcie kwadratu o powierzchni 1 ha organizowany jest koncert. Przyjmuje się, że na dany obszar można wpuścić tyle ludzi, że na każdego przypada 1 m2 wolnej powierzchni. Jaki przychód z koncertu będą mieli organizatorzy, jeśli zostaną sprzedane wszystkie bilety, których cena wynosi 30 zł?

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - obliczyć pole powierzchni kwadratu
Środki kwadratu o boku a=10 połączono tak, że powstał w środku mniejszy kwadrat. Oblicz jego pole.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - Pole powierzchni kwadratu
Przekątna kwadratu pokrywa się z ramieniem trójkąta równoramiennego o polu równym 16. Oblicz pole kwadratu.

Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.