Zadanie - pole powierzchni rombu

Treść zadania:

Oblicz pole rombu \(ABCD\), jeżeli wiadomo, że \(A=(2,0), B=(3,2), C=(2,4), D=(1,2)\).


ksiązki Rozwiązanie zadania

Skorzystamy ze wzoru na pole rombu, gdy dane są wektory go wyznaczające. Pole P rombu wyznaczonego przez dwa niezerowe wektory zaczepione we wspólnym początku jest równe modułowi wyznacznika W tych wektorów.

W=\begin{vmatrix} a_x&a_y\\b_x&b_y \end{vmatrix}=a_xb_y-a_yb_x\\ W=\begin{vmatrix} -1&2\\1&2 \end{vmatrix}=-4\\ P=|W|=4

Wystarczy, że znajdziemy współrzędne wektorów, wyznaczających ten równoległobok. Warto sporządzić szkic.

Zadanie 656 - rysunek

Obliczamy współrzędne wektorów (jeżeli nie wiesz jak to się robi przeczytaj ten artykuł):

\(A=(2,0), D=(3,2)\)

\(\vec{a}=\vec{AD}=[1-2,2-0]=[-1,2]\)

\(A=(2,0), B=(3,2)\)

\(\vec{b}=\vec{AB}=[3-2,2-0]=[1,2]\)


Mamy dane współrzędne wektorów, możemy obliczyć wyznacznik W:

\(W=\begin{vmatrix} a_x&a_y\\b_x&b_y \end{vmatrix}=a_xb_y-a_yb_x\)

\(W=\begin{vmatrix} -1&2\\1&2 \end{vmatrix}=-1\cdot 2-2\cdot 1=-2-2=-4\)

Obliczamy pole równoległoboku:

\(P=|W|=|-4|=4\)

ksiązki Odpowiedź

\(P=4\)

© medianauka.pl, 2011-03-03, ZAD-1188

AI
Zbiór zadań maturalnych z ubiegłych lat na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz centrum dowodzenia dla maturzystów.
Zbiór zadań z matematyki
Zbiór zadań z matematyki wraz z pełnymi rozwiązaniami. W naszej bazie zgromadziliśmy ponad tysiąc zadań.
wykresy on-line
Narysuj wykres funkcji w programie do szkicowania wykresów i odczytaj jego własności.

Zadania podobne


Zadanie nr 1.

Wektory \(\vec{a}=[1,2], \vec{b}=[-3,4]\) wyznaczają trójkąt. Obliczyć jego pole.

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 2.

Dany jest wektor \(\vec{AB}=[2,5]\) zaczepiony w punkcie \(A=(1,1)\). Znaleźć taki punkt \(C\), leżący na prostej \(y=2\), że pole trójkąta \(ABC\) jest równe 10.

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 3.

Obliczyć pole równoległoboku \(ABCD\), jeżeli wiadomo, że \(A=(1,1), B=(5,1), C=(7,3), D=(3,3)\).

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 4.

Zbadać, czy wektory \(\vec{a}=[4,8], \vec{b}=[2,-1]\) są prostopadłe.

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 5.

Jaki kąt tworzą ze sobą wektory \(\vec{a}, \vec{b}\), jeżeli ich iloczyn skalarny jest równy \(1\), a długości tych wektorów są równe odpowiednio \(2\) i \(1\)?

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 6.

Dany jest wektor \(\vec{a}=[4,-5]\). Oblicz \(\vec{a}\circ 2\vec{a}\).

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 7.

Dane są wektory \(\vec{a}=2\vec{i}-4\vec{j}, \vec{b}=2\vec{i}+3\vec{j}\). Oblicz \(\vec{a}\circ \vec{b}\).

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 8.

Czy trójkąt wyznaczony przez wektory \(\vec{a}=[-2,4], \vec{b}=[3,1]\) jest trójkątem prostokątnym?

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 9.

Zbadać, czy wektory \(\vec{a}=[12,24], \vec{b}=[-3,-6]\) są równoległe.

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 10.

Dla jakiej wartości parametru \(m\) wektory \(\vec{a}=[2,-3], \vec{b}=[5,3m]\) są równoległe.

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 11.

Dla jakiej wartości parametru \(m\) wektory \(\vec{a}=[m,3], \vec{b}=[4,-2m+1]\) są prostopadłe?

Pokaż rozwiązanie zadania.
Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.