Zadanie - wykres funkcji z wartością bezwzględną y=1/|x+2|-3

Treść zadania:

Sporządzić wykres funkcji \(f(x)=\frac{1}{|x+2|}-3\).


ksiązki Rozwiązanie zadania

Skorzystamy z definicji wartości bezwzględnej:

\(|x|=\begin{cases} x \ dla \ x\geq 0 \\ -x \ dla \ x< 0 \end{cases}\)

Mamy więc dwa przypadki:

Przypadek 1

Dla \(x+2>0, x>-2\) (\(x\) nie może być równe liczbie \(-2\) ze względu na dziedzinę funkcji) możemy opuścić wartość bezwzględną.

\(f(x)=\frac{1}{|x+2|}-3\)

\(f(x)=\frac{1}{x+2}-3\)

Otrzymaliśmy funkcję homograficzną. Jej wykresem jest hiperbola. Aby naszkicować jej wykres skorzystamy dodatkowo z wiedzy na temat przesuwania wykresu funkcji w układzie współrzędnych o zadany wektor.

Wykres funkcji \(y=f(x)\) przesunięty w układzie współrzędnych o wektor \([p,q]\) ma wzór:

\(y-q=f(x-p)\)

Jeżeli \(f(x)=\frac{1}{x}\), to \(f(x-p)=\frac{1}{x-p}\). Zapiszemy naszą funkcję w następującej postaci:

\(y-q=f(x-p)\)

\(y-(-3)=\frac{1}{x-(-2)}\)

\(p=-2, q=-3\)

Wystarczy więc przesunąć wykres funkcji \(y=\frac{1}{x}\) w układzie współrzędnych o wektor \([-2,-3]\). Pamiętać też należy, że w omawianym przypadku, zgodnie z założeniem, wykres sporządzamy dla argumentów funkcji \(x>-2\).

Poniżej tabelka zmienności funkcji dla funkcji elementarnej \(y=\frac{1}{x}\).

\(x\)\(\frac{1}{2}\)\(1\)\(2\)
\(f(x)\)\(2\)\(1\)\(\frac{1}{2}\)

Sporządzamy więc wykres powyższej funkcji:

Wykres funkcji f(x)=1/|x+2|-3 - etap 1

Przypadek 2

Dla \(x+2<0, x<-2\) możemy opuścić wartość bezwzględną, pamiętając o zmianie znaku na przeciwny wyrażenia znajdującego się pod wartością bezwzględną.

\(f(x)=\frac{1}{|x+2|}-3\)

\(f(x)=\frac{1}{-(x+2)}-3\)

\(f(x)=-\frac{1}{x+2}-3\)

Aby naszkicować wykres tej funkcji homograficznej, również skorzystamy z wiedzy na temat przesuwania wykresu funkcji w układzie współrzędnych o zadany wektor.

Jeżeli \(f(x)=-\frac{1}{x}\), to \(f(x-p)=-\frac{1}{x-p}\). Zapiszemy naszą funkcję w następującej postaci:

\(y-q=f(x-p)\)

\(y-(-3)=-\frac{1}{x-(-2)}\)

\(p=-2, q=-3\)

Wystarczy więc przesunąć wykres funkcji \(y=-\frac{1}{x}\) w układzie współrzędnych o wektor \([-2,-3]\). Pamiętać też należy, że w omawianym przypadku, zgodnie z założeniem, wykres sporządzamy dla argumentów funkcji \(x<-2\).

Poniżej tabelka zmienności funkcji dla funkcji elementarnej \(y=-\frac{1}{x}\).

\(x\)\(-\frac{1}{2}\)\(-1\)\(-2\)
\(f(x)\)\(2\)\(1\)\(\frac{1}{2}\)

Sporządzamy więc wykres powyższej funkcji w tym samym układzie współrzędnych:

Wykres funkcji f(x)=1/|x+2|-3 - etap 2

Otrzymujemy tym sposobem wykres funkcji \(f(x)=\frac{1}{|x+2|}-3\).

ksiązki Odpowiedź

Wykres funkcji f(x)=1/|x+2|-3


© medianauka.pl, 2009-12-29, ZAD-459

AI
Zbiór zadań maturalnych z ubiegłych lat na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz centrum dowodzenia dla maturzystów.
Zbiór zadań z matematyki
Zbiór zadań z matematyki wraz z pełnymi rozwiązaniami. W naszej bazie zgromadziliśmy ponad tysiąc zadań.
wykresy on-line
Narysuj wykres funkcji w programie do szkicowania wykresów i odczytaj jego własności.

Zadania podobne


Zadanie nr 1.

Sporządzić wykres funkcji \(y=(\frac{1}{2})^{x-5}\).

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 2.

Sporządzić wykres funkcji \(y=(\sqrt{3})^{2x+6}+1\).

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 3.

Naszkicować wykres funkcji \(y=\log_{\frac{1}{3}}{(x-3)}+1\).

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 4.

Naszkicować wykres funkcji \(y=\log_{2}{4x}\).

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 5.

Naszkicować wykres funkcji \(y=\log_{\frac{1}{2}}{(\sqrt{2}x+2\sqrt{2})}+1\).

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 6.

Sporządzić wykres funkcji \(y=\frac{x-3}{x-4}\).

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 7.

Sporządzić wykres funkcji \(y=\frac{-4x+7}{2x-2}\).

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 8 — maturalne.

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji \(f\), który powstał w wyniku przesunięcia wykresu funkcji określonej wzorem \(y=\frac{1}{x}\) dla każdej liczby rzeczywistej \(x\neq 0\).

rysunek do zadania 29, matura 2014

a) Odczytaj z wykresu i zapisz zbiór tych wszystkich argumentów, dla których wartości funkcji \(f\) są większe od \(0\).

b) Podaj miejsce zerowe funkcji \(g\) określonej wzorem \(g(x)=f(x-3)\).

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 9 — maturalne.

Na poniższym rysunku przedstawiono wykres funkcji \(f\) określonej w zbiorze \([−6, 5]\).

Rysunek do zadania maturalnego z matematyki, nr 7 z 2021 roku

Funkcja \(g\) jest określona wzorem \(g(x)=f(x)-2\) dla \(x\in [−6, 5]\). Wskaż zdanie prawdziwe.

A. Liczba \(f(2)+g(2)\) jest równa \((−2)\).

B. Zbiory wartości funkcji \(f\) i \(g\) są równe.

C. Funkcje \(f\) i \(g\) mają te same miejsca zerowe.

D. Punkt \(P=(0,−2)\) należy do wykresów funkcji \(f\) i \(g\).

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 10 — maturalne.

Na rysunku 1. przedstawiono wykres funkcji \(f\) określonej na zbiorze \(\langle -4; 5\rangle\).

Rysunek 1

Funkcję \(g\) określono za pomocą funkcji \(f\). Wykres funkcji \(g\) przedstawiono na rysunku 2.

Rysunek 2

Wynika stąd, że

A. \(g(x)=f(x)-2\)

B. \(g(x)=f(x-2)\)

C. \(g(x)=f(x)+2\)

D. \(g(x)=f(x+2)\)

Pokaż rozwiązanie zadania.
©® Media Nauka 2008-2023 r.