Przesunięcie wykresu funkcji

Teoria Jeżeli punkt A o współrzędnych (x,y) przesuniemy w układzie współrzędnych o wektor \vec{v}=[p,q], to otrzymamy punkt A' o współrzędnych (x+p,x+q).
przesunięcie punktu o wektor w układzie współrzędnych
Ponieważ wykres funkcji (oznaczmy go literą W) jest figurą geometryczną, więc przesunięcie całego wykresu polega na przesunięciu wszystkich punktów wykresu o ten sam wektor przesunięcia.

Wiemy, że każdy punkt wykresu W spełnia zależność y=f(x). Jaki będzie zatem wzór funkcji wykresu W' powstałego z przesunięcia wykresu W o wektor \vec{v}=[p,q]? Jeżeli współrzędne punktów należących do wykresu W' mają postać (x,y), to współrzędne punktów wykresu W są postaci (x-p,y-q). Podstawiamy więc współrzędne do wzoru funkcji i otrzymujemy: y-q=f(x-p)

y=f(x-p)+q
Otrzymaliśmy w ten sposób wykres funkcji y=f(x) przesunięty w układzie współrzędnych o wektor \vec{v}=[p,q]

Przykład Przykład

Naszkicujmy wykres funkcji y=x^2-2x+3, korzystając z informacji zawartych wyżej.
Aby to uczynić musimy przekształcić nieco wzór funkcji (doprowadzić do właściwej postaci):
y=(x^2-2x+1)+2 \\y=(x-1)^2+2
Zatem musimy przesunąć wykres funkcji y=x^2 o wektor \vec{v}=[1,2]

przesunięcie wykresu w układzie współrzędnych

Teoria Przesuwanie wykresów funkcji w układzie współrzędnych ma duże znaczenie praktyczne. Możemy szybko naszkicować wiele wykresów funkcji znając jedynie wykresy funkcji elementarnych i powyższą zasadę znajdowania wektora przesunięcia. Poniżej jeszcze kilka przykładów stosowania tej zasady.

Przykład Przykład

1) Aby naszkicować wykres funkcji y=\frac{1}{x+12}+7 wystarczy wykres funkcji y=\frac{1}{x} przesunąć o wektor \vec{v}=[-12,7];

2) Aby naszkicować wykres funkcji y=-1+\log{(x-8)} wystarczy wykres funkcji y=\log{x} przesunąć o wektor \vec{v}=[8,-1];

3) Aby naszkicować wykres funkcji y=\cos{(x+\frac{\pi}{6})} wystarczy wykres funkcji y=\cos{x} przesunąć o wektor \vec{v}=[\frac{\pi}{6},0];

4) Aby naszkicować wykres funkcji y=\sqrt{x+5}-5 wystarczy wykres funkcji y=\sqrt{x} przesunąć o wektor \vec{v}=[-5,-5];

Warto poćwiczyć przesuwanie wykresu funkcji na niżej opublikowanych zadaniach.Zadania z rozwiązaniami

Zadanie nr 1.

Sporządzić wykres funkcji y=(\frac{1}{2})^{x-5}

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 2.

Sporządzić wykres funkcji y=(\sqrt{3})^{2x+6}+1

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 3.

Naszkicować wykres funkcji y=\log_{\frac{1}{3}}{(x-3)}+1

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 4.

Naszkicować wykres funkcji y=\log_{2}{4x}

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 5.

Naszkicować wykres funkcji y=\log_{\frac{1}{2}}{(\sqrt{2}x+2\sqrt{2})}+1

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 6.

Sporządzić wykres funkcji f(x)=\frac{1}{|x+2|}-3.

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 7.

Sporządzić wykres funkcji y=\frac{x-3}{x-4}

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 8.

Sporządzić wykres funkcji:
y=\frac{-4x+7}{2x-2}

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 9 — maturalne.

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji f, który powstał w wyniku przesunięcia wykresu funkcji określonej wzorem y=1/x dla każdej liczby rzeczywistej x≠0.
rysunek do zadania 29, matura 2014
a) Odczytaj z wykresu i zapisz zbiór tych wszystkich argumentów, dla których wartości funkcji f są większe od 0.
b) Podaj miejsce zerowe funkcji g określonej wzorem g(x)=f(x-3).

Pokaż rozwiązanie zadania.

Inne zagadnienia z tej lekcji

Pomocniczy układ współrzędnych

Pomocniczy układ współrzędnych

W celu ułatwienia sobie sporządzania wykresu można wprowadzać pomocniczy układ współrzędnych, poprzez umieszczenie jego środka w punkcie O1(p,q).

Test wiedzy

Test wiedzy

Sprawdź swoje umiejętności z materiału zawartego w tej lekcji.
© medianauka.pl, 2009-05-24, ART-216Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.