Zadanie maturalne nr 10, matura 2022


Na rysunku 1. przedstawiono wykres funkcji \(f\) określonej na zbiorze \(\langle -4; 5\rangle\).

Rysunek 1

Funkcję \(g\) określono za pomocą funkcji \(f\). Wykres funkcji \(g\) przedstawiono na rysunku 2.

Rysunek 2

Wynika stąd, że

A. \(g(x)=f(x)-2\)

B. \(g(x)=f(x-2)\)

C. \(g(x)=f(x)+2\)

D. \(g(x)=f(x+2)\)


ksiązki Rozwiązanie zadania

Korzystamy z własności przesuwania funkcji w układzie współrzędnych.

Jeżeli współrzędne punktów należących do wykresu funkcji \(f(x)\) mają postać \((x,y)\), to współrzędne punktów wykresu \(g(x)\) są postaci \((x-p,y−q)\). Podstawiamy więc współrzędne do wzoru funkcji i otrzymujemy: \(y=f(x-p)+q\). Otrzymaliśmy w ten sposób wykres funkcji \(y=f(x)\) przesunięty w układzie współrzędnych o wektor \(\vec{v}=[p,q]\).

Z rysunku widać, że wykres pierwszej funkcji przesunięto o wektor \([-2,0]\). Zatem \(p=-2, q=0\). Stąd \(g(x)=f(x - (-2))+0=f(x+2)\)

ksiązki Odpowiedź

Odpowiedź D

© medianauka.pl, 2023-04-16, ZAD-4850

Zadania podobne

kulkaZadanie - Sporządzić wykres funkcji wykładniczej

Sporządzić wykres funkcji \(y=(\frac{1}{2})^{x-5}\).Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - Sporządzić wykres funkcji wykładniczej

Sporządzić wykres funkcji \(y=(\sqrt{3})^{2x+6}+1\).Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - wykres funkcji logarytmicznej

Naszkicować wykres funkcji \(y=\log_{\frac{1}{3}}{(x-3)}+1\).Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - sporządzanie wykresu funkcji logarytmicznej

Naszkicować wykres funkcji \(y=\log_{2}{4x}\).Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - szkicowanie wykresu funkcji logarytmicznej

Naszkicować wykres funkcji \(y=\log_{\frac{1}{2}}{(\sqrt{2}x+2\sqrt{2})}+1\).Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - wykres funkcji z wartością bezwzględną y=1/|x+2|-3

Sporządzić wykres funkcji \(f(x)=\frac{1}{|x+2|}-3\).Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - wykres funkcji homograficznej y=(x-3)/(x-4)

Sporządzić wykres funkcji \(y=\frac{x-3}{x-4}\).Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - Wykres funkcji homograficznej y=(-4x+7)/(2x-2)

Sporządzić wykres funkcji \(y=\frac{-4x+7}{2x-2}\).Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 29, matura 2014

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji f, który powstał w wyniku przesunięcia wykresu funkcji określonej wzorem y=1/x dla każdej liczby rzeczywistej x≠0.

rysunek do zadania 29, matura 2014

a) Odczytaj z wykresu i zapisz zbiór tych wszystkich argumentów, dla których wartości funkcji f są większe od 0.

b) Podaj miejsce zerowe funkcji g określonej wzorem g(x) = f(x-3).Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 7, matura 2021

Na poniższym rysunku przedstawiono wykres funkcji ? określonej w zbiorze ⟨−6, 5⟩.

Rysunek do zadania maturalnego z matematyki, nr 7 z 2021 roku

Funkcja g jest określona wzorem g(x) = f(x)-2 dla x ∈⟨−6, 5⟩. Wskaż zdanie prawdziwe.

A. Liczba f(2) + g(2) jest równa (−2).

B. Zbiory wartości funkcji f i g są równe.

C. Funkcje f i g mają te same miejsca zerowe.

D. Punkt P = (0, −2) należy do wykresów funkcji f i g.Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.