Zadanie - iloczyn skalarny wektorów


Zbadać, czy wektory \(\vec{a}=[4,8], \vec{b}=[2,-1]\) są prostopadłe.


ksiązki Rozwiązanie zadania

Korzystamy z własności iloczynu skalarnego wektorów. Iloczyn skalarny jest równy zeru, gdy jeden lub drugi z wektorów jest wektorem zerowym lub wektory są prostopadłe.

Iloczyn skalarny dwóch wektorów równa się sumie iloczynów równoimiennych współrzędnych tych wektorów:

\(\vec{a}\circ \vec{b}=a_xb_x+a_yb_y\)

Mamy więc:

\(\vec{a}=[4,8], \ \vec{b}=[2,-1]\)

\(\vec{a}\circ \vec{b}=4\cdot2+8\cdot(-1)=8-8=0\)

Iloczyn skalarny wektorów jest równy zeru, żaden z wektorów składowych nie jest wektorem zerowym, więc wektory te są prostopadłe.

ksiązki Odpowiedź

Wektory \(\vec{a}, \ \vec{b}\) są prostopadłe.

© medianauka.pl, 2011-03-12, ZAD-1219

Zadania podobne

kulkaZadanie - pole trójkąta

Wektory \(\vec{a}=[1,2], \vec{b}=[-3,4]\) wyznaczają trójkąt. Obliczyć jego pole.Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - pole trójkąta

Dany jest wektor \(\vec{AB}=[2,5]\) zaczepiony w punkcie \(A=(1,1)\). Znaleźć taki punkt \(C\), leżący na prostej \(y=2\), że pole trójkąta \(ABC\) jest równe 10.Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - pole powierzchni rombu

Oblicz pole rombu \(ABCD\), jeżeli wiadomo, że \(A=(2,0), B=(3,2), C=(2,4), D=(1,2)\).Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - równoległobok

Obliczyć pole równoległoboku \(ABCD\), jeżeli wiadomo, że \(A=(1,1), B=(5,1), C=(7,3), D=(3,3)\).Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - iloczyn skalarny wektorów

Jaki kąt tworzą ze sobą wektory \(\vec{a}, \vec{b}\), jeżeli ich iloczyn skalarny jest równy \(1\), a długości tych wektorów są równe odpowiednio \(2\) i \(1\)?Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - iloczyn skalarny wektorów

Dany jest wektor \(\vec{a}=[4,-5]\). Oblicz \(\vec{a}\circ 2\vec{a}\).Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - iloczyn skalarny wektorów

Dane są wektory \(\vec{a}=2\vec{i}-4\vec{j}, \vec{b}=2\vec{i}+3\vec{j}\). Oblicz \(\vec{a}\circ \vec{b}\).Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - zastosowanie iloczynu skalarnego

Czy trójkąt wyznaczony przez wektory \(\vec{a}=[-2,4], \vec{b}=[3,1]\) jest trójkątem prostokątnym?Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - zastosowanie iloczynu skalarnego

Zbadać, czy wektory \(\vec{a}=[12,24], \vec{b}=[-3,-6]\) są równoległe.Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - zastosowanie iloczynu skalarnego

Dla jakiej wartości parametru \(m\) wektory \(\vec{a}=[2,-3], \vec{b}=[5,3m]\) są równoległe.Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - zastosowanie iloczynu skalarnego

Dla jakiej wartości parametru \(m\) wektory \(\vec{a}=[m,3], \vec{b}=[4,-2m+1]\) są prostopadłe?Pokaż rozwiązanie zadania
©® Media Nauka 2008-2023 r.