Zadanie maturalne nr 33, matura 2016 (poziom podstawowy)


Podstawą ostrosłupa prawidłowego trójkątnego ABCS jest trójkąt równoboczny ABC . Wysokość SO tego ostrosłupa jest równa wysokości jego podstawy. Objętość tego ostrosłupa jest równa 27. Oblicz pole powierzchni bocznej ostrosłupa ABCS oraz cosinus kąta, jaki tworzą wysokość ściany bocznej i płaszczyzna podstawy ostrosłupa.

ksiązki Rozwiązanie zadania

Zaczynamy od szkicu i odpowiednich oznaczeń:

Aby wykorzystać daną objętość ostrosłupa, musimy znać pole podstawy, a bez znajomości długości krawędzi podstawy (boku trójkąta równobocznego) nic nie policzymy. Zaczynamy więc od wyznaczenia wielkości a w oparciu o twierdzenie Pitagorasa.

(|AB|)^2=(|BP|)^2+(|AP|)^2\\ a^2=(\frac{1}{2}a)^2+H^2 \\ H^2=\frac{3}{4}a^2\\ H=\frac{\sqrt{3}a}{2}

Policzmy teraz pole podstawy, czyli pole trójkąta równobocznego.

P_p=\frac{1}{2}aH=\frac{1}{2}a\cdot \frac{\sqrt{3}a}{2}=\frac{\sqrt{3}a^2}{4}

Znamy objętość ostrosłupa. Skorzystamy z tego, wyznaczając wielkość a. Przypomnę, że objętość ostrosłupa obliczamy mnożąc jedną trzecią pola podstawy przez wysokość tego ostrosłupa.

V=27=\frac{1}{3}P_p\cdot H\\27=\frac{1}{3}\cdot \frac{\sqrt{3}a^2}{4}\cdot \frac{\sqrt{3}}{2}\\ 27=\frac{a^3}{8}\\ a=6 \\ H=\frac{\sqrt{3}\cdot 6}{2}=3\sqrt{3}

Aby policzyć pole powierzchni bocznej, musimy znać wielkość h. Obliczymy ją z twierdzenia Pitagorasa. Zwracam tylko uwagę na to, że odcinek OP jest równy 1/3 długości H, gdyż jest to trójkąt równoboczny, a punkt O jest środkiem okręgu opisanego na tym trójkącie.

|OP|=\frac{1}{3}H=\sqrt{3}\\ H=\3\sqrt{3}\\ H^2+(|OP|)^2=h^2\\(3\sqrt{3})^2+(\sqrt{3})^2=h^2\\h^2=30\\h=\sqrt{30}

Pole powierzchni bocznej obliczamy jako trzy razy pole trójkąta BCS:

P_{pb}=3\cdot \frac{1}{2}ah=3\cdot\frac{1}{2} \cdot 6\cdot \sqrt{30}=9\sqrt{30}

Ostatnia cześć zadania, to obliczenie cosinusa kata alfa.

cos{\alpha}=\frac{|OP|}{h}=\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{30}}=\frac{\sqrt{3}\cdot \sqrt{30}}{30}=\frac{\sqrt{10}}{10}

ksiązki Odpowiedź

P_{pb}=9\sqrt{30}\\cos{\alpha}=\frac{\sqrt{10}}{10}

© medianauka.pl, 2016-11-01, ZAD-3259

Zadania podobne

kulkaZadanie maturalne nr 15, matura 2016 (poziom rozszerzony)
W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym ABCDS o podstawie ABCD wysokość jest równa 5, a kąt między sąsiednimi ścianami bocznymi ostrosłupa ma miarę 120°. Oblicz objętość tego ostrosłupa.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 14, matura 2015 (poziom rozszerzony)
Podstawą ostrosłupa ABCDS jest kwadrat ABCD. Krawędź boczna SD jest wysokością ostrosłupa, a jej długość jest dwa razy większa od długości krawędzi podstawy. Oblicz sinus kąta między ścianami bocznymi ABS i CBS tego ostrosłupa.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 19, matura 2014
Jeżeli ostrosłup ma 10 krawędzi, to liczba ścian bocznych jest równa :

A. 5
B. 7
C. 8
D. 10

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 20, matura 2014
Stożek i walec mają takie same podstawy i równe pola powierzchni bocznych. Wtedy tworząca stożka jest:

A. sześć razy dłuższa od wysokości walca
B. trzy razy dłuższa od wysokości walca.
C. dwa razy dłuższa od wysokości walca.
D. równa wysokości walca.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 20, matura 2018

Podstawą ostrosłupa jest kwadrat KLMN o boku długości 4. Wysokością tego ostrosłupa jest
krawędź NS, a jej długość też jest równa 4 (zobacz rysunek).

rysunek

Kąt α, jaki tworzą krawędzie KS i MS, spełnia warunek

  1. α=45°
  2. 45°<α<60°
  3. α>60°
  4. α=60°


Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 11, matura 2018 (poziom rozszerzony)

Przekrój ostrosłupa prawidłowego trójkątnego ABCS płaszczyzną przechodzącą przez wierzchołek S i wysokości dwóch ścian bocznych jest trójkątem równobocznym. Krawędź boczna tego ostrosłupa ma długość 4√3/3. Oblicz objętość tego ostrosłupa.Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.