Zadanie - nierówność algebraiczna


Rozwiązać nierówność (x-4)(x+3)(x^4+1)(x-x^2-3)>0.

ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

-x^2+x-3 \\ \Delta=-11<0

Wykres pomocniczy
Trójmian przyjmuje wyłącznie ujemne wartości.

x(-∞;-3)-3(-3;4)4(4;+∞)
x-4---0+
x+3-0+++
x4+1+++++
x-x2-3-----
W(x)-0+0-

x \in (-3,4)

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Z lewej strony nierówności mamy wielomian rozłożony na czynniki. Mamy tutaj dwa pierwiastki:-3 i 4. Czynnik x2+1 jest dodatni dla każdej wartości x, ponieważ jest on w parzystej potędze. Dodanie liczby 1 nie zmienia znaku wyrażenia.
Jeśli chodzi o trójmian x-x2-3, to zbadamy jego znak. Uporządkujmy jego wyrazy i zbadajmy wyróżnik trójmianu.

x-x^2-3 \\ -x^2+x-3 \\ a=-1 \\ b=1 \\ c=-3 \\ \Delta=b^2-4ac=1-12=-11<0

Trójmian nie posiada pierwiastków. Jakie przyjmuje wartości? Można je odczytać z wykresu. Ponieważ współczynnik a<0, ramiona paraboli są skierowane w dół, trójmian jest ujemny, więc wykres nie przecina osi OX w żadnym punkcie. Spójrzmy na szkic wykresu.

Wykres pomocniczy

Zatem trójmian przyjmuje wyłącznie ujemne wartości dla dowolnego argumentu x.

Sporządzamy siatkę znaków. Miejsca zerowe wyznaczają przedziały, które zapisujemy w kolumnach. W rzędach zapisujemy czynniki wielomianu. Ostatni wiersz, to znaki wielomianu. W kratkach zapisujemy znaki czynników dla wartości z poszczególnych przedziałów. Oto tabela:

x(-∞;-3)-3(-3;4)4(4;+∞)
x-4---0+
x+3-0+++
x4+1+++++
x-x2-3-----
W(x)-0+0-

Jak sprawdzić znak czynnika dla danego przedziału? Wystarczy dowolną liczbę z danego przedziału podstawić za niewiadomą i obliczyć wynik. Znak wyniku wpisujemy do kratki tabeli.
(np. dla pierwszej kratki znak ustalamy w następujący sposób: weźmy dowolną liczbę z przedziału (-∞;-3), niech to będzie -5 i podstawmy do czynnika wielomianu x-4 i otrzymujemy wynik -9, a więc ujemny. Znak "-" wpisujemy do odpowiedniej kratki)

Jak określić znak wielomianu? Wystarczy pomnożyć przez siebie w kolumnie jedności ze znakami z poszczególnych kratek.
(np. dla pierwszej kolumny (-1)\cdot (-1)\cdot (+1)\cdot (-1)=-1, więc znak "-" wpisujemy w ostatnią kratkę pierwszej kolumny)
Bezpośrednio z tabeli odczytujemy rozwiązanie. Interesują nas te przedziały, dla których wielomian W(x) jest większy od zera.

ksiązki Odpowiedź

x \in (-3,4)

© medianauka.pl, 2010-01-24, ZAD-540

Zadania podobne

kulkaZadanie - Nierówność algebraiczna
Rozwiązać nierówność:
a) x(x-2)(x-1)(x+3)(x+4)\geq 0
b) x^2(x-2)^2(x-1)^4(x+3)^5(x+4)\leq 0.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - rozwiązać nierówność algebraiczną
Rozwiązać nierówność x^4+8x^3-3x^2-26x-16\geq 0

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - nierówność algebraiczna
Rozwiązać nierówność \frac{(x-5)(x+2)}{x-1}> 0

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - nierówność algebraiczna
Rozwiąż nierówność: \frac{x^4-2x^2+1}{x^2-2}\leq 0

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - nierówność algebraiczna
Rozwiązać nierówność: \frac{x^3+9}{x^2-9}< x-1

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - równanie algebraiczne i kwadratowe z parametrem
Dla jakich wartości parametru m suma odwrotności pierwiastków równania x^2-2(m+1)x+(m^2+3m-18)=0 ma wartość ujemną?

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 8, matura 2018 (poziom rozszerzony)

Liczba 2/5 jest pierwiastkiem wielomianu W(x)=5x3−7x2−3x+p. Wyznacz pozostałe pierwiastki tego wielomianu i rozwiąż nierówność W(x)>0.Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 9, matura 2018 (poziom rozszerzony)

Wyznacz wszystkie wartości parametru m, dla których równanie x2 + (m+1)x−m2+1=0 ma dwa rozwiązania rzeczywiste x1 i x2 (x1≠x2), spełniające warunek x31+x32> −7x1x2 .Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.