zadanie

Zadanie 687 - iloczyn skalarny wektorów


Zbadać, czy wektory \vec{a}=[4,8], \ \vec{b}=[2,-1] są prostopadłe.


ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Korzystamy z własności iloczynu skalarnego wektorów. Iloczyn skalarny jest równy zeru, gdy jeden lub drugi z wektorów jest wektorem zerowym lub wektory są prostopadłe.

Iloczyn skalarny dwóch wektorów równa się sumie iloczynów równoimiennych współrzędnych tych wektorów:

\vec{a}\circ \vec{b}=a_xb_x+a_yb_y

Mamy więc:

\vec{a}=[4,8], \ \vec{b}=[2,-1]\\ \vec{a}\circ \vec{b}=4\cdot2+8\cdot(-1)=8-8=0

Iloczyn skalarny wektorów jest równy zeru, żaden z wektorów składowych nie jest wektorem zerowym, więc wektory te są prostopadłe.

ksiązki Odpowiedź

Wektory \vec{a}, \ \vec{b} są prostopadłe.

© Media Nauka, 2011-03-12

Zadania podobne

kulkaZadanie 688 - iloczyn skalarny wektorów
Jaki kąt tworzą ze sobą wektory \vec{a}, \ \vec{b}, jeżeli ich iloczyn skalarny jest równy 1, a długości tych wektorów są równe odpowiednio 2 i 1?

kulkaZadanie 689 - iloczyn skalarny wektorów
Dany jest wektor \vec{a}=[4,-5]. Oblicz \vec{a}\circ 2\vec{a}.

kulkaZadanie 690 - iloczyn skalarny wektorów
Dane są wektory \vec{a}=2\vec{i}-4\vec{j},\ \vec{b}=2\vec{i}+3\vec{j}. Oblicz \vec{a}\circ \vec{b}.