zadanie

Zadanie 693 - zastosowanie iloczynu skalarnego


Dla jakiej wartości parametru m wektory \vec{a}=[2,-3],\ \vec{b}=[5,3m] są równoległe.


ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Jeżeli dwa niezerowe wektory są równoległe, to wyznacznik tych wektorów jest równy zeru:

\begin{vmatrix} a_x&a_y\\b_x&b_y \end{vmatrix}=a_xb_y-a_yb_x=0

Mamy więc:

\vec{a}=[2,-3],\ \vec{b}=[5,3m]\\ \begin{vmatrix} 2&-3\\5&3m \end{vmatrix}=2\cdot 3m-(-3)\cdot5=6m+15

Wyznacznik musi być równy zeru, więc:

6m+15=0\\ 6m=-15/:6\\ m=-\frac{15}{6}\\ m=-\frac{5}{2}\\ m=-2\frac{1}{2}

ksiązki Odpowiedź

Wektory są równoległe, gdy m=-\frac{5}{2}.

© Media Nauka, 2011-03-12

Zadania podobne

kulkaZadanie 620 - pole trójkąta
Wektory \vec{a}=[1,2], \ \vec{b}=[-3,4] wyznaczają trójkąt. Obliczyć jego pole.

kulkaZadanie 621 - pole trójkąta
Dany jest wektor \vec{AB}=[2,5] zaczepiony w punkcie A=(1,1). Znaleźć taki punkt C, leżący na prostej y=2, że pole trójkąta ABC jest równe 10.

kulkaZadanie 656 - pole powierzchni rombu
Oblicz pole rombu ABCD, jeżeli wiadomo, że A=(2,0), B=(3,2), C=(2,4), D=(1,2).

kulkaZadanie 653 - równoległobok
Obliczyć pole równoległoboku ABCD, jeżeli wiadomo, że A=(1,1), B=(5,1), C=(7,3), D=(3,3).

kulkaZadanie 691 - zastosowanie iloczynu skalarnego
Czy trójkąt wyznaczony przez wektory \vec{a}=[-2,4],\ \vec{b}=[3,1] jest trójkątem prostokątnym?

kulkaZadanie 692 - zastosowanie iloczynu skalarnego
Zbadać, czy wektory \vec{a}=[12,24],\ \vec{b}=[-3,-6] są równoległe.

kulkaZadanie 694 - zastosowanie iloczynu skalarnego
Dla jakiej wartości parametru m wektory \vec{a}=[m,3],\ \vec{b}=[4,-2m+1] są prostopadłe?