Zadanie - przystawanie trójkątów


Dany jest trójkąt równoboczny o boku a. Środki boków tego trójkąta dzielą dany trójkąt na mniejsze części. Wykaż, że wszystkie mniejsze trójkąty są przystające i są trójkątami równobocznymi.

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Sporządzamy szkic.

Trójkąt równoboczny

Wykażemy najpierw, że trójkąty oznaczone numerami 1,2,3 są przystające, czyli, że istnieje izometria, która przekształca jeden trójkąt w drugi. Skorzystamy z cechy bkb (bok-kąt-bok). Dwa trójkąty są przystające jeżeli dwa boki i kąt między nimi jednego trójkąta są odpowiednio przystające do dwóch boków i kąta zawartego między tymi bokami w drugim trójkącie. W trójkącie równobocznym wszystkie kąty wewnętrzne mają tę samą miarę 60°. Od razu widać, że niektóre boki mniejszych trójkątów mają długość równą połowie długości boku dużego trójkąta, bo to wynika z treści zadania (łączymy środki boków dużego trójkąta). Zatem:

\overline{AM}\equiv \overline{CM}\\ \overline{AP}\equiv \overline{CN}\\ \angle{MAP}\equiv \angle{MCN}

Cecha bkb jest spełniona dla trójkątów 1 i 2, zatem trójkąty 1 i 2 są przystające. Analogicznie:

\overline{AM}\equiv \overline{BN}\\ \overline{AP}\equiv \overline{BP}\\ \angle{MAP}\equiv \angle{NBP}

Cecha bkb jest spełniona dla trójkątów 2 i 3, zatem trójkąty 2 i 3 są przystające. Analogicznie trójkąty 1 i 3 są przystające.

Wykażemy teraz, że trójkąty te są równoboczne. Trójkąt 1 jest z pewnością równoramienny, gdyż dwa boki mają taką samą długość, równą połowie długości boku dużego trójkąta. W trójkącie równoramiennym kąty wewnętrzne przy podstawie są równe (oznaczmy ten kąt przez \alpha). Ponadto suma miar kątów wewnętrznych w dowolnym trójkącie jest równa 180o. Zatem:

60^o+\alpha+\alpha=180^0\\ 2\alpha=120^o/:2\\ \alpha=60^o

Ponieważ wszystkie katy w tym trójkącie mają miarę 60o, to trójkąt ten jest równoboczny. Ponieważ trójkąty 1,2,3 są przystające, wszystkie są także równoboczne.

Wykażemy teraz, że trójkąt 4 jest przystający do trójkąta 1. Skorzystamy z cechy kbk (kąt-bok-kąt): dwa trójkąty są przystające jeżeli bok i dwa kąty, leżące przy nim w jednym trójkącie są odpowiednio przystające do boku i kątów leżących przy tym boku w drugim trójkącie. Zauważamy, że bok trójkąta możemy potraktować jak kąt półprosty o mierze 180o. Kąty wewnętrzne w trójkątach 1 i 2 mają miary 60o, więc:

60^o+\angle{PMN}+60^o=180^0\\ \angle{PMN}=60^o

Podobnie:

60^o+\angle{MNP}+60^o=180^0\\ \angle{MNP}=60^o

Ponieważ bok MN jest wspólny dla obu trójkątów, spełniona jest cecha kbk dla trójkątów 1 i 2, są więc przystające.

Skoro dwa kąty wewnętrzne mają miarę 60o, to ponieważ suma miar kątów w trójkącie jest równa 180o, to trzeci kąt również ma miarę 60o, zatem trójkąt 4 również jest trójkątem równobocznym.

Podobnie można wykazać, że trójkąt 4 jest przystający do pozostałych trójkątów.


© medianauka.pl, 2011-02-10, ZAD-1142

Zadania podobne

kulkaZadanie maturalne nr 9, matura 2016 (poziom rozszerzony)
Dany jest prostokąt ABCD. Okrąg wpisany w trójkąt BCD jest styczny do przekątnej BD w punkcie N. Okrąg wpisany w trójkąt ABD jest styczny do boku AD w punkcie M, a środek S tego okręgu leży na odcinku MN, jak na rysunku.
Ilustracja do zadania 9 z oznaczeniami
Wykaż, że |MN|=|AD|

Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.