Zadanie maturalne nr 12, matura 2014


Jeżeli trójkąty ABC i A'B'C' są podobne, a ich pola są, odpowiednio, równe 25 cm2 i 50 cm2, to skala podobieństwa A'B'/AB jest równa:

A. 2
B. 1/2
C. \sqrt{2}
D. \frac{\sqrt{2}}{2}

ksiązki Rozwiązanie zadania

Z cechy BBB (bok-bok-bok) podobieństwa trójkątów wynika, że:

\frac{a'}{a}=\frac{b'}{b}=\frac{c'}{c}

Cechy podobieństwa trójkątów

Zauważmy, że wysokość trójkąta (tu na przykład opuszczona na podstawę c), dzieli trójkąt na dwa trójkąty, które również są podobne do odpowiednich trójkątów uzyskanych w taki sam sposób w drugim trójkącie podobnym.

Jeżeli skalę podobieństwa oznaczymy przez k, h - wysokość trójkąta ABC, h' - wysokość trójkąta A'B'C', to:

A'B'/AB = k i h'/h=k

Dane są pola obu trójkątów. Mamy więc:

P_{A'B'C'}=\frac{1}{2}|A'B'|\cdot h'=50cm^2\\P_{ABC}=\frac{1}{2}|AB|\cdot h=25cm^2

Obliczmy stosunek obu pól:

\frac{P_{A'B'C'}}{P_{ABC}}=\frac{\frac{1}{2}|A'B'|\cdot h'}{\frac{1}{2}|AB|\cdot h}=\frac{50cm^2}{25cm^2}\\ \frac{|A'B'|\cdot h'}{|AB|\cdot h}=2\\ \frac{A'B'}{AB}\cdot \frac{h'}{h}=2\\k\cdot k=2\\k^2=2\\k=\sqrt{2}

ksiązki Odpowiedź

Odpowiedź C

© medianauka.pl, 2017-01-31, ZAD-3435

Zadania podobne

kulkaZadanie maturalne nr 16, matura 2016 (poziom podstawowy)
Przedstawione na rysunku trójkąty ABC i PQR są podobne. Bok AB trójkąta ABC ma długość
zadanie maturalne 16/2016

A. 8
B. 8,5
C. 9,5
D. 10


Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 29, matura 2016 (poziom podstawowy)
Dany jest trójkąt prostokątny ABC. Na przyprostokątnych AC i AB tego trójkąta obrano odpowiednio punkty D i G. Na przeciwprostokątnej BC wyznaczono punkty E i F takie, że |∠DEC|=|∠BGF|=90° (zobacz rysunek). Wykaż, że trójkąt CDE jest podobny do trójkąta FBG.
Ilustracja do zadania 29, matura 2016, poziom podstawowy


Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 16, matura 2017 (poziom podstawowy)
W trójkącie ABC punkt D leży na boku BC, a punkt E leży na boku AB. Odcinek DE jest równoległy do boku AC, a ponadto |BD| =10 , |BC| =12 i |AC| = 24 (zobacz rysunek).
A. m = 22
B. m = 20
C. m = 12
D. m = 11
Długość odcinka DE jest równaPokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 15, matura 2018

Dany jest trójkąt o bokach długości: 2√5, 3√5, 4√5. Trójkątem podobnym do tego trójkąta
jest trójkąt, którego boki mają długości

  1. 10, 15, 20
  2. 20, 45, 80
  3. √2, √3, √4
  4. √5, 2√5, 3√5


Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 15, matura 2019

Dane są dwa okręgi: okrąg o środku w punkcie O i promieniu 5 oraz okrąg o środku w punkcie P i promieniu 3. Odcinek OP ma długość 16. Prosta AB jest styczna do tych okręgów w punktach A i B. Ponadto prosta AB przecina odcinek OP w punkcie K (zobacz rysunek).

Rysunek

Wtedy

A. |OK|=6

B. |OK|=8

C. |OK|=10

D. |OK|=12Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.