Podobieństwo

Co to jest podobieństwo i kiedy figury są podobe?

Definicja Definicja

Podobieństwo w skali k jest to przekształcenie płaszczyzny na płaszczyznę, które zmienia odległość każdych dwóch punktów w stosunku k, tzn. : |A''B''|=k|A''B''|.

Własności podobieństwa

Teoria Własności podobieństwa:

 • Podobieństwo w skali k=1 jest izometrią.
 • Podobieństwo w skali k=1 jest przekształceniem tożsamościowym.
 • Przekształcenie odwrotne do podobieństwa w skali k jest podobieństwem w skali 1/k.
 • Złożenie dwóch podobieństw o skalach k1, k2 jest podobieństwem w skali k1k2.
 • Każde podobieństwo jest złożeniem pewnej jednokładności z pewną izometrią i złożenie dowolnej jednokładności z dowolną izometrią jest podobieństwem.
 • Podobieństwo zachowuje współliniowość i uporządkowanie punktów na prostej.
 • Podobieństwo zachowuje stosunek odcinków.
 • Podobieństwo przekształca kąt w kąt przystający.
 • Podobieństwo zachowuje rozwartość kąta skierowanego (może zmienić jego zwrot).

Figury podobne

Definicja Definicja

Dwie figury nazywamy podobnymi, gdy istnieje podobieństwo, które przekształca jedną figurę w drugą. Figury podobne oznaczamy następująco: f~f ''.

Twierdzenie Twierdzenie

Wieloboki podobne mają boki proporcjonalne, a kąty odpowiednio równe.

Podobieństwo figur, figury podobne - kąty

\\frac{a''}{a}=\\frac{b''}{b}=\\frac{c''}{c}=\\frac{d''}{d}\\\\ \\alpha=\\alpha '', \\ \\beta=\\beta '', \\ \\gamma=\\gamma '', \\ \\delta=\\delta ''

Cechy podobieństwa trójkątów

Twierdzenie Twierdzenie

Dwa trójkąty są podobne, jeżeli spełniony jest którykolwiek z warunków:

Teoria Cecha BBB (bok-bok-bok)\n

Trzy boki jednego trójkąta są proporcjonalne do trzech boków drugiego trójkąta.

Cechy podobieństwa trójkątów

\\frac{a''}{a}=\\frac{b''}{b}=\\frac{c''}{c}

Teoria Cecha BKB (bok-kąt-bok)\n

Dwa boki jednego trójkąta są proporcjonalne do dwóch boków drugiego trójkąta oraz kąty zawarte między tymi bokami są równe.

Cecha BKB (bok-kąt-bok)

\\frac{a''}{a}=\\frac{b''}{b}, \\ \\alpha=\\alpha ''

Teoria Cecha KK (kąt-kąt)\n

Dwa kąty jednego trójkąta są odpowiednio równe dwom kątom drugiego trójkąta.

Cecha KK (kąt-kąt)

\\alpha=\\alpha '', \\ \\beta=\\beta ''

Cecha podobieństwa wielokątów

Twierdzenie Twierdzenie

Dwa n-kąty wypukłe są podobne, jeżeli wierzchołki jednego z nich można przyporządkować wierzchołkom drugiego tak, że n-1 kolejnych boków w jednym wielokącie i n-1 kolejnych boków w drugim wielokącie są proporcjonalne, zaś n-2 kolejnych kątów zawartych między tymi bokami w jednym wielokącie i odpowiadające im kąty w drugim wielokącie są parami równe.

Cecha podobieństwa wielokątów

\\frac{a''}{a}=\\frac{b''}{b}=\\frac{c''}{c}\\\\ \\alpha=\\alpha '', \\ \\beta=\\beta ''

Teoria Inne cechy podobieństwa figur:

 • Każde dwa okręgi są podobne.
 • Wielokąty foremne o tej samej liczbie boków są podobne.
 • Każde dwa odcinki są podobne.


Zadania z rozwiązaniami

Zadanie nr 1 — maturalne.

Przedstawione na rysunku trójkąty ABC i PQR są podobne. Bok AB trójkąta ABC ma długość
zadanie maturalne 16/2016

A. 8
B. 8,5
C. 9,5
D. 10

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 2 — maturalne.

Dany jest trójkąt prostokątny ABC. Na przyprostokątnych AC i AB tego trójkąta obrano odpowiednio punkty D i G. Na przeciwprostokątnej BC wyznaczono punkty E i F takie, że |∠DEC|=|∠BGF|=90° (zobacz rysunek). Wykaż, że trójkąt CDE jest podobny do trójkąta FBG.
Ilustracja do zadania 29, matura 2016, poziom podstawowy

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 3 — maturalne.

Jeżeli trójkąty ABC i A'B'C' są podobne, a ich pola są, odpowiednio, równe 25 cm2 i 50 cm2, to skala podobieństwa A'B'/AB jest równa:

A. 2
B. 1/2
C. \sqrt{2}
D. \frac{\sqrt{2}}{2}

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 4 — maturalne.

W trójkącie ABC punkt D leży na boku BC, a punkt E leży na boku AB. Odcinek DE jest równoległy do boku AC, a ponadto |BD| =10 , |BC| =12 i |AC| = 24 (zobacz rysunek).
A. m = 22
B. m = 20
C. m = 12
D. m = 11
Długość odcinka DE jest równa

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 5 — maturalne.

Dany jest trójkąt o bokach długości: 2√5, 3√5, 4√5. Trójkątem podobnym do tego trójkąta
jest trójkąt, którego boki mają długości

 1. 10, 15, 20
 2. 20, 45, 80
 3. √2, √3, √4
 4. √5, 2√5, 3√5

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 6 — maturalne.

Dane są dwa okręgi: okrąg o środku w punkcie O i promieniu 5 oraz okrąg o środku w punkcie P i promieniu 3. Odcinek OP ma długość 16. Prosta AB jest styczna do tych okręgów w punktach A i B. Ponadto prosta AB przecina odcinek OP w punkcie K (zobacz rysunek).

Rysunek

Wtedy

A. |OK|=6

B. |OK|=8

C. |OK|=10

D. |OK|=12

Pokaż rozwiązanie zadania.Inne zagadnienia z tej lekcji

Translacja

Translacja

Translacja o wektor translacji jest to jedno z przekształceń geometrycznych płaszczyzny.

Obrót

Obrót

co to jest obrót dookoła punktu O o kąt skierowany?

Jednokładność

Jednokładność

Co to jest jednokładność o środku O i skali k?

Figury przystające

Figury przystające

Co to są figury przystające i jakie są cechy przystawania figur?
© medianauka.pl, 2010-12-04, ART-1040Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.