Zadanie - Układ równań II-go stopnia z dwiema niewiadomymi


Dla jakich wartości parametru m układ równań:

\(\begin{cases} x^2+y^2=4 \\ y=3x+m \end{cases}\)

a) nie posiada rozwiązań

b) posiada jedno rozwiązanie

c) posiada dwa rozwiązania

d) posiada nieskończenie wiele rozwiązań?


ksiązki Rozwiązanie zadania

Zastosujemy metodę podstawienia. Drugie równanie wstawiamy do pierwszego:

\(\begin{cases} x^2+y^2=4 \\ y=3x+m \end{cases}\)

\(x^2+(3x+m)^2=4\)

\(x^2+9x^2+6mx+m^2-4=0\)

\(10x^2+6mx+m^2-4=0\)

Otrzymaliśmy równanie kwadratowe z parametrem. Obliczamy wyróżnik trójmianu:

\(10x^2+6mx+m^2-4\)

\(a=10,\ b=6m,\ c=m^2-4\)

\(\Delta=b^2-4ac=(6m)^2-4\cdot 10\cdot (m^2-4)=\)

\(=36m^2-40m^2+160=-4m^2+160\)

Jeżeli wyróżnik jest ujemny, wówczas równanie nie posiada rozwiązań, jeśli jest równy zeru, posiada jedno rozwiązanie, jeśli jest większe od zera, posiada dwa rozwiązania. Ponieważ drugim równaniem układu równań jest funkcja liniowa, tyle ile posiada rozwiązań pierwsze równanie, tyle będzie posiadał rozwiązań układ równań. Zatem:

Układ nie posiada rozwiązań, jeśli:

\(\Delta<0\)

\(-4m^2+160< 0/:(-4)\)

\(m^2-40>0\)

\((m-\sqrt{40})(m+\sqrt{40})>0\)

\((m-2\sqrt{10})(m+2\sqrt{10})>0\)

\(2\sqrt{10}\approx 6,3\)

Rysunek pomocniczy

\(m\in (-\infty; -2\sqrt{10})\cup (2\sqrt{10}; +\infty)\)

Układ posiada jedno rozwiązanie, jeśli:

\(\Delta=0\)

\(-4m^2+160=0\)

\((m-2\sqrt{10})(m+2\sqrt{10})=0\)

\(m_1=2\sqrt{10},\ m_2=-2\sqrt{10}\)

Układ posiada dwa rozwiązania, jeśli:

\(\Delta>0\)

\(-4m^2+160> 0/:(-4)\)

\((m-2\sqrt{10})(m+2\sqrt{10})<0\)

\(2\sqrt{10}\approx 6,3\)

Rysunek pomocniczy

\(m\in (-2\sqrt{10} ; 2\sqrt{10})\)

Ponadto nie ma takiej wartości parametru \(m\), dla której układ równań mógł mieć nieskończenie wiele rozwiązań. Można to wywnioskować w następujący sposób: wykresem pierwszego równania jest okrąg, wykresem drugiego równania jest prosta. Rozwiązaniem układu jest zbiór punktów wspólnych obu wykresów. Możliwe są jednak tylko przypadki, w których wykresy nie mają punktów wspólnych, wykresy maja jeden punkt wspólny (prosta jest styczna do okręgu) i wykresy mogą mieć dwa wspólne punkty (gdy prosta przecina okrąg). Więcej przypadków nie ma.

ksiązki Odpowiedź

Układ równań:
a) nie ma rozwiązania dla \(m\in (-2\sqrt{10} ; 2\sqrt{10})\),
b) posiada jedno rozwiązanie dla \(m=2\sqrt{10}\) lub \(m=-2\sqrt{10}\),
c) posiada dwa rozwiązania dla \(m\in (-2\sqrt{10} ; 2\sqrt{10})\).
d) Nie ma takiej wartości parametru \(m\), dla której układ ma nieskończenie wiele rozwiązań.

© medianauka.pl, 2010-02-06, ZAD-581

Zadania podobne

kulkaZadanie - układ równań drugiego stopnia

Rozwiązać graficznie i rachunkowo układ równań

\(\begin{cases} (x-2)^2+(y-2)^2=1 \\ y=x+1 \end{cases}\)Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - układ równań II stopnia z dwiema niewiadomymi

Rozwiązać graficznie i rachunkowo układ równań

\(\begin{cases} xy-2=0 \\ y=-3x+3 \end{cases}\)Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie -układ równań drugiego stopnia z dwiema niewiadomymi

Rozwiązać graficznie i rachunkowo układ równań

\(\begin{cases} x^2+y^2=4 \\ xy=1 \end{cases}\)Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - układ równań II-go stopnia z dwiema niewiadomymi

Rozwiązać graficznie i rachunkowo układ równań:

a) \(\begin{cases} (x+1)^2+(y+1)^2=4 \\ x=3 \\y=1 \end{cases}\)

b) \(\begin{cases} (x-1)^2+(y-1)^2=4 \\ x=3 \\y=1 \end{cases}\)Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - układ równań II-go stopnia z dwiema niewiadomymi

Rozwiązać graficznie układ równań:

\(\begin{cases} (x-1)^2+(y-1)^2=2 \\ y=x^2 \end{cases}\)Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - układ równiań II-go stopnia z dwiema niewiadomymi

Rozwiązać graficznie i rachunkowo układ równań:

\(\begin{cases} y=\frac{1}{4}x^2-x+1 \\ (x-2)^2+(y-2)^2=4 \end{cases}\)Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - układ nierówności drugiego stopnia

Rozwiązać graficznie układy nierówności:

a) \(\begin{cases} (x-2)^2+(y-2)^2\leq 4 \\ (x-2)^2+(y-2)^2\geq 1 \end{cases}\)

b) \(\begin{cases} (x-1)^2+y^2\leq 4 \\ (x+1)^2+y^2\leq 4 \end{cases}\)Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - Układ nierówności drugiego stopnia

Rozwiązać graficznie układ nierówności:

\(\begin{cases} x^2+y^2\leq 4 \\ y<x \\y>-x \end{cases}\)Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - układ równań drugiego stopnia

Zapisz za pomocą wzoru zbiór przedstawiony na rysunku (zakreskowane pole).

Figura w układzie współrzędnychPokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 13, matura 2023 - poziom rozszerzony

W kartezjańskim układzie współrzędnych \((x,y)\) prosta \(l\) o równaniu \(x-y-2=0\) przecina parabolę o równaniu \(y=4x^2-7x+1\) w punktach \(A\) oraz \(B\). Odcinek \(AB\) jest średnicą okręgu \(O\). Punkt \(C\) leży na okręgu \(O\) nad prostą \(l\), a kąt \(BAC\) jest ostry i ma miarę \(\alpha\) taką, że \(tg\alpha=\frac{1}{3}\) (zobacz rysunek).

zadanie 13, matura rozszerzona 2023, matematyka

Oblicz współrzędne punktu \(C\). Zapisz obliczenia.Pokaż rozwiązanie zadania
©® Media Nauka 2008-2023 r.