Zadanie - wzajemne położenie prostych


Znaleźć równania prostych zawierających boki kwadratu ABCD, jeśli wiadomo, że współrzędne wierzchołków są liczbami całkowitymi.
równania prostych zawierających boki kwadratu ABCD

ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

1) Bok AB:
A(2,0), B(4,2)\\ y=ax+b\\ \underline{_-\begin{cases}0=2a+b\\ 2=4a+b\end{cases}}\\ -2=-2a/:2\\ a=1 \\ 0=2a+b\\ 0=2\cdot1+b\\ b=-2\\ y=x-2

2) Bok CD:
y=a_1x+b_1\\ a_1=1\\ y=x+b_1\\ D(0,2)\\ 2=0+b_1\\ b_1=2\\ y=x+2

3) Bok BC:
y=a_2x+b_2\\ a_2=-\frac{1}{1}=-1\\ y=-x+b_2\\ B(4,2)\\ 2=-1\cdot 4+b_2\\ b_2=6\\ y=-x+6

4) Bok AD:
y=a_3x+b_3\\ a_3=-\frac{1}{1}=-1\\ y=-x+b_3\\ A(2,0)\\ 0=-1\cdot 2+b_3\\ b_3=2\\ y=-x+2

Odp:
y=-x+2 \\ y=-x+6\\ y=x+2\\ y=x-2

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Znajdziemy najpierw równanie prostej zawierającej bok AB. Odczytujemy współrzędne tych punktów (dzięki temu, że wiemy, że są to liczby całkowite nie musimy używać przybliżeń), następnie wstawiamy współrzędne tych punktów kolejno do ogólnego równania prostej y=ax+b i wyznaczamy współczynniki a oraz b:

A(2,0), B(4,2)\\ y=ax+b\\ \begin{cases}0=a\cdot 2+b\\ 2=a\cdot 4+b\end{cases}\\ \underline{_-\begin{cases}0=2a+b\\ 2=4a+b\end{cases}}\\ -2=-2a\\ 2a=2/:2\\a=1 \\ 0=2a+b\\ 0=2\cdot1+b\\ b=-2\\ y=x-2 tło tło tło tło tło tło tło tło

Teraz wystarczy skorzystać z własności położenia prostych na płaszczyźnie, pamiętając że proste równoległe mają równe współczynniki kierunkowe prostych, a proste prostopadłe mają współczynniki kierunkowe spełniające warunek:

a_1=-\frac{1}{a_2}

Znajdziemy teraz prostą równoległą do y=x-2, która zawiera bok CD. Oznaczmy równanie szukanej prostej przez y=a1x+b1. Współczynniki kierunkowe obu prostych muszą być sobie równe, a więc są równe liczbie 1. Wystarczy teraz podstawić współrzędne punktu C lub D do równania szukanej prostej i w ten sposób wyznaczymy współczynnik b1:

y=a_1x+b_1\\ a_1=1\\ y=x+b_1\\ D(0,2)\\ 2=0+b_1\\ b_1=2\\ y=x+2

Znajdziemy teraz prostą prostopadłą do y=x-2, która zawiera bok BC. Oznaczmy równanie szukanej prostej przez y=a2x+b2. Współczynniki kierunkowe obu prostych muszą być przeciwne i odwrotne, a więc są równe liczbie -1. Wystarczy teraz podstawić współrzędne punktu B lub C do równania szukanej prostej i w ten sposób wyznaczymy współczynnik b2:

y=a_2x+b_2\\ a_2=-\frac{1}{1}=-1\\ y=-x+b_2\\ B(4,2)\\ 2=-1\cdot 4+b_2\\ b_2=6\\ y=-x+6

Znajdziemy teraz prostą prostopadłą do y=x-2, która zawiera bok AD. Oznaczmy równanie szukanej prostej przez y=a3x+b3. Współczynniki kierunkowe obu prostych muszą być przeciwne i odwrotne, a więc są równe liczbie -1. Wystarczy teraz podstawić współrzędne punktu A lub D do równania szukanej prostej i w ten sposób wyznaczymy współczynnik b3:

y=a_3x+b_3\\ a_3=-\frac{1}{1}=-1\\ y=-x+b_3\\ A(2,0)\\ 0=-1\cdot 2+b_3\\ b_3=2\\ y=-x+2

ksiązki Odpowiedź

y=-x+2 \\ y=-x+6\\ y=x+2\\ y=x-2

© medianauka.pl, 2010-03-11, ZAD-686

Zadania podobne

kulkaZadanie - wzajemne położenie prostych w układzie
Dana jest prosta o równaniu y=-7x+5. Znaleźć równanie prostej równoległej do tej prostej, przechodzącej przez początek układu współrzędnych.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - wzajemne położenie prostych na płaszczyźnie
Dana jest prosta o równaniu y=5x+\frac{1}{5}. Znaleźć równanie prostej prostopadłej do tej prostej, przechodzącej przez punkt A(1,-1).

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - wzajemne położenie prostych na płaszczyźnie
Znaleźć równania wszystkich prostych prostopadłych przechodzących przez punkty A(1,2), B(2,-1), C(-1,3).

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - wzajemne położenie prostych na płaszczyźnie
Znaleźć równanie prostej, która zawiera wysokość w trójkącie ABC przedstawionym na poniższym rysunku:
wysokość w trójkącie ABC w układzie współrzędnych

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 20, matura 2016 (poziom podstawowy)
Proste opisane równaniami y=\frac{2}{m-1}x+m-2 oraz y=mx+\frac{1}{m+1} są prostopadłe, gdy:

A. m=2
B. m=1/2
C. m=1/3
D. m=-2


Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 13, matura 2016 (poziom rozszerzony)
Punkty A=(30,32) i B =(0,8) są sąsiednimi wierzchołkami czworokąta ABCD wpisanego w okrąg. Prosta o równaniu x-y+2=0 jest jedyną osią symetrii tego czworokąta i zawiera przekątną AC. Oblicz współrzędne wierzchołków C i D tego czworokąta.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 18, matura 2015 (poziom podstawowy)
Prosta l o równaniu y=m2x+3 jest równoległa do prostej k o równaniu y=(4m-4)x-3. Zatem:

A. m=2
B. m=-2
C. m=-2-2\sqrt{2}
D. m=-2+2\sqrt{2}


Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 19, matura 2015 (poziom podstawowy)
Proste o równaniach: y=2mx-m2-1 oraz y=4m2x+m2+1 są prostopadłe dla:

A. m=-1/2
B. m=1/2
C. m=1
D. m=2


Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 5, matura 2015 (poziom rozszerzony)
Odległość początku układu współrzędnych od prostej o równaniu y = 2x + 4 jest równa

A. \frac{\sqrt{5}}{5}
B. \frac{4\sqrt{5}}{5}
C. \frac{4}{5}
D. 4

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 32, matura 2018

W układzie współrzędnych punkty A=(4,3) i B=(10,5) są wierzchołkami trójkąta ABC. Wierzchołek C leży na prostej o równaniu y=2x+3. Oblicz współrzędne punktu C, dla którego kąt ABC jest prosty.Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 17, matura 2019

Proste o równaniach y=(2m+2)x−2019 oraz y=(3m−3)x+2019 są równoległe, gdy

A. m=-1

B. m=0

C. m=1

D. m=5Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 18, matura 2019

Prosta o równaniu y=ax+b jest prostopadła do prostej o równaniu y=− 4x+1 i przechodzi
przez punkt P=(1/2,0), gdy

A. a=-4 i b=-2

B. a=1/4 i b=-1/8

C. a=-4 i b=2

D. a=1/4 i b=1/2Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.