Zadanie - wzajemne położenie prostych na płaszczyźnie


Znaleźć równania wszystkich prostych prostopadłych przechodzących przez punkty A(1,2), B(2,-1), C(-1,3).

ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

Możliwe są trzy różne przypadki oznaczone na rysunku różnymi kolorami.
Rysunek pomocniczy

1) Proste oznaczone kolorem granatowym.

A(1,2), B(2,-1)\\ y=ax+b\\ \begin{cases}2=a\cdot 1+b\\ -1=a\cdot 2+b\end{cases}\\ \underline{_-\begin{cases}2=a+b\\ -1=2a+b\end{cases}}\\ 2-(-1)=a-2a\\ 3=-a/:(-1)\\a=-3 \\ 2=a+b\\ 2=-3+b\\ b=5\\ \underline{y=-3x+5}
y=a_1x+b_1\\ a_1=-\frac{1}{-3}=\frac{1}{3}\\ y=\frac{1}{3}x+b_1\\ C(-1,3)\\ 3=\frac{1}{3}\cdot (-1)+b_1\\ -b_1=-3\frac{1}{3}/:(-1)\\ b_1=3\frac{1}{3}\\ \underline{y=\frac{1}{3}x+3\frac{1}{3}}

2) Proste oznaczone kolorem różowym.
B(2,-1), C(-1,3)\\ y=ax+b\\ \begin{cases}-1=a\cdot 2+b\\ 3=a\cdot (-1)+b\end{cases}\\ \underline{_-\begin{cases}-1=2a+b\\ 3=-a+b\end{cases}}\\ -1-3=2a-(-a)\\ -4=3a/:3\\a=-\frac{4}{3} \\ 3=-a+b\\ 3=-(-\frac{4}{3})+b\\ b=3-1\frac{1}{3}\\ b=1\frac{2}{3}\\ \underline{y=-\frac{4}{3}x+1\frac{2}{3}}
y=a_1x+b_1\\ a_1=-\frac{1}{-\frac{4}{3}}=\frac{3}{4}\\ y=\frac{3}{4}x+b_1\\ A(1,2)\\ 2=\frac{3}{4}\cdot 1+b_1\\ -b_1=-2+\frac{3}{4}/:(-1)\\ b_1=1\frac{1}{4}\\ \underline{y=\frac{3}{4}x+1\frac{1}{4}}

3) Proste oznaczone kolorem zielonym.
A(1,2), C(-1,3)\\ y=ax+b\\ \begin{cases}2=a\cdot 1+b\\ 3=a\cdot (-1)+b\end{cases}\\ \underline{_-\begin{cases}2=a+b\\ 3=-a+b\end{cases}}\\ 2-3=a-(-a)\\ -1=2a/:2\\a=-\frac{1}{2} \\ 3=-a+b\\ 3=-(-\frac{1}{2})+b\\ b=3-\frac{1}{2}\\ b=2\frac{1}{2}\\ \underline{y=-\frac{1}{2}x+2\frac{1}{2}}
y=a_1x+b_1\\ a_1=-\frac{1}{-\frac{1}{2}}=2\\ y=2x+b_1\\ B(2,-1)\\ -1=2\cdot 2+b_1\\ -b_1=4+1/:(-1)\\ b_1=-5\\ \underline{y=2x-5}

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Sporządzamy rysunek:

Rysunek pomocniczy

Mamy aż trzy różne przypadki oznaczone na rysunku różnymi kolorami. Rysunek sporządzamy następująco: przez dowolne dwa punkty prowadzimy prostą, a następnie przez trzeci punkt prowadzimy prostą prostopadłą. Musimy znaleźć równania wszystkich prostych.

1) Proste oznaczone kolorem granatowym.

Wiemy, że jedna z prostych przechodzi przez punkty A i B. Podstawiamy zatem ich współrzędne do ogólnego równania prostej (y=ax+b), aby wyznaczyć współczynniki a oraz b

A(1,2), B(2,-1)\\ y=ax+b\\ \begin{cases}2=a\cdot 1+b\\ -1=a\cdot 2+b\end{cases}\\ \underline{_-\begin{cases}2=a+b\\ -1=2a+b\end{cases}}\\ 2-(-1)=a-2a\\ 3=-a/:(-1)\\a=-3 \\ 2=a+b\\ 2=-3+b\\ b=5\\ y=-3x+5 tło tło tło tło tło tło tło tło

Teraz wystarczy skorzystać z własności położenia prostych na płaszczyźnie, pamiętając że proste równoległe mają równe współczynniki kierunkowe prostych, a proste prostopadłe mają współczynniki kierunkowe spełniające warunek:

a_1=-\frac{1}{a_2}

Znajdziemy teraz prostą prostopadłą do y=-3x+5, która przechodzi przez punkt C(-1,3). Oznaczmy równanie szukanej prostej przez y=a1x+b1. Współczynniki kierunkowe obu prostych muszą być przeciwne i odwrotne, a więc są równe liczbie 1/3. Wystarczy teraz podstawić współrzędne punktu C do równania szukanej prostej i w ten sposób wyznaczymy współczynnik b1:

y=a_1x+b_1\\ a_1=-\frac{1}{-3}=\frac{1}{3}\\ y=\frac{1}{3}x+b_1\\ C(-1,3)\\ 3=\frac{1}{3}\cdot (-1)+b_1\\ -b_1=-3\frac{1}{3}/:(-1)\\ b_1=3\frac{1}{3}\\ \underline{y=\frac{1}{3}x+3\frac{1}{3}}

Z pozostałymi przypadkami postępujemy identycznie jak wyżej. Będziemy stosować te same oznaczenia współczynników niezależnie od przyjętych w przypadku pierwszym.

2) Proste oznaczone kolorem różowym.

Wiemy, że jedna z prostych przechodzi przez punkty B i C. Podstawiamy zatem ich współrzędne do ogólnego równania prostej (y=ax+b), aby wyznaczyć współczynniki a oraz b

B(2,-1), C(-1,3)\\ y=ax+b\\ \begin{cases}-1=a\cdot 2+b\\ 3=a\cdot (-1)+b\end{cases}\\ \underline{_-\begin{cases}-1=2a+b\\ 3=-a+b\end{cases}}\\ -1-3=2a-(-a)\\ -4=3a/:3\\a=-\frac{4}{3} \\ 3=-a+b\\ 3=-(-\frac{4}{3})+b\\ b=3-1\frac{1}{3}\\ b=1\frac{2}{3}\\ \underline{y=-\frac{4}{3}x+1\frac{2}{3}}

Teraz wystarczy skorzystać z własności położenia prostych na płaszczyźnie, pamiętając że proste równoległe mają równe współczynniki kierunkowe prostych, a proste prostopadłe mają współczynniki kierunkowe spełniające warunek:

a_1=-\frac{1}{a_2}

Znajdziemy teraz prostą prostopadłą do wyżej wyznaczonej, która przechodzi przez punkt A(1,2). Oznaczmy równanie szukanej prostej przez y=a1x+b1. Współczynniki kierunkowe obu prostych muszą być przeciwne i odwrotne. Wystarczy teraz podstawić współrzędne punktu A do równania szukanej prostej i w ten sposób wyznaczymy współczynnik b1:

y=a_1x+b_1\\ a_1=-\frac{1}{-\frac{4}{3}}=\frac{3}{4}\\ y=\frac{3}{4}x+b_1\\ A(1,2)\\ 2=\frac{3}{4}\cdot 1+b_1\\ -b_1=-2+\frac{3}{4}/:(-1)\\ b_1=1\frac{1}{4}\\ \underline{y=\frac{3}{4}x+1\frac{1}{4}}

3) Proste oznaczone kolorem zielonym.

Wiemy, że jedna z prostych przechodzi przez punkty A i C. Podstawiamy zatem ich współrzędne do ogólnego równania prostej (y=ax+b), aby wyznaczyć współczynniki a oraz b

A(1,2), C(-1,3)\\ y=ax+b\\ \begin{cases}2=a\cdot 1+b\\ 3=a\cdot (-1)+b\end{cases}\\ \underline{_-\begin{cases}2=a+b\\ 3=-a+b\end{cases}}\\ 2-3=a-(-a)\\ -1=2a/:2\\a=-\frac{1}{2} \\ 3=-a+b\\ 3=-(-\frac{1}{2})+b\\ b=3-\frac{1}{2}\\ b=2\frac{1}{2}\\ \underline{y=-\frac{1}{2}x+2\frac{1}{2}}

Teraz wystarczy skorzystać z własności położenia prostych na płaszczyźnie, pamiętając że proste równoległe mają równe współczynniki kierunkowe prostych, a proste prostopadłe mają współczynniki kierunkowe spełniające warunek:

a_1=-\frac{1}{a_2}

Znajdziemy teraz prostą prostopadłą do wyżej wyznaczonej, która przechodzi przez punkt B(2,-1). Oznaczmy równanie szukanej prostej przez y=a1x+b1. Współczynniki kierunkowe obu prostych muszą być przeciwne i odwrotne. Wystarczy teraz podstawić współrzędne punktu B do równania szukanej prostej i w ten sposób wyznaczymy współczynnik b1:

y=a_1x+b_1\\ a_1=-\frac{1}{-\frac{1}{2}}=2\\ y=2x+b_1\\ B(2,-1)\\ -1=2\cdot 2+b_1\\ -b_1=4+1/:(-1)\\ b_1=-5\\ \underline{y=2x-5}

© medianauka.pl, 2010-03-12, ZAD-687

Zadania podobne

kulkaZadanie - wzajemne położenie prostych w układzie
Dana jest prosta o równaniu y=-7x+5. Znaleźć równanie prostej równoległej do tej prostej, przechodzącej przez początek układu współrzędnych.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - wzajemne położenie prostych na płaszczyźnie
Dana jest prosta o równaniu y=5x+\frac{1}{5}. Znaleźć równanie prostej prostopadłej do tej prostej, przechodzącej przez punkt A(1,-1).

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - wzajemne położenie prostych
Znaleźć równania prostych zawierających boki kwadratu ABCD, jeśli wiadomo, że współrzędne wierzchołków są liczbami całkowitymi.
równania prostych zawierających boki kwadratu ABCD

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - wzajemne położenie prostych na płaszczyźnie
Znaleźć równanie prostej, która zawiera wysokość w trójkącie ABC przedstawionym na poniższym rysunku:
wysokość w trójkącie ABC w układzie współrzędnych

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 20, matura 2016 (poziom podstawowy)
Proste opisane równaniami y=\frac{2}{m-1}x+m-2 oraz y=mx+\frac{1}{m+1} są prostopadłe, gdy:

A. m=2
B. m=1/2
C. m=1/3
D. m=-2


Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 13, matura 2016 (poziom rozszerzony)
Punkty A=(30,32) i B =(0,8) są sąsiednimi wierzchołkami czworokąta ABCD wpisanego w okrąg. Prosta o równaniu x-y+2=0 jest jedyną osią symetrii tego czworokąta i zawiera przekątną AC. Oblicz współrzędne wierzchołków C i D tego czworokąta.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 18, matura 2015 (poziom podstawowy)
Prosta l o równaniu y=m2x+3 jest równoległa do prostej k o równaniu y=(4m-4)x-3. Zatem:

A. m=2
B. m=-2
C. m=-2-2\sqrt{2}
D. m=-2+2\sqrt{2}


Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 19, matura 2015 (poziom podstawowy)
Proste o równaniach: y=2mx-m2-1 oraz y=4m2x+m2+1 są prostopadłe dla:

A. m=-1/2
B. m=1/2
C. m=1
D. m=2


Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 5, matura 2015 (poziom rozszerzony)
Odległość początku układu współrzędnych od prostej o równaniu y = 2x + 4 jest równa

A. \frac{\sqrt{5}}{5}
B. \frac{4\sqrt{5}}{5}
C. \frac{4}{5}
D. 4

Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2022 r.