Zadanie - odległość punktu od prostej


Znaleźć współrzędne punktów, których odległość od prostej y=3x+2 jest równa \sqrt{2}

ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

współrzędne punktów, których odległość od prostej y=3x+2 jest równa \sqrt{2}Oznaczenia:
Prosta przechodząca przez P1 : y=a1x+b1
Prosta przechodząca przez punkt P2 : y=a2x+b2
Prosta wyznaczona przez punkty P1 i P2 : y=a3x+b3

1) Szukamy równania prostej y=a3x+b3

Szukana prosta jest prostopadła do prostej y=3x+2 i przechodzi przez punkt P=(0,2). Mamy więc:

2=-\frac{1}{3}\cdot 0+b_3\\ b_3=2\\ y=-\frac{1}{3}x+2

2) Szukamy równań szukanych prostych.

Współczynniki kierunkowe szukanych prostych są takie same jak współczynnik kierunkowy danej prostej, gdyż proste te są równoległe.

y=3x+b_1\\ y=3x+b_2
P=(0,2), P_1=(x, y)
|PP_1|=\sqrt{2}=\sqrt{(x-0)^2+(y-2)^2}\\ 2=x^2+(y-2)^2

Przez punkt P2 przechodzi prosta y=-\frac{1}{3}x+2.

\begin{cases}2=x^2+(y-2)^2\\ y=-\frac{1}{3}x+2 \end{cases}\\ 2=x^2+(-\frac{1}{3}x+2-2)^2\\ 2=x^2+(-\frac{1}{3}x)^2\\2=x^2+\frac{1}{9}x^2\\ \frac{10}{9}x^2-2=0/\cdot \frac{9}{10}\\ x^2-\frac{9}{5}=0\\ (x-\frac{3\sqrt{5}}{5})(x+\frac{3\sqrt{5}}{5})=0\\ x_1=\frac{3\sqrt{5}}{5} \ \vee \ x_2=-\frac{3\sqrt{5}}{5}\ \\ y_1=-\frac{\sqrt{5}}{5}+2\ \vee \ y_2=\frac{\sqrt{5}}{5}+2

y=3x+b_1\\ P_1=(-\frac{3\sqrt{5}}{5}, 2+\frac{\sqrt{5}}{5})\\ 2+\frac{\sqrt{5}}{5}=3\cdot (-\frac{3\sqrt{5}}{5})+b1\\ b_1=2+\frac{\sqrt{5}}{5}+\frac{9\sqrt{5}}{5}\\ b_1=2+2\sqrt{5}\\ \underline{y=3x+2+2\sqrt{5}}

y=3x+b_2\\ P_2=(\frac{3\sqrt{5}}{5}, 2-\frac{\sqrt{5}}{5})\\ 2-\frac{\sqrt{5}}{5}=3\cdot \frac{3\sqrt{5}}{5}+b2\\ b_2=2-2\sqrt{5}\\ \underline{y=3x+2-2\sqrt{5}}

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Odległość punktu od prostej równa jest odległości tego punktu od rzutu prostokątnego na tę prostą. Punkty równoodległe od prostej będą się układały w prostą równoległą do danej prostej (proste nie mogą mieć punktów wspólnych, gdyż odległość dowolnego punktu szukanej prostej od danej prostej jest zawsze taka sama). Ilustruje to poniższy rysunek.

współrzędne punktów, których odległość od prostej y=3x+2 jest równa \sqrt{2}

Z rysunku widać, że powyższy warunek będą spełniać dwie proste (zaznaczone przerywaną różową linią). Szukamy równań tych prostych. W tym celu obieramy dowolny punkt P na danej prostej y=3x+2. W naszym przypadku niech to będzie punkt o współrzędnych (0,2). Punkt ten spełnia równanie prostej (2=3·0+2). Kreślimy prostą prostopadłą do danej prostej przechodzącej przez punkt P i wyznaczamy obrazy tego punktu w rzucie prostokątnym na szukane proste. Otrzymujemy w ten sposób punktu P1 i P2. Odległość d zaznaczona na rysunku jest dana i wynosi \sqrt{2}

Oznaczenia:

Prosta szukana, przechodząca przez punkt P1 (kolor różowy) - y=a1x+b1
Prosta szukana, przechodząca przez punkt P2 (kolor różowy) - y=a2x+b2
Prosta wyznaczona przez punkty P, P1 i P2 (kolor szary) - y=a3x+b3

1) Szukamy równania prostej y=a3x+b3

Skorzystamy z własności prostych prostopadłych. Ich współczynniki kierunkowe spełniają warunek:

a_I=-\frac{1}{a_{II}}

Szukana prosta jest prostopadła do prostej y=3x+2. Mamy więc:

a_3=-\frac{1}{3}\\ y=-\frac{1}{3}x+b_3

Wiemy, że prosta przechodzi przez punkt P=(0,2). Podstawiamy do równania prostej współrzędne punktu i rozwiązujemy równanie:

2=-\frac{1}{3}\cdot 0+b_3\\ b_3=2\\ y=-\frac{1}{3}x+2

2) Szukamy równań szukanych prostych.

Współczynniki kierunkowe szukanych prostych będą takie same jak współczynnik kierunkowy danej prostej, gdyż proste te są równoległe. Szukane proste przyjmują więc równania:

y=3x+b_1\\ y=3x+b_2

Musimy wyznaczyć więc wyrazy b1 oraz b2. Aby to uczynić, wystarczy znaleźć współrzędne dowolnego punktu prostej. Poszukamy współrzędnych punktu P2.

Skorzystamy ze wzoru na odległość punktów A=(x_A,y_A), B=(x_B,y_B) w układzie współrzędnych:

|AB|=\sqrt{(x_B-x_A)^2+(y_B-y_A)^2}

Obliczamy odległość między punktami o współrzędnych: P=(0,2), P_1=(x, y). Korzystamy z powyższego wzoru:

|PP_1|=\sqrt{2}=\sqrt{(x-0)^2+(y-2)^2}\\ \sqrt{2}=\sqrt{x^2+(y-2)^2}\\ 2=x^2+(y-2)^2

Wiemy, że przez punkt P2 przechodzi prosta y=-\frac{1}{3}x+2. Wstawiamy ją więc do wyznaczonego wcześniej równania, aby znaleźć współrzędne punktu P2.

\begin{cases}2=x^2+(y-2)^2\\ y=-\frac{1}{3}x+2 \end{cases}\\ 2=x^2+(-\frac{1}{3}x+2-2)^2\\ 2=x^2+(-\frac{1}{3}x)^2\\2=x^2+\frac{1}{9}x^2\\ \frac{10}{9}x^2-2=0/\cdot \frac{9}{10}\\ x^2-\frac{9}{5}=0\\ (x-\sqrt{\frac{9}{5}})(x+\sqrt{\frac{9}{5}})=0\\ (x-\frac{3}{\sqrt{5}})(x+\frac{3}{\sqrt{5}})=0\\ (x-\frac{3\cdot \sqrt{5}}{\sqrt{5}\cdot \sqrt{5}})(x+\frac{3\sqrt{5}}{\sqrt{5}\cdot \sqrt{5}})=0\\ (x-\frac{3\sqrt{5}}{5})(x+\frac{3\sqrt{5}}{5})=0\\ x_1=\frac{3\sqrt{5}}{5} \ \vee \ x_2=-\frac{3\sqrt{5}}{5}\\ y_1=-\frac{1}{3}\cdot \frac{3\sqrt{5}}{5}+2=-\frac{\sqrt{5}}{5}+2\\ y_2=-\frac{1}{3}\cdot (-\frac{3\sqrt{5}}{5})+2=\frac{\sqrt{5}}{5}+2 tło tło

Rozwiązując powyższy układ równań otrzymaliśmy współrzędne punktu P1:

P_1=(-\frac{3\sqrt{5}}{5}, 2+\frac{\sqrt{5}}{5})

Podstawiamy współrzędne tego punktu do szukanego równania prostej:

y=3x+b_1\\ P_1=(-\frac{3\sqrt{5}}{5}, 2+\frac{\sqrt{5}}{5})\\ 2+\frac{\sqrt{5}}{5}=3\cdot (-\frac{3\sqrt{5}}{5})+b1\\ b_1=2+\frac{\sqrt{5}}{5}+\frac{9\sqrt{5}}{5}\\ b_1=2+2\sqrt{5}\\ y=3x+2+2\sqrt{5} tło tło tło tło tło tło

oraz współrzędne punktu P2:

P_2=(\frac{3\sqrt{5}}{5}, 2-\frac{\sqrt{5}}{5})

Podstawiamy współrzędne tego punktu do szukanego równania prostej:

y=3x+b_2\\ P_2=(\frac{3\sqrt{5}}{5}, 2-\frac{\sqrt{5}}{5})\\ 2-\frac{\sqrt{5}}{5}=3\cdot \frac{3\sqrt{5}}{5}+b2\\ b_2=2-2\sqrt{5}\\ y=3x+2-2\sqrt{5}

ksiązki Odpowiedź

Współrzędne punktów, które są odległe od prostej y=3x+2 o \sqrt{2} są następujące: (x, 3x+2-2\sqrt{5}) oraz (x, 3x+2+2\sqrt{5})

© medianauka.pl, 2011-01-02, ZAD-1066

Zadania podobne

kulkaZadanie - odległość punktów
Sprawdzić, czy istnieją takie punkty A, B i C, że
a) |AB|=10, |AC|=5, |BC|=5
b) |AB|=10, |AC|=4, |BC|=5
c) |AB|=10, |AC|=6, |BC|=5


Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - odległość punktów
Jaka jest odległość między różnymi punktami A, B, jeżeli |AC|=4, |BC|=5?

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - odległość początku układu współrzędnych od okręgu
Obliczyć odległość początku układu współrzędnych od okręgu o równaniu (x-3)2+(y-3)2=4

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - odległość punktu od prostej
Obliczyć odległość punktu A=(-3,4) od prostej o równaniu y=-2x+2

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - odległość punktu od figury
Obliczyć odległość punktu M=(1,2) od trójkąta wyznaczonego przez punkty A=(-1,0), B=(5,-1), C=(1,-3)

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - odległość punktów
Dane są punkty A=(\frac{\sqrt{2}}{2},2\sqrt{2}), \ B=(\frac{1}{\sqrt{2}}, 3\sqrt{2}+1). Obliczyć odległość |AB|.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - odległość punktu od prostej
Oblicz odległość punktu P=(3,2) od prostej 3x+4y-1=0.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - odległość punktu od prostej
Oblicz odległość punktu P=(-1,1) od prostej y=2x-1.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 13, matura 2016 (poziom podstawowy)
ilustracja do zadania 13 , matura 2016W okręgu o środku w punkcie S poprowadzono cięciwę AB, która utworzyła z promieniem AS kąt o mierze 31° (zobacz rysunek). Promień tego okręgu ma długość 10. Odległość punktu S od cięciwy AB jest liczbą z przedziału

A. a
B. b
C. c
D. d


Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 5, matura 2015 (poziom rozszerzony)
Odległość początku układu współrzędnych od prostej o równaniu y = 2x + 4 jest równa

A. \frac{\sqrt{5}}{5}
B. \frac{4\sqrt{5}}{5}
C. \frac{4}{5}
D. 4

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 10, matura 2018 (poziom rozszerzony)

Punkt A=(7,−1) jest wierzchołkiem trójkąta równoramiennego ABC, w którym |AC|=|BC|. Obie współrzędne wierzchołka C są liczbami ujemnymi. Okrąg wpisany w trójkąt ABC ma równanie x2+y2=10. Oblicz współrzędne wierzchołków B i C tego trójkąta.Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.