Zadanie - odległość punktu od prostej


Oblicz odległość punktu \(P=(-1,1)\) od prostej \(y=2x-1\).


ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

y=2x-1\\ -2x+y+1=0\\ d=\frac{|-2\cdot (-1)+1\cdot 1+1|}{\sqrt{(-2)^2+1^2}}=\frac{4}{\sqrt{5}}=\frac{4\sqrt{5}}{5}

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Odległość punktu P=(x_0,y_0) od prostej Ax+By+C=0 wyrażona jest wzorem:

d=\frac{|Ax_0+By_0+C|}{\sqrt{A^2+B^2}}

Trzeba zmienić postać równania prostej z równania kierunkowego na postać występującą w powyższym wzorze:

y=2x-1\\ -2x+y+1=0

Mamy wszystkie dane, wystarczy podstawić je do wzoru:

-2x+y+1=0\\ A=-2, \ B=1,\ C=1\\ P=(-1,1)\\ d=\frac{|-2\cdot (-1)+1\cdot 1+1|}{\sqrt{(-2)^2+1^2}}=\frac{|2+1+1|}{\sqrt{4+1}}=\frac{|4|}{\sqrt{5}}=\frac{4}{\sqrt{5}}\cdot \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}}=\frac{4\sqrt{5}}{5} tło tło tło

ksiązki Odpowiedź

d=\frac{4\sqrt{5}}{5}

© medianauka.pl, 2011-02-19, ZAD-1173

Zadania podobne

kulkaZadanie - odległość punktów

Jaka jest odległość między różnymi punktami \(A, B\), jeżeli \(|AC|=4, |BC|=5\)?Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - odległość początku układu współrzędnych od okręgu

Obliczyć odległość początku układu współrzędnych od okręgu o równaniu \((x-3)^2+(y-3)^2=4\).Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - odległość punktu od prostej

Obliczyć odległość punktu \(A=(-3,4)\) od prostej o równaniu \(y=-2x+2\).Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - odległość punktu od figury

Obliczyć odległość punktu \(M=(1,2)\) od trójkąta wyznaczonego przez punkty \(A=(-1,0), B=(5,-1), C=(1,-3)\).Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - odległość punktu od prostej

Znaleźć współrzędne punktów, których odległość od prostej \(y=3x+2\) jest równa \(\sqrt{2}\).Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - odległość punktów

Dane są punkty \(A=(\frac{\sqrt{2}}{2},2\sqrt{2}), \ B=(\frac{1}{\sqrt{2}}, 3\sqrt{2}+1)\). Obliczyć odległość \(|AB|\).Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - odległość punktu od prostej

Oblicz odległość punktu \(P=(3,2)\) od prostej \(3x+4y-1=0\).Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 13, matura 2016 (poziom podstawowy)

ilustracja do zadania 13 , matura 2016W okręgu o środku w punkcie \(S\) poprowadzono cięciwę \(AB\), która utworzyła z promieniem \(AS\) kąt o mierze 31° (zobacz rysunek). Promień tego okręgu ma długość 10. Odległość punktu \(S\) od cięciwy \(AB\) jest liczbą z przedziału

A. \(\langle \frac{9}{2};\frac{11}{2}\rangle\)

B. \(\langle \frac{11}{2};\frac{13}{2}\rangle\)

C. \(\langle \frac{13}{2};\frac{19}{2}\rangle\)

D. \(\langle \frac{19}{2};\frac{37}{2}\rangle\)Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 5, matura 2015 (poziom rozszerzony)

Odległość początku układu współrzędnych od prostej o równaniu \(y = 2x + 4\) jest równa

A. \(\frac{\sqrt{5}}{5}\)

B. \(\frac{4\sqrt{5}}{5}\)

C. \(\frac{4}{5}\)

D. \(4\)Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 10, matura 2018 (poziom rozszerzony)

Punkt \(A=(7,−1)\) jest wierzchołkiem trójkąta równoramiennego \(ABC\), w którym \(|AC|=|BC|\). Obie współrzędne wierzchołka \(C\) są liczbami ujemnymi. Okrąg wpisany w trójkąt ABC ma równanie \(x^2+y^2=10\). Oblicz współrzędne wierzchołków \(B\) i \(C\) tego trójkąta.Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 10, matura 2021 (poziom rozszerzony)

Prosta przechodząca przez punkty \(A=(8, −6)\) i \(B=(5, 15)\) jest styczna do okręgu o środku w punkcie \(O=(0, 0)\). Oblicz promień tego okręgu i współrzędne punktu styczności tego okręgu z prostą AB.Pokaż rozwiązanie zadania
©® Media Nauka 2008-2023 r.