Zadanie maturalne nr 10, matura 2016 (poziom rozszerzony)


Wyznacz wszystkie wartości parametru a, dla których wykresy funkcji f i g, określonych wzorami f(x)=x-2 oraz g(x)=5-ax, przecinają się w punkcie o obu współrzędnych dodatnich.

ksiązki Rozwiązanie zadania

Aby wyznaczyć punkty przecięcia się wykresów funkcji musimy rozwiązać układ równań opisujących te funkcje. Rozwiązanie układu określa miejsca przecięcia się wykresów tych funkcji.

\begin{cases}y=x-2\\y=-ax+5 \end{cases}\\ x-2=-ax+5\\ ax+x=7\\x(a+1)=7/:(a+1), \quad a\neq -1\\x=\frac{7}{a+1}\\ y =x-2\\ y=\frac{7}{a+1}-2\\ y=\frac{7-2(a+1)}{a+1}\\ y=\frac{7-2a-2}{a+1}\\ y=\frac{-2a+5}{a+1}

Sprawdźmy jeszcze, co się dzieje, gdy a=-1:

\begin{cases}y=x-2\\y=x+5 \end{cases}\\ x-2=x+5\\-2=5

Otrzymaliśmy równanie sprzeczne.

Z warunku zadania wynika, że współrzędne punktu przecięcia, a więc nasze rozwiązanie układu równań, powinny być dodatnie. Sprawdźmy to dla współrzędnej x:

\frac{7}{a+1}>0\\a+1>0\\a>-1

Ponieważ a+1>0 (z powyższych rachunków), możemy napisać, że:

\frac{-2a+5}{a+1}>0\\-2a+5>0\\-2a>-5\\a<\frac{5}{2}


Otrzymaliśmy zatem rozwiązanie zadania:

ksiązki Odpowiedź

a\in (-1;\frac{5}{2})

© medianauka.pl, 2016-11-01, ZAD-3280

Zadania podobne

kulkaZadanie - zastosowanie układu równań
Znaleźć współrzędne punktu przecięcia się prostych o równaniach y=3x-5 oraz y=-5x+3

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 6, matura 2016 (poziom podstawowy)
Proste o równaniach 2x-3y=4 i 5x-6y=7 przecinają się w punkcie P. Stąd wynika, że:

A. P=(1,2)
B. P=(-1,2)
C. P=(-1,-2)
D. P=(1,-2)


Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 5, matura 2015 (poziom podstawowy)
Układ równań \begin{cases}x-y=3\\ 2x+0,5y=4 \end{cases} opisuje w układzie współrzędnych na płaszczyźnie :

A. zbiór pusty.
B. dokładnie jeden punkt.
C. dokładnie dwa różne punkty.
D. zbiór nieskończony.


Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 30, matura 2015 (poziom podstawowy)
W układzie współrzędnych są dane punkty A =(-43,-12) , B = (50,19). Prosta AB przecina oś Ox w punkcie P . Oblicz pierwszą współrzędną punktu P .

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 1, matura 2014
Na rysunku przedstawiono geometryczną interpretację jednego z niżej zapisanych układów równań.
wzór
Wskaż ten układ:
A. \begin{cases}y=x+1\\y=-2x+4\end{cases}
B. \begin{cases}y=x-1\\y=2x+4\end{cases}
C. \begin{cases}y=x-1\\y=-2x+4\end{cases}
D. \begin{cases}y=x+1\\y=2x+4\end{cases}

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 5, matura 2019

Para liczb x=2 i y=2 jest rozwiązaniem układu równań

\begin{cases} ax+y=5\\-2x+3y=2a\end{cases}

dla:

A. a=-1

B. a=1

C. a=-2

D. a=2Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.