Pole prostokąta

Jak obliczyć pole prostokąta?

Pole prostokąta wyraża się wzorem:

\(P=ab\)

Wielkości \(a, b\) są długościami boków prostokąta.

prostokąt

Powyższy wzór na pole prostokąta wykorzystamy w przykładowym zadaniu.

Przykład

Obliczyć pole prostokąta o bokach długości 10 i 5.

Rozwiązanie: Dana jest długość boku \(a=5\) oraz \(b=10\). Stosujemy więc bezpośrednio wzór na pole prostokąta:

\(P=ab=10\cdot 5=50\)

Wzór na pole powierzchni prostokąta, gdy dana jest przekątna.

Pole prostokąta z daną przekątną \(d\) i kątem \(\gamma\), jaki tworzą ze sobą przekątne, wyraża się wzorem:

\(P=\frac{1}{2}d^2\sin{\gamma}\)

Obwód prostokąta

Obwód prostokąta wyraża się wzorem:

\(L=2a+2b\)

Wielkości \(a, b\) są długościami boków prostokąta.

Wzory na pole i obwód prostokąta wykorzystamy w przykładowych zadaniach.

Kalkulator — pole prostokąta

Kalkulator naukowy

Kalkulator
Podaj znane ci właściwości prostokąta, a nasz kalkulator obliczy pole.

Prostokat
Wpisz dane:

Dane:
Długość boku a:
Długość boku b:
Długość przekatnej d:
Miara kąta :
Dokładność: miejsca po przecinku


Rozwiązanie:

Korzystamy z twierdzenia pitagorasa aby obliczyć drugi bok prostokata:
wzór

Przekształcamy wzór, aby otrzymać długość boku b:
wzór
wzór

Korzystamy ze wzoru:
P=a·b


Pytania

Jak policzyć pole i obwód prostokątna, gdy dana jest przekątna i jeden z boków?

W takim przypadku wyznaczamy długość drugiego z boków za pomocą twierdzenia Pitagorasa i korzystamy z powyższych wzorów.

Ćwiczenia

Ćwiczenia interakcyjne pomogą przygotować się na sprawdzian, test, egzamin, a ponadto usystematyzują wiedzę z danej dziedziny. To także świetny trening do matury. Wiele ćwiczeń to dobre zadania maturalne.Zadania z rozwiązaniami

zadanie maturalne

Zadanie nr 1.

Ile będzie kosztował zakup kafli podłogowych dla przedstawionego na rysunku planu łazienki, jeżeli na ścinki i uszkodzenia założymy 5% rezerwy, zaokrąglając liczbę metrów kwadratowych w górę, a metr kwadratowy kafelek kosztuje 45 zł?

Rysunek do zadania

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 2.

Obwód prostokąta jest równy 10, długość jego przekątnej \(\sqrt{13}\). Oblicz pole tego prostokąta.

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 3.

Oblicz pole prostokąta, którego przekątne każda o długości 10 tworzą ze sobą kąt 30°.

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 4.

Pole prostokąta, którego przekątne tworzą ze sobą kąt 30°, jest równe 16. Oblicz długość przekątnej tego prostokąta.

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 5 — maturalne.

Dany jest prostokąt o bokach długości \(a\) i \(b\), gdzie \(a<b\). Obwód tego prostokąta jest równy 30. Jeden z boków prostokąta jest o 5 krótszy od drugiego.

Uzupełnij zdanie. Wybierz dwie właściwe odpowiedzi spośród oznaczonych literami A–F i wpisz te litery w wykropkowanych miejscach.

Zależności między długościami boków tego prostokąta zapisano w układach równań oznaczonych literami: ……… oraz ……… .

A. \(\begin{cases}2ab=30\\a-b=5\end{cases}\)

B. \(\begin{cases}2a+b=30\\a=5b\end{cases}\)

C. \(\begin{cases}2(a+b)=30\\b=a-5\end{cases}\)

D. \(\begin{cases}2a+2b=30\\b=5a\end{cases}\)

E. \(\begin{cases}2a+2b=30\\a-b=5\end{cases}\)

F. \(\begin{cases}a+b=30\\a=b+5\end{cases}\)

Pokaż rozwiązanie zadania.Powiązane quizy

Pole

Pole

Szkoła podstawowa
Klasa 5
Liczba pytań: 15

Pole jako wyrażenie

Pole jako wyrażenie

Szkoła podstawowa
Klasa 8
Liczba pytań: 15


Wybrane karty pracy

ikona - karta pracy

Pole

ikona - karta pracy

Obwód

ikona - karta pracy

Obwód i pomiar

ikona - karta pracy

Rysowanie figur

ikona - karta pracy

Obwód
Inne zagadnienia z tej lekcji


© medianauka.pl, 2010-12-18, A-1058
Data aktualizacji artykułu: 2023-06-18©® Media Nauka 2008-2023 r.