Zadanie - zbieżność szeregu geometrycznego


Dla jakich wartości parametru x szereg geometryczny 1+x^3+x+1+(x^3+x+1)^2+(x^3+x+1)^3+... jest zbieżny?

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Szereg geometryczny ma postać:

a_1+a_1q+a_1q^2+a_1q^3+...+a_1q^{n-1}+...

Mamy więc:

1+x^3+x+1+(x^3+x+1)^2+(x^3+x+1)^3+...\\ a_1=1 \\ q=x^3+x+1

Warunkiem zbieżności szeregu geometrycznego jest |q|=<1, czyli -1<q<1.

Mamy więc do rozwiązanie dwie nierówności:

1) \ q<1 \\ x^3+x+1<1 \\ x^3+x+1-1<0 \\ x^3+x<0 \\ x(x^2+1)<0

Ponieważ x2+1 jest zawsze dodatnie, to powyższy iloczyn jest ujemny, jeśli x<0, co stanowi rozwiązanie powyższej nierówności.

x<0

Rozwiązujemy teraz drugą nierówność:

2) \ q>-1 \\ x^3+x+1>-1 \\ x^3+x+1+1>0 \\ x^3+x+2>0

Otrzymaliśmy nierówność algebraiczną. Wielomian po lewej stronie nierówności, oznaczmy go przez W(x), musimy rozłożyć na czynniki. Szukamy pierwiastków wielomianu wśród podzielników wyrazu wolnego, a więc pośród liczb: 1,-1,2 i -2

W(x)=x^3+x+2 \\ W(1)=1^3+1+2=4\neq 0 \\ W(-1)=(-1)^2-1+2=0 \\ W(2)=8+2+2=12\neq 0 \\ W(-2)=-8-2+2=-8\neq 0

Liczba -1 jest pierwiastkiem wielomianu W(x). Dzielimy więc wielomian W(x) przez x-x1=x+1

(x^3+x+2):(x+1)=x^2-x+2 \\ \underline{x^3+x^2} \\ \ \ \ \ \ -x^2+x+2 \\ \ \ \ \ \ \underline{-x^2-x} \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 2x+2 \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \underline{2x+2} \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ R=0

Nasza nierówność zatem przyjmuje postać:

x^3+x+2>0 \\ (x+1)\underline{(x^2-x+2)}>0 \\ a=1 \\ b=-1 \\ c=2 \\ \Delta=b^2-4ac=(-1)^2-4\cdot 1\cdot 2=1-8=-7<0

Wyróżnik trójmianu kwadratowego, który występuje w powyższej nierówności algebraicznej jest ujemny, oznacza to, że trójmian nie ma pierwiastków. Ponieważ współczynnik a tego trójmianu jest dodatni, ramiona paraboli skierowane są do góry, parabola nie przecina osi OX, więc wszystkie wartości trójmianu kwadratowego są dodatnie (wyrażenie x2-x+2 jest dodatnie dla każdej wartości x). Powyższa nierówność jest zatem spełniona wtedy i tylko wtedy, gdy x+1>0 (bo skoro jeden czynnik iloczynu jest dodatni i wynik iloczynu jest dodatni, to drugi czynnik iloczynu również musi być dodatni)

x+1>0 \\ x>-1


Ponieważ obie rozpatrywane nierówności muszą być spełnione jednocześnie, rozwiązania zadania szukamy poprzez znalezienie części wspólnej obu wyznaczonych zbiorów rozwiązań:

\begin{cases} x>-1 \\ x<0 \end{cases}

rysunek pomocniczy

ksiązki Odpowiedź

Szereg geometryczny jest zbieżny dla x\in(-1;0)

© medianauka.pl, 2010-01-01, ZAD-477

Zadania podobne

kulkaZadanie - zamiana ułamka okresowego na ułamek zwykły
Zamienić liczbę 0,24(7) na ułamek zwykły.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - Zamiana ułamka okresowego na ułamek zwykły
Zamienić liczbę 0,(13) na ułamek zwykły.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - zamiana ułamka okresowego na ułamek zwykły
Zamienić liczbę 0,(c) na ułamek zwykły, gdzie c\in \lbrace 1,2,3,4,5,6,7,8,9\rbrace.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - zastosowanie szeregu geometrycznego
Środki kwadratu o boku długości a połączono ze sobą. W ten sposób został utworzony kwadrat, którego środki boków znów połączono ze sobą i tak dalej. Obliczyć pole powierzchni wszystkich utworzonych w ten sposób figur geometrycznych.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - zastosowanie szeregu geometrycznego
Nieskończenie wiele odcinków, każdy o długości stanowiącej 1/3 długości poprzedniego, ustawiono w linii prostej jeden za drugim. Linijką jakiej długości trzeba dysponować, aby zmierzyć ich łączną długość, jeżeli najdłuższy odcinek ma długość 5 cm?

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - szereg geometryczny - suma szeregu
Obliczyć \frac{1}{4}+\frac{1}{16}+\frac{1}{64}+...

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - szereg geometryczny
Obliczyć 1-\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{2}-\frac{1}{2\sqrt{2}}+...

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - zastosowanie szeregu geometrycznego, suma szeregu
Rozwiązać równanie 5+\frac{5}{x}+\frac{5}{x^2}+\frac{5}{x^3}+...=10

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - szereg geometryczny - równanie
Rozwiązać równanie 1+x+x^2+x^3+..=\frac{8}{7}

Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.