Logo Media Nauka
Sklep naukowy

String - praca z tekstem

Dzięki obiektowi String możemy w JavaScript przechowywać i przetwarzać teksty. Znaki w tekście są indeksowane od liczby 0.

Spis treści

Deklaracja

String deklarujemy jako tekst ujęty w apostrofy lub cudzysłowy.

Przykład 1 - deklaracja String

<script>
var a="to jest mój tekst";
var b='to jest mój tekst';
</script>


Wykaz właściwości obiektu String

Poniższa tabela zawiera wykaz wszystkich właściwości obiektu String.

Aby odczytać właściwość obiektu String należy użyć notacji kropkowej:
zmienna.nazwa_wlasciwosci.

Właściwość Krótki opis
constructorKonstruktor obiektu String.
lengthZwraca długość ciągu znaków.
prototypeUmożliwia dodanie właściwości i metod do obiektu.

Przykład (2) użycia właściwości obiektu String

<script>
 var a='Ja jestem';
 alert(a.length); // zwróci wartość 9, bo tyle znaków ma tekst
</script>
Lupa


Wykaz metod obiektu String

Poniższa tablica zawiera wykaz wszystkich metod, które służą do wykonywania operacji na tekstach. Pogrubioną czcionką zaznaczono metody najczęściej wykorzystywane. Wszystkie metody zwracają nowe wartości. Nie zmieniają oryginalnej zawartości zmiennej.

Metoda Krótki opis
charAt(n)Zwraca znak o indeksie n.
charCodeAt(n)Zwraca kod Unicode znaku wskazanego przez indeks n.
concat(s1, s2 ,...,sn)Łączy dwa lub więcej stringów w jeden.
endsWith(s)Sprawdza, czy dany tekst kończy się na frazę s.
fromCharCode()Konwertuje kod Unicode na znak.
includes(s)Sprawdza, czy dany tekst zawiera frazę s.
indexOf(t)Metoda ta służy do wskazania pozycji szukanego fragmentu tekstu t w rozpatrywanym ciągu znaków. Wskazywane jest pierwsze wystąpienie. Jeżeli metoda zwraca wartość -1, to oznacza, że dany fragment tekstu nie występuje.
lastIndexOf(t)Metoda ta służy do wskazania pozycji ostatniego wystąpienia szukanego fragmentu tekstu t w rozpatrywanym ciągu znaków. Jeżeli metoda zwraca wartość -1, to oznacza, że dany fragment tekstu nie występuje wcale.
localeCompare(tekst)Porównuje dany string ze stringiem tekst pod względem pozycji w sortowaniu.
match()Zwraca tablicę dopasowań do wyrażenia regularnego.
repeat(n)Zwraca string utworzony z n powtórzeń danego tekstu.
replace(szukany, nowy)Zamiana tekstu szukany na nowy.
search(s)Szuka w danym tekście fragmentu s i zwraca jego pozycję.
slice(start, stop)Przycina tekst od pozycji znaku start w tekście do pozycji stop.
split([znak], [limit])Metoda ta dzieli tekst na części w oparciu o separator znak, jeżeli separator znak jest pusty, string jest dzielony na poszczególne litery. Limit określa liczbę podziałów.
startsWith()Sprawdza, czy tekst zaczyna się od frazy s.
substr(start, dlugosc)Metoda ta wycina fragment tekstu o długości dlugosc, począwszy od indeksu start.
substring(start, [stop])Metoda ta wycina fragment tekstu, począwszy od indeksu start do indeksu stop, a jeżeli parametr stop nie występuje - do końca tekstu.
toLowerCase()Zamiana wielkości liter na małe.
toString()Zwraca wartość obiektu String.
toUpperCase()Zamiana wielkości liter na duże.
trim()Usuwa białe znaki z początku i końca tekstu.
valueOf()Brak opisu.

© medianauka.pl, 2016-11-01, ART-3267
Data aktualizacji artykułu: 2017-02-24Inne zagadnienia z tej lekcji© Media Nauka 2008-2018 r.