Nierówność liniowa

Nierówność liniowa z jedną niewiadomą jest to nierówność:

\(ax+b<0\)

\(ax+b>0\)

\(ax+b\leq 0\)

\( ax+b\geq 0\)

gdzie \(a\) i \(b\) — dowolne liczby rzeczywiste, \(x\) — niewiadoma.

Przykłady

Przykłady nierówności liniowych:

  • \(2x-1\geq{0}\)
  • \(\frac{x}{3}-1\leq 0\)
  • \(-x+\sqrt{3}<0\)

Rozwiązania nierówności liniowej

Jeżeli \(a\neq{0}\), to nierówność liniową nazywamy nierównością pierwszego stopnia.

W zależności rodzaju nierówności zbiorem rozwiązań są przedziały:

\((-\infty;-\frac{b}{a}), (-\frac{b}{a};+\infty)\) dla ostrych nierówności

lub

\((-\infty;-\frac{b}{a}\rangle,\langle-\frac{b}{a};+\infty)\) dla nierówności nieostrych.

Jeżeli \(a=0\), to nierówność liniowa jest tożsamościowa (np. \(-2<3\)) lub sprzeczna (np. \(3<-2\)) w zależności od rodzaju i kierunku nierówności oraz wartości liczby b.

Przykłady

Przyjrzyjmy się na przykładzie nierówności \(2x-4>0\) i jej interpretacji geometrycznej.

Rozwiązujemy nierówność:

\(2x-4>0\)

\(2x>4/:2\)

\(x>2\)

Przyjrzyjmy się wykresowi funkcji \(y=2x-4\).
Ponieważ rozpatrujemy \(y=2x-4>0\), więc pytamy: "dla jakich wartości zmiennej \(x\) wartości funkcji \(y\) są większe od zera?" i uzyskujemy odpowiedź: dla \(x>2\).

Widać to doskonale na zamieszczonej poniżej ilustracji.

wykres funkcji y=2x-4

Nierówności z jedną niewiadomą występują także w zadaniach z treścią, których przykłady również pokażemy.

Rozwiązywanie nierówności liniowych

Poniżej prosty przykład rozwiązania nierówności pierwszego stopnia z jedną niewiadomą.

Rozwiązać nierówność: \(\frac{5}{8}-\frac{3x}{2}\leq{1}\)

Rozwiązanie:

\(\frac{5}{8}-\frac{3x}{2}\leq{1}\)

\(-\frac{3}{2}x\leq{1}-\frac{5}{8}\)

\(-\frac{3}{2}x\leq{\frac{3}{8}}/\cdot{(-\frac{2}{3})}\)

\(x\geq-\frac{3}{8}\cdot{\frac{2}{3}}\)

\(x\geq-\frac{1}{4}\)

Odpowiedź: \(x\in \langle-\frac{1}{4};+\infty)\).

Nierówności liniowe z parametrem

Nie zawsze w nierówności jawnie zapisywane są liczby. Zamiast nich stosuje się oznaczenia literowe, nazywane parametrami, a nierówność zawierająca takie oznaczenia literowe jest nazywana nierównością z parametrem. Zawsze w takim równaniu musimy wskazać niewiadomą lub ze względu na jaką zmienną należy rozwiązać daną nierówność.

Cel parametryzowania został omówiony przy okazji rozwiązywanie równań pierwszego stopnia.

Przykłady

Rozwiązać nierówność ze względu na niewiadomą \(x\).

\(mx-x-5\geq{0}\)

\((m-1)x\geq{5}\)

1) Jeżeli \(m=1\), wówczas nierówność jest sprzeczna ( \(0\cdot{x}\geq{5}\)).

2) Jeżeli \(m\neq{1}\quad{i}\quad{m-1>0}\) wówczas:

\((m-1)x\geq{5}/:(m-1)\)

\(x\geq{\frac{5}{m-1}}\)

3) Jeżeli \(m\neq{1}\quad{i}\quad{m-1<0}\) wówczas:

\((m-1)x\geq{5}/:(m-1)\)

\(x\leq{\frac{5}{m-1}}\)

Odpowiedź: Dla \(m=1\) nierówność nie ma rozwiązania, dla \(m>1\) zbiorem rozwiązań jest przedział \(\langle{\frac{5}{m-1}};+\infty)\), dla \(m<1\) zbiorem rozwiązań nierówności jest przedział \((-\infty;\frac{5}{m-1}\rangle\).

Na podstawie tego przykładu widać, że jeżeli mnożymy obie strony nierówności przez wyrażenie, co do znaku którego nie jesteśmy pewni, trzeba prowadzić często zawiłą analizę przypadków. Jeszcze gorzej jest w przypadku, gdy mnożymy obie strony nierówności przez zmienną. Należy unikać mnożenia stron nierówności przez wyrażenia zawierające niewiadomą.

Zadania z treścią

Osobną grupę zadań stanowią zadania z treścią. Najważniejsze w procesie rozwiązywania takich zadań jest dobre oznaczenie niewiadomej i zapisanie zdania logicznego wypowiadanego w treści zadania za pomocą nierówności.

Przykład

Paweł jest o 2 lata starszy od Piotrka. Kiedy suma wieku chłopców będzie większa od dziesięciokrotności różnicy wieku starszego chłopca i młodszego?

Niech \(x\) oznacza wiek Piotrka.
Wówczas \(x+2\) oznacza wiek Pawła.

Układamy nierówność: \(x+(x+2)>10(x+2-x)\) (rozpatrujemy przypadek, kiedy od wieku starszego chłopca odejmujemy wiek chłopca młodszego, w przeciwnym przypadku warunek jest zawsze spełniony).

\(2x+2>20\)

\( 2x>18 /:2\)

\( x>9\)

Odpowiedź: Warunek jest spełniony, gdy Piotr ma powyżej 9 lat, a Paweł powyżej 11 lat.Zadania z rozwiązaniami

zadanie maturalne

Zadanie nr 1.

Rozwiązać nierówność:

a) \(\frac{1}{2}(x-1)+x\geq 5-2(x+2)\)

b) \((x-5)^2\geq (x+4)^2\)

c) \(\frac{2x-3}{5}>\frac{1-x}{2}\)

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 2.

Rozwiązać nierówność \(x^2+ax<(x-a)^2\) ze względu na niewiadomą \(x\).

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 3.

W pewnej liczbie dwucyfrowej liczba jedności jest o 4 większa od liczby dziesiątek. Znaleźć tę liczbę, jeśli wiadomo, że jest większa od 40 i mniejsza od 50.

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 4.

Dziadek jest dwa razy starszy od wnuczka. Kiedy suma ich wieku przekroczy 90 lat?

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 5 — maturalne.

Ile liczb całkowitych x spełnia nierówność \(\frac{2}{7}<\frac{x}{14}<\frac{4}{3}\) ?

A. 14

B. 15

C. 16

D. 17

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 6 — maturalne.

Ile liczb całkowitych x spełnia nierówność \(\frac{2}{7}<\frac{x}{14}<\frac{4}{3}\) ?

A. 14

B. 15

C. 16

D. 17

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 7 — maturalne.

Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór wszystkich rozwiązań nierówności \(2-3x≥4\)

Zadanie

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 8 — maturalne.

Zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności \(\frac{(1-2x)}{2}>\frac{1}{3}\) jest przedział:

  1. \((-\infty;\frac{1}{6})\)
  2. \((-\infty;\frac{2}{3})\)
  3. \((\frac{1}{6};+\infty)\)
  4. \((\frac{2}{3};+\infty)\)

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 9 — maturalne.

Zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności \(\frac{(2-x)}{2}-2x\geq 1\) jest przedział

A. \(\langle 0, +\infty)\)

B. \((−\infty, 0\rangle\)

C. \((−\infty, 5\rangle\)

D. \((−\infty,\frac{1}{3}\rangle\)

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 10 — maturalne.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności \(-2(x+3)\leq \frac{2-x}{3}\) jest przedział

A. \((-\infty,-4]\)

B. \((-\infty,4]\)

C. \([-4,\infty)\)

D. \([4,\infty)\)

Pokaż rozwiązanie zadania.

Inne zagadnienia z tej lekcji


© medianauka.pl, 2009-06-25, A-247
Data aktualizacji artykułu: 2023-05-02©® Media Nauka 2008-2023 r.