Przedziały liczbowe

Teoria W matematyce często stosujemy tak zwane przedziały liczbowe. Określają one zakres liczb, które nas interesują. Jest to bardzo wygodny sposób zapisu podzbioru zbioru liczb rzeczywistych. Jeżeli interesuje nas zakres liczb od 0 do 1 włącznie, możemy to zapisać za pomocą przedziału domkniętego ⟨0;1⟩. Jeżeli chcielibyśmy zapisać zbiór liczb większych od 0 i mniejszych od 1 możemy użyć przedziału otwartego (0;1). A oto bardziej ścisłe określenie pojęcia przedziałów:

Nazwa przedziałuOznaczenieDefinicja
przedział (obustronnie) otwarty(a;b) x∈(a;b)⇔a<x<b
przedział (obustronnie) zamknięty (domknięty)<a;b> x∈<a;b>⇔a≤x≤b
przedział lewostronnie zamknięty (domknięty)<a;b) x∈<a;b)⇔a≤x<b
przedział prawostronnie zamknięty (domknięty)(a;b> x∈(a;b>⇔a<x≤b
przedziały nieograniczone (nieskończone)(-∞;a)
(a;∞)
x∈(-∞;a)⇔x<a
x∈(a;∞)⇔x>a

Teoria Przedziały mają swoją interpretację geometryczną. Poniższy rysunek ilustruje przedział domknięty <a;b> i otwarty (a;b):

interpretacja geometryczna przedziałów

Poniżej znajduje się interpretacja geometryczna przedziałów jednostronnie domkniętych.

interpretacja geometryczna przedziałów jednostronnie domknietych

Powyższy sposób graficznego przedstawiania przedziałów jest dobry, ale stwarza trudności podczas zaznaczania na osi wielu różnych przedziałów liczbowych. Stosujemy wówczas nieco inną, bardziej praktyczną metodę (jak na poniższym rysunku)

interpretacja geometryczna przedziałów

Na poniższym rysunku zilustrowano dwa przedziały liczbowe na jednej osi. Poprzez kreskowanie pól możemy łatwo wyznaczyć na przykład iloczyn (część wspólną) dwóch przedziałów. W poniższym przykładzie od razu widać, że częścią wspólną przedziałów (a;b> i (c;d) jest przedział (c;b>

Iloczyn przedziałów liczbowych

Pamiętajmy, że przedziały to zbiory liczb, więc stosujemy tutaj zasady działań na zbiorach (przypomnij sobie informacje na temat: sumy, różnicy oraz iloczynu zbiorów). Szczególnie często będziesz korzystał z sumy i iloczynu przedziałów liczbowych przy okazji rozwiązywania układów równań i nierówności. Poniżej zamieszczono kilka przykładów działań na przedziałach.

Przykład Przykład 1

przedziały liczbowe


Suma przedziałów
(-2;2>\cup(0;4) = (-2;4)
Iloczyn przedziałów
(-2;2>\cap(0;4) = (0;2>
Różnica przedziałów
(-2;2>\ (0;4) = (-2;0>
- zero należy do przedziału (-2;2>, ale nie należy do przedziału (0;4), więc należy do różnicy tych przedziałów w myśl definicji, że element należy do różnicy zbiorów, jeżeli należy do pierwszego zbioru i nie należy do zbioru drugiego
(0;4)\ (-2;2> = (2;4)
liczba 2 należy do przedziału (-2;2>, a więc nie może należeć do rozpatrywanej różnicy przedziałów
W przypadku wyznaczania różnicy przedziałów zmienia się w niektórych przypadkach rodzaj przedziału z domkniętego na otwarty i odwrotnie.

Przykład Przykład 2

Przedziały liczbowe

Suma przedziałów
<-2;4)\cup(0;2> = <-2;4)
Iloczyn przedziałów
<-2;4)\cap(0;2> = (0;2>
Różnica przedziałów
<-2;4)\(0;2> = <-2;0>\cup(2;4)
(0;2>\< -2;4) = Ø (zbiór pusty)

Przykład Przykład

Przedziały liczbowe

Suma przedziałów
<-2;0)\cup<0;∞) = < -2;∞)
Iloczyn przedziałów
< -2;0)\cap< 0;∞) = {0}
Różnica przedziałów
<-2;0)\< 0;∞) = <-2;0)
<0;∞)\< -2;0) = <0;∞)

Ćwiczenia

Ćwiczenia interakcyjne pomogą przygotować się na sprawdzian, test, egzamin, a ponadto usystematyzują wiedzę z danej dziedziny. To także świetny trening do matury. Wiele ćwiczeń to dobre zadania maturalne.


Ćwiczenia
Wykonaj ćwiczenia związane z tematemikona - ćwiczenia
Przedziały liczbowe
Zadania z rozwiązaniami

zadania
Zadania związane z tematem:
Przedziały liczbowe

zadanie-ikonka Zadanie - przedziały liczbowe
Zaznacz na osi liczbowej zbiór (-5;-2⟩∪(-1;5⟩ oraz ⟨-6;-3)∪⟨0;1⟩. Zaznacz na osi część wspólną tych zbiorów oraz zapisz wynik za pomocą przedziału liczbowego.

Pokaż rozwiązanie zadania

zadanie-ikonka Zadanie - działania na przedziałach liczbowych
Znaleźć sumę, iloczyn oraz różnicę zbiorów ⟨-3;3) i (-4;2⟩

Pokaż rozwiązanie zadania

zadanie-ikonka Zadanie - działania na przedziałach liczbowych
Znaleźć sumę, iloczyn oraz różnicę zbiorów (-1;1) i ⟨2;3)

Pokaż rozwiązanie zadania

zadanie-ikonka Zadanie - przedziały liczbowe
Zapisać za pomocą przedziału liczbowego zbiór wszystkich x, które spełniają układ:
\begin{cases}x\geq -1\\ x>-2 \\ x<3 \end{cases}

Pokaż rozwiązanie zadania

zadania maturalne zadanie-ikonka Zadanie maturalne nr 1, matura 2015 (poziom podstawowy)
Wskaż rysunek, na którym przedstawiono przedział, będący zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności -4 ≤x-1≤4.
rysunek

Pokaż rozwiązanie zadania


Inne zagadnienia z tej lekcji

Liczby naturalne

Liczby naturalne

Liczba naturalna jest to liczba ze zbioru N={0,1,2,3,4,...}

Liczby całkowite

Liczby całkowite

Liczba całkowita jest to liczba ze zbioru C={0,1,-1,2,-2,3,-3,4,-4,...}

Liczby wymierne

Liczby wymierne

Co to są liczby wymierne, co to jest ułamek zwykły i ułamek dziesiętny? Skracanie ułamków zwykłych.

Liczby niewymierne

Liczby niewymierne

Co to są liczby niewymierne?

Liczby rzeczywiste

Liczby rzeczywiste

Co to są liczby rzeczywiste? Zbiór R jest to suma zbioru liczb wymiernych i zbioru liczb niewymiernych.

Kres górny i kres dolny zbioru

Kres górny i kres dolny zbioru

Co to jest kres górny i kres dolny, zbiór ograniczony z góry i z dołu?

Test wiedzy

Test wiedzy

Sprawdź swoje umiejętności z materiału zawartego w tej lekcji.
© medianauka.pl, 2008-10-23, ART-90Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.