Zadanie - ciąg arytmetyczny


Pole trójkąta prostokątnego, którego długości boków tworzą ciąg arytmetyczny wynosi 6 cm3. Znaleźć długości wszystkich boków trójkąta.

ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

rysunek pomocniczy Zgodnie z warunkami zadania długości boków trójkąta tworzą ciąg arytmetyczny: (a,b,c)
P=\frac{1}{2}ab=6 /\cdot 2\\ ab=12
a_n=\frac{a_{n-1}+a_{n+1}}{2}
b=\frac{a+c}{2}/\cdot 2 \\ 2b=a+c \\ c=2b-a

a^2+b^2=c^2 \\ a^2+b^2=(2b-a)^2 \\ \cancel{a^2}+b^2=(2b)^2-2\cdot 2b\cdot a +\cancel{a^2} \\ b^2=4b^2-4ab \\ -3b^2=-4\cdot 12/:(-3) \\ b^2=16 \\ b=4
ab=12 \\ 4a=12/:4 \\a=3
c^2=a^2+b^2 \\ c=\sqrt{a^2+b^2} \\ c=\sqrt{16+9}=\sqrt{25}=5
a=3, b=4, c=5

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Sporządzamy rysunek.

Rysunek pomocniczy - trójkąt - oznaczenia

Zgodnie z warunkami zadania długości boków trójkąta tworzą ciąg arytmetyczny: (a,b,c)

Czy są inne możliwości ułożenia ciągu arytmetycznego? Tak. Warunek zadania spełnia ciąg (c,b,a). Możliwość, kiedy przyprostokątne mają równą długość musimy wyeliminować, gdyż w ciągu arytmetycznym wyrazy różnią się od siebie. Najdłuższym bokiem jest przeciwprostokątna, więc tylko jej długość może być pierwszym lub ostatnim wyrazem ciągu. Zauważmy też, że analiza ciągu (a,b,c) i (c,b,a) musi dać ten sam wynik, gdyż w odniesieniu do długości c pozostałe długości boków będą w analogicznej zależności.

Dane jest też pole powierzchni trójkąta, które wyraża się wzorem:

P=\frac{1}{2}ah

W powyższym wzorze a oznacza długość podstawy trójkąta, h - wysokość. W naszym przypadku podstawą i wysokością trójkąta są przyprostokątne, zatem:

P=\frac{1}{2}ab=6 /\cdot 2\\ ab=12 tło

Należy znaleźć jeszcze co najmniej dwie zależności pomiędzy długościami boków, gdyż mamy trzy niewiadome. Wykorzystajmy fakt, że długości boków tworzą ciąg arytmetyczny. Skorzystamy z następującej właściwości ciągu arytmetycznego:

a_n=\frac{a_{n-1}+a_{n+1}}{2}

Wyraz środkowy jest średnią arytmetyczną wyrazu poprzedniego i następnego.

b=\frac{a+c}{2}/\cdot 2 \\ 2b=a+c \\ c=2b-a tło

Skorzystamy jeszcze z twierdzenia Pitagorasa:

a^2+b^2=c^2 \\ a^2+b^2=(2b-a)^2 \\ \cancel{a^2}+b^2=(2b)^2-2\cdot 2b\cdot a +\cancel{a^2} \\ b^2=4b^2-4ab \\ -3b^2=-4\cdot 12/:(-3) \\ b^2=16 \\ b=4 tło tło

Rozwiązaniem powyższego równania jest też liczba -4, ale ze względu na to, że b jest długością boku trójkąta, nie może być to liczba ujemna.

Podstawiamy uzyskany wynik do wzoru na pole trójkąta:

ab=12 \\ 4a=12/:4 \\a=3

Aby znaleźć c, wstawiamy dane do wzoru na twierdzenie Pitagorasa:

c^2=a^2+b^2 \\ c=\sqrt{a^2+b^2} \\ c=\sqrt{16+9}=\sqrt{25}=5

ksiązki Odpowiedź

a=3, b=4, c=5

© medianauka.pl, 2010-01-10, ZAD-499

Zadania podobne

kulkaZadanie - ciąg arytmetyczny, n-ty wyraz
Znaleźć wzór na n-ty wyraz ciągu:
(\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}, 1+\sqrt{2}, \frac{3}{2}+\frac{3\sqrt{2}}{2},2+2\sqrt{2}, ...)

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - ciąg arytmetyczny
Wykazać, że ciąg a_n=\frac{n\sqrt{2}+n}{3} jest ciągiem arytmetycznym.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - ciąg arytmetyczny
Obliczyć sumę stu pierwszych liczb parzystych.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - ciąg arytmetyczny
Znaleźć dziewiąty wyraz ciągu arytmetycznego, jeżeli wyraz piąty i siódmy jest równy odpowiednio 7 i \sqrt{7}

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - ciąg arytmetyczny, wyrazy ciągu
Dla jakich wartości x i y ciąg (5, \ x, \ y, \ \frac{1}{5}) jest ciągiem arytmetycznym?

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - ciąg arytmetyczny
Rozwiązać równanie 2+3+4+...+x=209

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 14, matura 2016 (poziom podstawowy)
Czternasty wyraz ciągu arytmetycznego jest równy 8, a różnica tego ciągu jest równa (-3/2). Siódmy wyraz tego ciągu jest równy :

A. 37/2
B. -37/2
C. -5/2
D. 5/2


Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 30, matura 2016 (poziom podstawowy)
Ciąg (an) jest określony wzorem an=2n2 + 2n dla n ≥1. Wykaż, że suma każdych dwóch kolejnych wyrazów tego ciągu jest kwadratem liczby naturalnej.


Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 34, matura 2015 (poziom podstawowy)
W nieskończonym ciągu arytmetycznym (an), określonym dla n≥1, suma jedenastu początkowych wyrazów tego ciągu jest równa 187. Średnia arytmetyczna pierwszego, trzeciego i dziewiątego wyrazu tego ciągu, jest równa 12. Wyrazy a1, a3, ak ciągu (an), w podanej kolejności, tworzą nowy ciąg – trzywyrazowy ciąg geometryczny (bn). Oblicz k.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 11, matura 2014
Liczby 2,-1,-4 są trzema początkowymi wyrazami ciągu arytmetycznego (an), określonego dla liczb naturalnych n≥1. Wzór ogólny tego ciągu ma postać:

A. an=-3n+5
B. an=n-3
C. an=-n+3
D. an=3n-5

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 12, matura 2017 (poziom podstawowy)
W ciągu arytmetycznym (an), określonym dla n ≥1, dane są: a1 = 5 , a2 = 11. Wtedy A. a14 = 71
B. a12 = 71
C. a11 = 71
D. a10 = 71


Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 4, matura 2017 (poziom rozszerzony)
Liczby a, b, c są – odpowiednio – pierwszym, drugim i trzecim wyrazem ciągu arytmetycznego. Suma tych liczb jest równa 27. Ciąg (a−2, b, 2c+1) jest geometryczny. Wyznacz liczby a, b, c.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 11, matura 2018

Dany jest ciąg (an) jest określony wzorem an=(5-2n)/6 dla n≥1. Ciąg ten jest

  1. arytmetyczny i jego różnica jest równa r=-1/3.
  2. arytmetyczny i jego różnica jest równa r=-2.
  3. geometryczny i jego iloraz jest równy q=-1/3.
  4. geometryczny i jego iloraz jest równy q=5/6.


Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 12, matura 2018

Dla ciągu arytmetycznego (an), określonego dla n ≥1, jest spełniony warunek a4+a5+a6=12 . Wtedy

  1. a5=4
  2. a5=3
  3. a5=6
  4. a5=5


Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 31, matura 2018

Dwunasty wyraz ciągu arytmetycznego (an), określonego dla n≥1, jest równy 30, a suma jego dwunastu początkowych wyrazów jest równa 162. Oblicz pierwszy wyraz tego ciągu.Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 2, matura 2018 (poziom rozszerzony)

Liczby a, b, c, spełniające warunek 3a+b+3c=77, są odpowiednio pierwszym, drugim i trzecim wyrazem ciągu arytmetycznego. Ciąg (a, b+1, 2c) jest geometryczny. Wyznacz liczby a, b, c oraz podaj wyrazy ciągu geometrycznego.Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 11, matura 2019

W ciągu arytmetycznym (an), określonym dla n≥1, dane są dwa wyrazy: a1 = 7 i a8 = −49.
Suma ośmiu początkowych wyrazów tego ciągu jest równa

A. -168

B. -189

C. -21

D. -42Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.