Logo Media Nauka

Pole koła

koło

Twierdzenie Twierdzenie

Pole koła o promieniu r jest równe:

P=\pi r^2

Przykład Przykład 1

Obliczymy pole koła o średnicy 8 cm.

Koło o średnicy 8 cm ma promień o długości r=4 cm (połowa średnicy). Pole koła jest więc równe:

P=\pi r^2=\pi \cdot (4 cm)^2=16\pi \ cm^2

Przykład Przykład 2

Oblicz ile w przybliżeniu wynosi pole koła o średnicy 2.

Jeżeli średnica ma długość 2, to promień koła ma długość 1. Stosujemy wzór na pole koła P=πr2=π·12=π≈3,14.

Kalkulator naukowy

Pole koła - kalkulator
Podaj długość promienia koła, a nasz kalkulator obliczy pole powierzchni koła.

Wpisz dane:

Promień koła:

Rozwiązanie:


Objaśnienia:
  • Jeżeli wynik wskaże wartość "infinity" to oznacza, że jest poza zakresem dostępnym dla niniejszego kalkulatora.
  • Zapis wyniku 1.2e+12 oznacza liczbę 1.2 pomnożoną przez 1012.
  • Gdy jedna z liczb będąca wynikiem działań jest większa od jej reprezentacji 64-bitowej, kalkulator stosuje przybliżenia wyniku.
  • Jeżeli podasz liczbę rzeczywistą, do obliczeń zostanie wzięta jedynie jej część całkowita.


Wzór na pole koła ze średnicą

Jeżeli mamy podaną średnicę koła d, pole koła obliczymy z następującego wzoru:

P=¼πd2

Długość okręgu

Długość okręgu to inaczej obwód koła. Podajemy wzór na długość okręgu:

Twierdzenie Twierdzenie

Długość okręgu o promieniu r jest równa:

2\pi r

Przykład Przykład

Obliczymy długość okręgu o średnicy 1 m.

Okrąg o średnicy 1 m ma promień o długości r=0,5 m (połowa średnicy). Długość okręgu jest więc równa:

P=2\pi r=2\pi \cdot \frac{1}{2} \ m=\pi \ m

Pytania

Jak obliczyć pole koła?

Jeżeli znamy długość promienia, podnosimy jego wartość do kwadratu i mnożymy przez liczbę π≈3,14.

Jaka jest powierzchnia okręgu?

Okrąg ma zerowe pole powierzchni.


© medianauka.pl, 2010-12-10, ART-1046


Zadania z rozwiązaniami

spis treści
Zadania związane z tematem:
Pole koła i długość okręgu

zadanie-ikonka Zadanie - obliczanie pola koła
Obliczyć pole koła o średnicy d=\sqrt{2}

Pokaż rozwiązanie zadania

zadanie-ikonka Zadanie - obwód koła, obliczanie obwodu koła
Obliczyć długość okręgu o średnicy d=7

Pokaż rozwiązanie zadania

zadanie-ikonka Zadanie - pole i promień koła
Jaki promień ma koło o polu równym 1?

Pokaż rozwiązanie zadania

zadanie-ikonka Zadanie - obwód koła
Ile potrzeba sznurka, aby ułożyć z niego okrąg o średnicy 2 m?

Pokaż rozwiązanie zadania

zadanie-ikonka Zadanie - pole koła
Pole koła jest równe π. Jaki promień ma koło o polu dwa razy mniejszym? Oblicz stosunek promieni tych okręgów.

Pokaż rozwiązanie zadania

zadanie-ikonka Zadanie - pole koła, zadanie praktyczne z treścią
Z kwadratowej blachy o boku długości 1 m wycięto koła o promieniu r=10 cm tak, że środki tych kół leżą na prostych równoległych i prostopadłych. Jaka jest powierzchnia ścinków? Jaki procent powierzchni blachy stanowią ścinki?

Pokaż rozwiązanie zadania

zadanie-ikonka Zadanie - pole koła, pole kwadratu, kwadrat wpisany w koło
W koło o promieniu r wpisano kwadrat. Oblicz pole figury, która stanowi różnicę tego koła i kwadratu?

Pokaż rozwiązanie zadania

zadanie-ikonka Zadanie - trójkąt wpisany w okrąg
Na trójkącie równobocznym o boku a=1 opisano okrąg. Oblicz obwód tego okręgu i pole koła wyznaczonego przez ten okrąg.

Pokaż rozwiązanie zadania

zadanie-ikonka Zadanie - okrąg wpisany w trójkąt równoboczny
W trójkąt równoboczny o boku długości a=1 wpisano koło. Oblicz jego pole i obwód.

Pokaż rozwiązanie zadania

zadanie-ikonka Zadanie - okrąg opisany na trójkącie
Na trójkącie prostokątnym o przyprostokątnych długości 3 i 4 opisano koło. Oblicz pole i obwód tego koła.

Pokaż rozwiązanie zadania

zadanie-ikonka Zadanie - długość okręgu
Oblicz długość okręgu danego równaniem (x-1)^2+(y-1)^2=2

Pokaż rozwiązanie zadaniaInne zagadnienia z tej lekcji

Okrąg i kołoOkrąg i koło
Okrąg o środku S i promieniu r jest to zbiór punktów płaszczyzny, których odległości od punktu S są równe liczbie dodatniej r.
Wzajemne położenie okręgówWzajemne położenie okręgów
Opis przypadków wzajemnego położenia okręgów.
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© Media Nauka 2008-2019 r.