Zadanie z treścią - ciąg geometryczny


Ile metrów studni można wykopać za 1000 zł, jeśli wykonawca oferuje wykopanie pierwszego metra za 1 grosz, a za każdy następny metr dwa razy więcej niż za poprzedni?

ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

Ceny za poszczególne metry głębokości studni tworzą ciąg geometryczny:
(0.01, \ 0.02, \ 0.04, \ 0.08,...)\\ (0.01, \ 0.01\cdot 2, \ 0.01\cdot 2^2, \ 0.01\cdot 2^3, ...) \\ a_n=0.01\cdot 2^{n-1}
a_1=0.01\\ q=2
S_n\leq 1000 \\ 0.01\cdot \frac{1-2^n}{1-2}/\cdot 100 \\ \frac{1-2^n}{-1}\leq 10^3\cdot 10^2/\cdot(-1) \\ 1-2^n\geq -10^5 \\ -2^n\geq -10^5-1/\cdot (-1) \\ 2^n\leq 10^5+1
10^5+1 \approx 10^5 \\ 2^n\leq 10^5
2^n\leq 2^{\log_{2}{10^5}}
n\leq \log_{2}{10^5}
n\leq 5\log_{2}{10}
W przybliżeniu:
n\leq 5 \cdot 3.3 \\ n\leq 16.5

Dysponując kwotą 1000 zł można wykopać studnię o głębokości 16 m.

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Uszeregujmy ceny każdego metra wykopania studni w złotych i spróbujmy znaleźć zależność między nimi:

(0.01, \ 0.02, \ 0.04, \ 0.08,...)\\ (0.01, \ 0.01\cdot 2, \ 0.01\cdot 2^2, \ 0.01\cdot 2^3, ...) \\ a_n=0.01\cdot 2^{n-1}

Spójrzmy teraz na n-ty wyraz ciągu geometrycznego:

a_n=a_1\cdot q^{n-1}

Mamy więc w naszym przypadku do czynienia z ciągiem geometrycznym. Możemy zapisać, że

a_1=0.01\\ q=2

Możemy zapłacić co najwyżej 1000 zł, więc suma kosztów za kolejne metry studni może być mniejsza lub równa 1000. Suma ciągu geometrycznego wyraża się wzorem:

S_n=a_1\cdot \frac{1-q^n}{1-q}

Otrzymujemy więc nierówność, w której niewiadomą jest numer wyrazu ciągu (tożsamy z numerem kolejnego metra):

S_n\leq 1000 \\ a_1\cdot \frac{1-q^n}{1-q}\leq 10^3 \\ 0.01\cdot \frac{1-2^n}{1-2}/\cdot 100 \\ \frac{1-2^n}{-1}\leq 10^3\cdot 10^2/\cdot(-1) \\ 1-2^n\geq -10^5 \\ -2^n\geq -10^5-1/\cdot (-1) \\ 2^n\leq 10^5+1

Otrzymaliśmy nierówność wykładniczą. Zauważmy, że n jest liczbą naturalną więc możemy tutaj stosować zaokrąglenia. Zauważmy że

10^5+1 \approx 10^5 \\ 2^n\leq 10^5

Musimy doprowadzić liczby po obu stronach nierówności do potęg o tych samych podstawach. Musimy skorzystać z własności logarytmów:

a=b^{log_{b}{a}}, \ a,b>0, b\neq 1

Możemy więc napisać:

2^n\leq 2^{\log_{2}{10^5}}

Podstawa potęgi jest większa od jedności, więc funkcja wykładnicza jest rosnąca i nierówności argumentów odpowiada taka sama nierówność wartości funkcji.

n\leq \log_{2}{10^5}

Skorzystajmy jeszcze z innej własności logarytmów:

\log_{a}{b^c}=c\log_{a}{b}, \ a,b >0, a\neq 1

Można więc napisać:

n\leq 5\log_{2}{10}

Musimy oszacować logarytm. Zauważamy, że 23=8<10, natomiast 24=16>10. Szukamy więc liczby między 3 i 4. Szacujemy dalej: 23.3≈9.85<10, natomiast 23.4≈10.56>10. Ponieważ szukamy liczby naturalnej takie przybliżenie nam wystarczy:

n\leq 5 \cdot 3.3 \\ n\leq 16.5

To oznacza, że wybudujemy studnię o najwyżej 16 metrach głębokości. Ponieważ wielokrotnie stosowaliśmy zaokrąglenia sprawdźmy, ile zapłacimy za wybudowanie 16 i 17 metrów studni.

S_{16}=0.01\cdot \frac{1-2^{16}}{1-2}=0.01\cdot \frac{1-2^{16}}{-1}=\\ =-0.01(1-65536)=-0,01+655,36=655,35 \\ S_{17}=0.01\cdot \frac{1-2^{17}}{1-2}=0.01\cdot \frac{1-2^{17}}{-1}=\\ =-0.01(1-131072)=-0,01+1310,72=1310,71

Rzeczywiście, na wykopanie 17 m studni zabraknie nam pieniędzy.

ksiązki Odpowiedź

Dysponując kwotą 1000 zł można wykopać studnię o głębokości 16 m.

© medianauka.pl, 2010-01-07, ZAD-492

Zadania podobne

kulkaZadanie - ciąg geometryczny
Znaleźć wzór na n-ty wyraz ciągu geometrycznego: (2+\sqrt{2},2+2\sqrt{2},4+2\sqrt{2},4+4\sqrt{2},...)

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - ciąg geometryczny
Piąty wyraz ciągu geometrycznego jest równy \frac{1}{\sqrt{2}}, a siódmy wzór. Znaleźć dziewiąty wyraz ciągu i obliczyć sumę pierwszych dziesięciu wyrazów tego ciągu geometrycznego.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - ciąg geometryczny
Pierwszy wyraz ciągu geometrycznego jest równy 8, iloraz tego ciągu jest równy 1/2. Obliczyć sumę wyrazów tego ciągu od wyrazu czwartego do dziesiątego.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - ciąg geometryczny
Dla jakich wartości x i y ciąg (5,x,y,\frac{1}{25}) jest ciągiem geometrycznym?

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - ciąg geometryczny - zadanie z treścią
Głębokość basenu w kształcie prostopadłościanu, który mieści milion litrów wody wynosi 2,5 m. Głębokość, szerokość i długość basenu tworzą ciąg geometryczny. Jaka jest długość i szerokość basenu?

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 15, matura 2016 (poziom podstawowy)
Ciąg (x,2x+3,4x+3) jest geometryczny. Pierwszy wyraz tego ciągu jest równy:

A. -4
B. 1
C. 0
D. -1


Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 7, matura 2016 (poziom rozszerzony)
Dany jest ciąg geometryczny (an) określony wzorem a_n=(\frac{1}{2x-371})^n, dla n ≥1. Wszystkie wyrazy tego ciągu są dodatnie. Wyznacz najmniejszą liczbę całkowitą x, dla której nieskończony szereg a1+a2+a3+... jest zbieżny.


Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 13, matura 2015 (poziom podstawowy)
W rosnącym ciągu geometrycznym (an) , określonym dla n ≥ 1, spełniony jest warunek a4=3a1. Iloraz q tego ciągu jest równy

A. q=1/3
B. q=\frac{1}{\sqrt[3]{3}}
C. q=\sqrt[3]{3}
D. q=3


Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 34, matura 2015 (poziom podstawowy)
W nieskończonym ciągu arytmetycznym (an), określonym dla n≥1, suma jedenastu początkowych wyrazów tego ciągu jest równa 187. Średnia arytmetyczna pierwszego, trzeciego i dziewiątego wyrazu tego ciągu, jest równa 12. Wyrazy a1, a3, ak ciągu (an), w podanej kolejności, tworzą nowy ciąg – trzywyrazowy ciąg geometryczny (bn). Oblicz k.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 13, matura 2014
Liczby: x-2, 6, 12, w podanej kolejności, są trzema kolejnymi wyrazami ciągu geometrycznego. Liczba x jest równa:

A. 0
B. 2
C. 3
D. 5

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 13, matura 2017 (poziom podstawowy)
Dany jest trzywyrazowy ciąg geometryczny (24, 6, a − 1). Stąd wynika, że
A. frac{5}{2}
B. frac{2}{5}
C. frac{3}{2}
D. frac{2}{3}


Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 4, matura 2017 (poziom rozszerzony)
Liczby a, b, c są – odpowiednio – pierwszym, drugim i trzecim wyrazem ciągu arytmetycznego. Suma tych liczb jest równa 27. Ciąg (a−2, b, 2c+1) jest geometryczny. Wyznacz liczby a, b, c.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 11, matura 2018

Dany jest ciąg (an) jest określony wzorem an=(5-2n)/6 dla n≥1. Ciąg ten jest

  1. arytmetyczny i jego różnica jest równa r=-1/3.
  2. arytmetyczny i jego różnica jest równa r=-2.
  3. geometryczny i jego iloraz jest równy q=-1/3.
  4. geometryczny i jego iloraz jest równy q=5/6.


Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 13, matura 2018

Dany jest ciąg geometryczny (an), określony dla n≥1, w którym a1=√2, a2=2√2, a3=4√2. Wzór na n-ty wyraz tego ciągu ma postać

  1. an=(√2)n
  2. an=2n/√2
  3. an=(√2/2)n
  4. an=(√2)n/2


Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 2, matura 2018 (poziom rozszerzony)

Liczby a, b, c, spełniające warunek 3a+b+3c=77, są odpowiednio pierwszym, drugim i trzecim wyrazem ciągu arytmetycznego. Ciąg (a, b+1, 2c) jest geometryczny. Wyznacz liczby a, b, c oraz podaj wyrazy ciągu geometrycznego.Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 12, matura 2019

Dany jest ciąg geometryczny (an), określony dla n≥1. Wszystkie wyrazy tego ciągu są
dodatnie i spełniony jest warunek a5/a3=1/9. Iloraz tego ciągu jest równy

A. 1/3

B. 1/√3

C. 3

D. √3Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.