Zadanie z treścią - ciąg geometryczny

Treść zadania:

Ile metrów studni można wykopać za 1000 zł, jeśli wykonawca oferuje wykopanie pierwszego metra za 1 grosz, a za każdy następny metr dwa razy więcej niż za poprzedni?


ksiązki Rozwiązanie zadania

Uszeregujmy ceny każdego metra wykopania studni w złotych i spróbujmy znaleźć zależność między nimi:

\((0.01, \ 0.02, \ 0.04, \ 0.08,...)\)

\((0.01, \ 0.01\cdot 2, \ 0.01\cdot 2^2, \ 0.01\cdot 2^3, ...)\)

\(a_n=0.01\cdot 2^{n-1}\)

Spójrzmy teraz na \(n\)-ty wyraz ciągu geometrycznego:

\(a_n=a_1\cdot q^{n-1}\)

Mamy więc w naszym przypadku do czynienia z ciągiem geometrycznym. Możemy zapisać, że:

\(a_1=0.01\)

\(q=2\)

Możemy zapłacić co najwyżej 1000 zł, więc suma kosztów za kolejne metry studni może być mniejsza lub równa 1000. Suma ciągu geometrycznego wyraża się wzorem:

\(S_n=a_1\cdot \frac{1-q^n}{1-q}\)

Otrzymujemy więc nierówność, w której niewiadomą jest numer wyrazu ciągu (tożsamy z numerem kolejnego metra):

\(S_n\leq 1000\)

\(a_1\cdot \frac{1-q^n}{1-q}\leq 10^3\)

\(0.01\cdot \frac{1-2^n}{1-2}/\cdot 100\)

\(\frac{1-2^n}{-1}\leq 10^3\cdot 10^2/\cdot(-1)\)

\(1-2^n\geq -10^5\)

\(-2^n\geq -10^5-1/\cdot (-1)\)

\(2^n\leq 10^5+1\)

Otrzymaliśmy nierówność wykładniczą. Zauważmy, że \(n\) jest liczbą naturalną więc możemy tutaj stosować zaokrąglenia. Zauważmy że:

\(10^5+1 \approx 10^5\)

\(2^n\leq 10^5\)

Musimy doprowadzić liczby po obu stronach nierówności do potęg o tych samych podstawach. Musimy skorzystać z własności logarytmów:

\(a=b^{log_{b}{a}},\ a,b>0, b\neq 1\)

Możemy więc napisać:

\(2^n\leq 2^{\log_{2}{10^5}}\)

Podstawa potęgi jest większa od jedności, więc funkcja wykładnicza jest rosnąca i nierówności argumentów odpowiada taka sama nierówność wartości funkcji.

\(n\leq \log_{2}{10^5}\)

Skorzystajmy jeszcze z innej własności logarytmów:

\(\log_{a}{b^c}=c\log_{a}{b},\ a,b >0, a\neq 1\)

Można więc napisać:

\(n\leq 5\log_{2}{10}\)

Musimy oszacować logarytm. Zauważamy, że \(2^3=8<10\), natomiast \(2^4=16>10\). Szukamy więc liczby między \(3\) i \(4\). Szacujemy dalej: \(2^{3.3}\approx 9.85<10\), natomiast \(2^{3.4}\approx 10.56>10\). Ponieważ szukamy liczby naturalnej takie przybliżenie nam wystarczy:

\(n\leq 5 \cdot 3.3\)

\(n\leq 16.5\)

To oznacza, że wybudujemy studnię o najwyżej 16 metrach głębokości. Ponieważ wielokrotnie stosowaliśmy zaokrąglenia sprawdźmy, ile zapłacimy za wybudowanie 16 i 17 metrów studni.

\(S_{16}=0.01\cdot \frac{1-2^{16}}{1-2}=0.01\cdot \frac{1-2^{16}}{-1}=\)

\(=-0.01(1-65536)=-0,01+655,36=655,35 \\ S_{17}=0.01\cdot \frac{1-2^{17}}{1-2}=0.01\cdot \frac{1-2^{17}}{-1}=\)

\(=-0.01(1-131072)=-0,01+1310,72=1310,71\)

Rzeczywiście, na wykopanie 17 m studni zabraknie nam pieniędzy.

ksiązki Odpowiedź

Dysponując kwotą 1000 zł można wykopać studnię o głębokości 16 m.

© medianauka.pl, 2010-01-07, ZAD-492

AI
Zbiór zadań maturalnych z ubiegłych lat na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz centrum dowodzenia dla maturzystów.
Zbiór zadań z matematyki
Zbiór zadań z matematyki wraz z pełnymi rozwiązaniami. W naszej bazie zgromadziliśmy ponad tysiąc zadań.
wykresy on-line
Narysuj wykres funkcji w programie do szkicowania wykresów i odczytaj jego własności.

Zadania podobne


Zadanie nr 1.

Znaleźć wzór na n-ty wyraz ciągu geometrycznego: \((2+\sqrt{2},2+2\sqrt{2},4+2\sqrt{2},4+4\sqrt{2},...)\).

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 2.

Piąty wyraz ciągu geometrycznego jest równy \(\frac{1}{\sqrt{2}}\), a siódmy \(\sqrt{2}\). Znaleźć dziewiąty wyraz ciągu i obliczyć sumę pierwszych dziesięciu wyrazów tego ciągu geometrycznego.

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 3.

Pierwszy wyraz ciągu geometrycznego jest równy 8, iloraz tego ciągu jest równy 1/2. Obliczyć sumę wyrazów tego ciągu od wyrazu czwartego do dziesiątego.

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 4.

Dla jakich wartości \(x\) i \(y\) ciąg \((5,x,y,\frac{1}{25})\) jest ciągiem geometrycznym?

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 5.

Głębokość basenu w kształcie prostopadłościanu, który mieści milion litrów wody, wynosi 2,5 m. Głębokość, szerokość i długość basenu tworzą ciąg geometryczny. Jaka jest długość i szerokość basenu?

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 6 — maturalne.

Ciąg \((x,2x+3,4x+3)\) jest geometryczny. Pierwszy wyraz tego ciągu jest równy:

A. -4

B. 1

C. 0

D. -1

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 7 — maturalne.

Dany jest ciąg geometryczny \((a_n)\) określony wzorem \(a_n=(\frac{1}{2x-371})^n\), dla \(n\geq 1\). Wszystkie wyrazy tego ciągu są dodatnie. Wyznacz najmniejszą liczbę całkowitą \(x\), dla której nieskończony szereg \(a_1+a_2+a_3+...\) jest zbieżny.

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 8 — maturalne.

W rosnącym ciągu geometrycznym \((a_n)\) , określonym dla \(n\geq 1\), spełniony jest warunek \(a_4=3a_1\). Iloraz \(q\) tego ciągu jest równy:

A. \(q=\frac{1}{3}\)

B. \(q=\frac{1}{\sqrt[3]{3}}\)

C. \(q=\sqrt[3]{3}\)

D. \(q=3\)

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 9 — maturalne.

W nieskończonym ciągu arytmetycznym \((a_n)\), określonym dla \(n\geq 1\), suma jedenastu początkowych wyrazów tego ciągu jest równa 187. Średnia arytmetyczna pierwszego, trzeciego i dziewiątego wyrazu tego ciągu, jest równa 12. Wyrazy \(a_1, a_3, a_k\) ciągu \((a_n)\), w podanej kolejności, tworzą nowy ciąg — trzywyrazowy ciąg geometryczny \((b_n)\). Oblicz \(k\).

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 10 — maturalne.

Liczby: \(x-2, 6, 12\), w podanej kolejności, są trzema kolejnymi wyrazami ciągu geometrycznego. Liczba \(x\) jest równa:

A. 0

B. 2

C. 3

D. 5

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 11 — maturalne.

Dany jest trzywyrazowy ciąg geometryczny \((24, 6, a − 1)\). Stąd wynika, że:

A. \(\frac{5}{2}\)

B. \(\frac{2}{5}\)

C. \(\frac{3}{2}\)

D. \(\frac{2}{3}\)

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 12 — maturalne.

Liczby \(a, b, c\) są — odpowiednio — pierwszym, drugim i trzecim wyrazem ciągu arytmetycznego. Suma tych liczb jest równa 27. Ciąg \((a−2, b, 2c+1)\) jest geometryczny. Wyznacz liczby \(a, b, c\).

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 13 — maturalne.

Trzywyrazowy ciąg \((15, 3x, \frac{5}{3})\) jest geometryczny i wszystkie jego wyrazy są dodatnie. Stąd wynika, że:

A. \(x=\frac{3}{5}\)

B. \(x=\frac{4}{5}\)

C. \(x=1\)

D. \(x=\frac{5}{3}\)

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 14 — maturalne.

Dany jest ciąg \((a_n)\) jest określony wzorem \(a_n=\frac{(5-2n)}{6}\) dla \(n\geq 1\). Ciąg ten jest

A. arytmetyczny i jego różnica jest równa \(r=-\frac{1}{3}\).

B. arytmetyczny i jego różnica jest równa \(r=-2\).

C. geometryczny i jego iloraz jest równy \(q=-\frac{1}{3}\).

D. geometryczny i jego iloraz jest równy \(q=\frac{5}{6}\).

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 15 — maturalne.

Dany jest ciąg geometryczny \((a_n)\), określony dla \(n\geq 1\), w którym \(a_1=\sqrt{2}, a_2=2\sqrt{2}, a_3=4\sqrt{2}\). Wzór na n-ty wyraz tego ciągu ma postać

A. \(a_n=(\sqrt{2})^n\)

B. \(a_n=\frac{2^n}{\sqrt{2}}\)

C. \(a_n=(\frac{\sqrt{2}}{2})^n\)

D. \(a_n=\frac{(\sqrt{2})^n}{2}\)

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 16 — maturalne.

Liczby \(a, b, c\), spełniające warunek \(3a+b+3c=77\), są odpowiednio pierwszym, drugim i trzecim wyrazem ciągu arytmetycznego. Ciąg \((a, b+1, 2c)\) jest geometryczny. Wyznacz liczby \(a, b, c\) oraz podaj wyrazy ciągu geometrycznego.

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 17 — maturalne.

Dany jest ciąg geometryczny \((a_n)\), określony dla \(n\geq 1\). Wszystkie wyrazy tego ciągu są dodatnie i spełniony jest warunek \(\frac{a_5}{a_3}=\frac{1}{9}\). Iloraz tego ciągu jest równy:

A. \(\frac{1}{3}\)

B. \(\frac{1}{\sqrt{3}}\)

C. \(3\)

D. \(\sqrt{3}\)

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 18 — maturalne.

Ciąg \((a, b, c)\) jest geometryczny, ciąg \((a+1, b+5, c)\) jest malejącym ciągiem arytmetycznym oraz \(a+b+c=39\). Oblicz \(a, b, c\).

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 19 — maturalne.

Wszystkie wyrazy ciągu geometrycznego \((a_n)\), określonego dla \(n\geq 1\), są dodatnie. Wyrazy tego ciągu spełniają warunek \(6a_1-5a_2+a_3= 0\). Oblicz iloraz \(q\) tego ciągu należący do przedziału \(\langle 2\sqrt{2}, 3\sqrt{2}\rangle\).

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 20 — maturalne.

W trzywyrazowym ciągu geometrycznym \((a_1, a_2, a_3)\) spełniona jest równość \(a_1+a_2+a_3=\frac{21}{4}\). Wyrazy \(a_1, a_2, a_3\) są — odpowiednio — czwartym, drugim i pierwszym wyrazem rosnącego ciągu arytmetycznego. Oblicz \(a_1\).

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 21 — maturalne.

Wszystkie wyrazy nieskończonego ciągu geometrycznego \((a_n)\), określonego dla każdej liczby naturalnej \(n\geq 1\), są dodatnie i \(9a_5=4a_3\). Wtedy iloraz tego ciągu jest równy

A. \(\frac{2}{3}\)

B. \(\frac{3}{2}\)

C. \(\frac{2}{9}\)

D. \(\frac{9}{2}\)

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 22 — maturalne.

Trzywyrazowy ciąg \((27,9,a-1)\) jest geometryczny. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Liczba \(a\) jest równa

A. 3

B. 0

C. 4

D. 2

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 23 — maturalne.

W chwili początkowej (\(t=0\)) masa substancji jest równa 4 gramom. Wskutek rozpadu cząsteczek tej substancji jej masa się zmniejsza. Po każdej kolejnej dobie ubywa 19% masy, jaka była na koniec doby poprzedniej. Dla każdej liczby całkowitej \(t\geq 0\) funkcja \(m(t)\) określa masę substancji w gramach po \(t\) pełnych dobach (czas liczymy od chwili początkowej). Wyznacz wzór funkcji \(m(t)\). Oblicz, po ilu pełnych dobach masa tej substancji będzie po raz pierwszy mniejsza od \(1,5\) grama. Zapisz obliczenia.

Pokaż rozwiązanie zadania.
©® Media Nauka 2008-2023 r.