Co nowego?

Co u nas słychać? Przeczytasz tutaj o dodanych materiałach edukacyjnych, artykułach, wiadomościach, testach, quizach i ćwiczeniach, filmach, a także ostatnio zmodyfikowanych treściach.

Najnowsze artykuły

Oto wykaz ostatnio dodanych lub zmodyfikowanych dwudziestu artykułów.

Iloczyn zbiorów
Iloczyn zbiorów, czyli to część wspólna, jest to zbiór elementów, z których każdy należy do zbioru A i do B.
Rachunek prawdopodobieństwa
Omówienie działu Rachunek prawdopodobieństwa
Matura z matematyki
Centrum informacji na temat matury z matematyki.
Zadanie - odległość punktu od prostej
Rozwiązanie zadania: Oblicz odległość punktu P=(-1,1) od prostej y=2x-1.
Zadanie - obliczanie pola koła
Rozwiązanie zadania: Obliczyć pole koła o średnicy d=\sqrt{2}
Zadanie - obwód koła, obliczanie obwodu koła
Rozwiązanie zadania: Obliczyć długość okręgu o średnicy d=7
Zadanie - pole i promień koła
Rozwiązanie zadania: Jaki promień ma koło o polu równym 1?
Zadanie - obwód koła
Rozwiązanie zadania: Ile potrzeba sznurka, aby ułożyć z niego okrąg o średnicy 2 m?
Zadanie - pole koła
Rozwiązanie zadania: Pole koła jest równe pi. Jaki promień ma koło o polu dwa razy mniejszym? Oblicz stosunek promieni tych okręgów.
Zadanie - pole koła, zadanie praktyczne z treścią
rozwiązanie zadania: Z kwadratowej blachy o boku długości 1 m wycięto koła o promieniu r=10 cm tak, że środki tych kół leżą na prostych równoległych i prostopadłych. Jaka jest powierzchnia ścinków? Jaki procent powierzchni blachy stanowią ścinki?
Zadanie - pole koła, pole kwadratu, kwadrat wpisany w koło
Rozwiązanie zadania: W koło o promieniu r wpisano kwadrat. Oblicz pole figury, która stanowi różnicę tego koła i kwadratu?
Zadanie - trójkąt wpisany w okrąg
Rozwiązanie zadania: Na trójkącie równobocznym o boku a=1 opisano okrąg. Oblicz obwód tego okręgu i pole koła wyznaczonego przez ten okrąg.
Zadanie - okrąg wpisany w trójkąt równoboczny
Rozwiązanie zadania: W trójkąt równoboczny o boku długości a=1 wpisano koło. Oblicz jego pole i obwód.
Zadanie - okrąg opisany na trójkącie
Rozwiązanie zadania: Na trójkącie prostokątnym o przyprostokątnych długości 3 i 4 opisano koło. Oblicz pole i obwód tego koła.
Zadanie - równanie okręgu
Rozwiązanie zadania: Znaleźć równanie okręgu opisanego na trójkącie równobocznym, wyznaczonym przez punkty A=(1,1), B=(5,1), C=(3,2\sqrt{3}+1)
Zadanie - długość półosi wielkiej elipsy
Rozwiązanie zadania: Jaka jest długość półosi wielkiej elipsy o równaniu x^2+16y^2=144? Sporządź szkic tej elipsy w układzie współrzędnych.
Zadanie - elipsa, ognisko elipsy
Rozwiązanie zadania: Zaznaczyć w układzie współrzędnych ogniska elipsy o równaniu \frac{x^2}{4}+y^2=1
Zadanie - elipsa, mimośród elipsy
Rozwiązanie zadania: Dana jest elipsa o równaniu x^2+4y^2=4. Obliczyć mimośród tej elipsy.
Zadanie - elipsa, równanie elipsy
Rozwiązanie zadania: Dana jest elipsa o mimośrodzie \varepsilon=\frac{1}{2} i ognisku w punkcie F=(\frac{3}{2},0). Znaleźć równanie tej elipsy.
Zadanie - obliczanie mimośrodu elipsy
Rozwiązanie zadania: Oblicz mimośród elipsy przedstawionej na rysunku.


Ostatnio dodane filmy

Ostatnio dodane filmy w naszym serwisie.
Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.