Pole figury

Teoria Pole figury płaskiej jest to funkcja, która każdej figurze geometrycznej płaskiej przyporządkowuje liczbę nieujemną w taki sposób, że spełnione są warunki:

 • pola figur przystających są równe,
 • jeżeli figury nie mają punktów wspólnych, to pole figury stanowiących ich sumę jest sumą pól figur składowych.

Nie dla każdej figury pole musi istnieć.

Teoria Pole figury wyrażamy w jednostkach pola. Za jednostkę pola będziemy przyjmować pole kwadratu o boku długości równej przyjętej jednostce długości. Jeżeli \overline{u} jest jednostkową długością, to \overline{u}^2 stanowi jednostkę pola. Czyli jeżeli za jednostkę długości przyjmiemy liczbę 1 cm, to pole kwadratu o boku długości 1 cm będzie jednostką pola figury o oznaczymy ją jako 1cm2.

Powyższe określenie dotyczy ogólnego pojęcia pola figury. Przejdziemy teraz do miary polowej figury płaskiej (pola figury płaskiej)

Teoria Dana jest ograniczona figura płaska f. Nakładamy na nią sieć kwadratów o odstępie \overline{u} i wyznaczamy:

 • liczbę w0 kwadratów tej sieci zawartych w tej figurze,
 • liczbę z0 kwadratów pokrywających tę figurę (mających co najmniej jeden punkt wewnętrzny lub brzegowy tej figury).

Liczby te nazywamy przybliżeniem dolnym i przybliżeniem górnym pola figury.

Ilustruje to poniższy rysunek:

Pole figury 1

Mamy tutaj więc w0=3 (żółte pola) i z0=19 (pola otoczone czerwoną linią). Zatem zawsze w0<z0. Dolnym przybliżeniem pola jest liczba 3, natomiast górnym przybliżeniem pola jest liczba 19. Można powiedzieć, że pole naszej figury jest liczbą z przedziału od 3 do 19. To dość kiepskie przybliżenie. Teraz na naszą sieć wyjściową nałożymy sieć o mniejszym odstępie (każdy kwadrat sieci podzielimy na cztery części).

Pole figury 2

Teraz wyznaczamy liczbę w1, która wyraża w tych samych jednostkach \overline{u}^2 łączne pole kwadratów sieci zawartych w danej figurze (żółte pola) oraz liczbę z1, która wyraża w tych samych jednostkach \overline{u}^2 łączne pole kwadratów sieci pokrywających figurę (kwadraty zaznaczone czerwoną obwódką). Czyli w naszym przypadku mamy 26 żółtych kwadratów, co daje liczbę w1=6,5 (26 małych kwadratów składa się na pole 6,5 większych kwadratów). Liczba z1=14 (56 małych kwadratów daje 14 pola dużego - jednostkowego kwadratu). Mamy więc kolejne przybliżenie pola. Teraz możemy powiedzieć, że pole naszej figury jest liczbą z przedziału od 6,5 do 14. Możemy też zapisać, że w_0\leq w_1 < z_1\leq z_0

W ten sposób możemy nakładać kolejne siatki na figurę otrzymując ciągi liczb w_0\leq w_1 \leq w_2\leq ... \leq w_n< z_n\leq ... \leq z_1\leq z_0. Ciągi te są monotoniczne i ograniczone, więc są zbieżne (posiadają granice):

\lim{w_n}=w(f)\\ \lim{z_n}=z(f)

Liczby te nazywamy następująco:
w(f) - wewnętrzna miara pola figury f,
z(f) - zewnętrzna miara pola figury f,
przy czym w(f)\leq z(f)

Teoria Polem figury f (miarą polową figury f) nazywamy liczbę m(f)=lim wn=lim zn, czyli mamy przypadek w(f)=z(f)

Własności pola

Teoria Oto kilka istotnych własności pola:

 • pole figury nie zależy od sieci wyjściowej,
 • każda figura zawarta w odcinku ma pole równe 0,
 • każda łamana ma pole 0,
 • każdy łuk okręgu ma pole 0,
 • jeśli brzeg figury ma pole 0, to figura f ma pole m(f),
 • każda figura ograniczona , której brzeg składa się ze skończonej liczby odcinków lub łuków ma pole,
 • pole wielokąta można obliczyć dzieląc go na trójkąty i dodając do siebie pola tych trójkątów.

Pola figur takich jak koło, trójkąt, kwadrat, prostokąt, trapez, romb, równoległobok zostały przedstawione w lekcjach poświęconych tym figurom.

Pola figur geometrycznych

Poniższa tabela zawiera podstawowe wzory na pola figur płaskich.

Figura geometrycznaWzór na pole powierzchni
kwadratP=a^2
prostokątP=ab
trójkątP=\frac{1}{2}ah
rombP=ah
równoległobokP=ah_1=bh_2
trapezP=\frac{1}{2}(a+b)\cdot h
deltoidP=\frac{1}{2}d_1d_2
kołoP=\pi r^2
elipsaP=\pi ab

 

Są to tylko najczęściej wykorzystywane w kursie matematyki wzory. Dla wielu figur obowiązują także inne wzory, omawiane odrębnie w artykułach poświęconych danej figurze geometrycznej. Kilka przydatnych wzorów na pole powierzchni wielokąta foremnego znajdziesz w artykule o wielokątach foremnych.

Pytania

Jak obliczać pola figur?

Pola figur podstawowych obliczamy korzystając ze wzorów powszechnie znanych (patrz powyższa tablica). Dla figur bardziej złożonych warto czasem podzielić je na trójkąty lub czworokąty, których pola możemy obliczyć i zsumować je dla uzyskania wyniku. Można także czasem użyć rachunku całkowego, gdy tylko potrafimy opisać figurę geometryczną za pomocą funkcji.Inne zagadnienia z tej lekcji

Proste równoległe

Proste równoległe

Proste a i b są równoległe jeżeli nie mają punktu wspólnego lub pokrywają się. Dla oznaczenia równoległości prostych używamy zapisu: a||b.

Proste prostopadłe

Proste prostopadłe

Prostą a nazywamy prostopadłą do prostej b, jeżeli prosta b jest osią symetrii prostej a i jest od niej różna.

Test wiedzy

Test wiedzy

Sprawdź swoje umiejętności z materiału zawartego w tej lekcji.


Powiązane quizy

Pole

Pole

Szkoła podstawowa
Klasa 5
Liczba pytań: 15

Jednostki pola

Jednostki pola

Szkoła podstawowa
Klasa 5
Liczba pytań: 20

Pole jako wyrażenie

Pole jako wyrażenie

Szkoła podstawowa
Klasa 8
Liczba pytań: 15

ikona - karta pracy

Pole

ikona - karta pracy

Narysuj 10 figur
© medianauka.pl, 2010-12-08, ART-1044Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.