Wykres funkcji kwadratowej

Teoria Podobnie jak w przypadku jednomianu kwadratowego, wykres funkcji kwadratowej jest parabolą.

Jak wynika z postaci kanonicznej trójmianu kwadratowego, a także z przesunięcia wykresu funkcji w układzie współrzędnych wykres funkcji:

y=ax^2+bx+c=a(x+\frac{b}{2a})^2-\frac{\Delta}{4a}=a(x-x_w)^2+y_w

jest parabolą, która powstaje w wyniku przesunięcia wykresu funkcji y=ax^2 o wektor \vec{v}=[x_w,y_w], przy czym x_w=-\frac{b}{2a},\quad{y_w}=-\frac{\Delta}{4a}

W przypadku dodatniego współczynnika a mamy:

Wykres funkcji kwadratowej

WykresWykres funkcji

Poniższa aplikacja pokazuje zachowanie się wykresu funkcji kwadratowej w zależności od wartości współczynników a,b oraz c


Funkcja w postaci y = ax+b, czyli y = x

a 1

b 0

c 0

Wyróżnik trójmianu kwadratowego Δ=0

Istnieje jedno miejsce zerowe.

Współrzędne wierzchołka paraboli:Teoria Wszystkie możliwości zmienności wykresu trójmianu kwadratowego w zależności od współczynnika a oraz wyróżnika trójmianu kwadratowego zostały pokazane na poniższym schemacie.

Wykres funkcji kwadratowej

Teoria Podsumowując cechy wykresu i funkcji kwadratowej:

 • Wykresem funkcji kwadratowej jest parabola;
 • Ramiona paraboli skierowane są w górę, jeżeli a>0, w dół w przypadku gdy a<0;
 • Współrzędne wierzchołka paraboli: W(-\frac{b}{2a},-\frac{\Delta}{4a});
 • Wykres funkcji kwadratowej nie ma miejsc zerowych jeżeli \Delta>0;
 • Wykres funkcji kwadratowej ma jedno miejsce zerowe równe x_0=-\frac{b}{2a} jeżeli \Delta=0;
 • Wykres funkcji kwadratowej ma dwa miejsca zerowe równe x_1=\frac{-b-sqrt{\Delta}}{2a},\quad{x_2}=\frac{-b+sqrt{\Delta}}{2a} jeżeli \Delta>0;
 • Parabola ma jedną oś symetrii o równaniu x=-\frac{b}{2a};
 • Funkcja przyjmuje minimum dla a>0 w punkcie x=-\frac{b}{2a} równe y=-\frac{\Delta}{4a};
 • Funkcja przyjmuje maksimum dla a<0 w punkcie x=-\frac{b}{2a} równe y=-\frac{\Delta}{4a};
 • Gdy a>0 funkcja maleje w przedziale x=(-\infty;-\frac{b}{2a}) i rośnie w przedziale y=(-\frac{b}{2a};+\infty);
 • Gdy a<0 funkcja rośnie w przedziale x=(-\infty;-\frac{b}{2a}) i maleje w przedziale y=(-\frac{b}{2a};+\infty).

Teoria Parabola jest krzywą, więc do jej wyznaczenia potrzeba minimum 3 punktów. Zwykle są to miejsca zerowe funkcji oraz wierzchołek. W przypadku, gdy funkcja nie posiada miejsc zerowych wystarczy znaleźć punkt przecięcia się wykresu z osią OY i skorzystać z osi symetrii wykresu.

Przykład Przykład

Sporządzimy dla przykładu wykres funkcji y=x^2+x-6.

Mamy więc:
a=1\\b=1\\c=-6

Obliczamy wyróżnik trójmianu kwadratowego:
\Delta=b^2-4ac=1^2-4\cdot{1}\cdot{(-6)=25}\\{\sqrt{\Delta}=5}

Wyróżnik jest dodatni, więc funkcja ma dwa miejsca zerowe.
x_1=\frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}=\frac{-1-5}{2}=-3\\{x_2=\frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}=\frac{-1+5}{2}=2}

Znajdźmy jeszcze współrzędne wierzchołka.
Możemy obliczyć je wstawiając wartości liczbowe do wzoru W(-\frac{b}{2a},-\frac{\Delta}{4a})
Jednak my sprowadzimy funkcję do postaci kanonicznej (nie zawsze bowiem pamiętamy wzory!)
y=x^2+x-6
y=x^2+2\cdot{\frac{1}{2}}x+\frac{1}{4}-\frac{1}{4}-6\\{y=(x+\frac{1}{2})^2-6\frac{1}{4}}
Zatem współrzędne wierzchołka to (-\frac{1}{2},-6\frac{1}{4}).

Wiedząc, że współczynnik a>0 wiemy, że ramiona paraboli są skierowane ku górze, łatwo naszkicujemy wykres tej funkcji.

Wykres funkcji y=3x

Pytania

Jak naszkicować wykres funkcji kwadratowej?

Parabolę wyjątkowo często trzeba szkicować w kursie matematyki. Nie zawsze trzeba wykonywać dokładny wykres, często wystarczy zaznaczenie jedynie kilku istotnych cech paraboli. Poniżej kilka porad:

 • Jeżeli współczynnik a przy x2 jest dodatni, to ramiona paraboli są skierowane ku górze, w przeciwnym przypadku - w dół;
 • Jeżeli Δ>0 - obliczamy dwa miejsca zerowe, jeżeli Δ=0 - mamy tylko jedno miejsce zerowe, jeżeli zaś Δ jest ujemne, funkcja nie posiada miejsc zerowych (nie przecina osi OX);
 • Do naszkicowania paraboli są potrzebne minimum 3 punkty: znajdujemy współrzędne wierzchołka i pierwiastki lub dowolne inne punkty (na przykład punkt przecięcia paraboli z osi OY - wstawiając za x do wzoru funkcji liczbę 0).Zadania z rozwiązaniami

zadania
Zadania związane z tematem:
Wykres funkcji kwadratowej

zadanie-ikonka Zadanie - wykres funkcji z wartością bezwzględną, y=|x^2-x-2|
Sporządzić wykres funkcji f(x)=|x^2-x-2|

Pokaż rozwiązanie zadania

zadanie-ikonka Zadanie - wykres funkcji kwadratowej z parametrem
Dla jakiej wartości parametrów m i n wierzchołkiem paraboli o równaniu y=x^2-mx+n+1 jest punkt A(2,1)?

Pokaż rozwiązanie zadania

zadanie-ikonka Zadanie - wykres funkcji kwadratowej z wartością bezwzględną
Sporządzić wykres funkcji f(x)=|x^2-x|-2.

Pokaż rozwiązanie zadania

zadanie-ikonka Zadanie - wykres funkcji kwadratowej
Sporządzić wykres funkcji f(x)=|x^2|-x-2.

Pokaż rozwiązanie zadania

zadanie-ikonka Zadanie - wykres funkcji kwadratowej - oś symetrii
Znaleźć równanie osi symetrii paraboli o równaniu f(x)=-2x^2+x-3.

Pokaż rozwiązanie zadania

zadanie-ikonka Zadanie - wykres funkcji kwadratowej
Sporządzić wykres funkcji
f(x)=\begin{cases}x^2 \ dla \ x<0\\ -x^2\ dla \ x\geq 0\end{cases}

Pokaż rozwiązanie zadania

zadanie-ikonka Zadanie - wykres funkcji kwadratowej
Znaleźć równanie paraboli, której fragment przedstawiono na rysunku:
parabola

Pokaż rozwiązanie zadania

zadania maturalne zadanie-ikonka Zadanie maturalne nr 10, matura 2016 (poziom podstawowy)
Na rysunku przedstawiony jest fragment paraboli będącej wykresem funkcji kwadratowej f. Wierzchołkiem tej paraboli jest punkt W = (1,9) . Liczby -2 i 4 to miejsca zerowe funkcji f.
ilustracja do zadania nr 10 matura 2016
Zbiorem wartości funkcji f jest przedział:

A. (-∞,-2>
B. <-2,4>
C. <4,∞)

Pokaż rozwiązanie zadania

zadania maturalne zadanie-ikonka Zadanie maturalne nr 11, matura 2016 (poziom podstawowy)
Na rysunku przedstawiony jest fragment paraboli będącej wykresem funkcji kwadratowej f. Wierzchołkiem tej paraboli jest punkt W = (1,9) . Liczby -2 i 4 to miejsca zerowe funkcji f.

ilustracja do zadania nr 10 matura 2016

Najmniejsza wartość funkcji f w przedziale <−1, 2> jest równa

A. 2
B. 5
C. 8
D. 9

Pokaż rozwiązanie zadania

zadania maturalne zadanie-ikonka Zadanie maturalne nr 26, matura 2014
Wykresem funkcji kwadratowej f(x)=2x2+bx+c jest parabola, której wierzchołkiem jest punkt W=(4,0). Oblicz wartości współczynników b i c.

Pokaż rozwiązanie zadania

zadania maturalne zadanie-ikonka Zadanie maturalne nr 9, matura 2018

Wykresem funkcji kwadratowej f(x)=x2−6x−3 jest parabola, której wierzchołkiem jest punkt o współrzędnych

 1. (-6,-3)
 2. (-6,69)
 3. (3,-12)
 4. (6,-3)

Pokaż rozwiązanie zadania

zadania maturalne zadanie-ikonka Zadanie maturalne nr 8-10, matura 2019

Na rysunku przedstawiony jest fragment paraboli będącej wykresem funkcji kwadratowej f. Wierzchołkiem tej paraboli jest punkt W=(2,− 4). Liczby 0 i 4 to miejsca zerowe funkcji f.

wykres

Zadanie 8: Zbiorem wartości funkcji f jest przedział

A. (-∞;0⟩

B. ⟨0;4⟩

C. ⟨-4;+∞)

D. ⟨4;+∞)

Zadanie 9: Największa wartość funkcji f w przedziale ⟨1;4⟩ jest równa

A. -3

B. -4

C. 4

D. 0

Zadanie 10: Osią symetrii wykresu funkcji f jest prosta o równaniu

A. x=-4

B. x=-4

C. y=2

D. x=2

Pokaż rozwiązanie zadania


Inne zagadnienia z tej lekcji

Funkcja kwadratowa

Funkcja kwadratowa

Funkcję w postaci y=ax^2+bx+c nazywamy funkcją kwadratową, trójmianem kwadratowym lub funkcją drugiego stopnia.

Postać kanoniczna trójmianu kwadratowego

Postać kanoniczna trójmianu kwadratowego

Postać kanoniczna trójmianu kwadratowego y=ax^2+bx+c jest następująca: y=a(x+\frac{b}{2a})^2-\frac{\Delta}{4a}.

Postać iloczynowa trójmianu kwadratowego

Postać iloczynowa trójmianu kwadratowego

Trójmian kwadratowy y=ax^2+bx+c można rozłożyć na czynniki liniowe. Jest to możliwe w przypadku, gdy Delta>=0.

Test wiedzy

Test wiedzy

Sprawdź swoje umiejętności z materiału zawartego w tej lekcji.
© medianauka.pl, 2009-07-20, ART-270
Data aktualizacji artykułu: 2020-04-05Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.